Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 116
Основні фактори розвитку кормовиробництва. Оцінка ресурсного потенціалу кормовиробництва, кількісних і якісних складових розвитку і сучасного стану кормової бази, стан матеріально-технічного забезпечення кормовиробництва та комбікормової галузі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ08.00.03 - економіка та управління національним господарством (економіка сільського господарства і АПК) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науковий консультант: доктор економічних наук , професор Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Захист відбудеться "28" лютого 2008 року о 9 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м.Складність проблеми розвитку і забезпечення ефективної діяльності кормовиробного сектора аграрної економіки та ринку кормів полягає в тому, що ринкові перетворення в Україні розпочалися без цілісного теоретичного обґрунтування та системних методичних підходів вивчення питань стратегії і тактики, достатнього наукового і практичного досвіду динамічного та послідовного переведення галузі до функціонування в умовах ринкових відносин. Актуальним питанням технології виробництва і використання кормів, їх класифікації за походженням, поживністю та значимістю, номенклатурі, ідентифікації, біохімічного стану, взаємодії та природи поживних і біологічно активних речовин приділено значну увагу у багатьох фундаментальних працях А.О. Дослідження, які проведені здобувачем, є складовою частиною комплексних наукових досліджень, які виконувалися згідно з тематичними планами науково-дослідних робіт Миколаївського державного аграрного університету (2004-2005 рр.) по темі "Економічна ефективність виробництва в реформованих господарських формуваннях", яка входила до науково-технічної програми УААН на 2001-2005 роки "Розробка пропозицій по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу" (номер державної реєстрації 0102U000259); Миколаївського інституту агропромислового виробництва УААН (1998-2004 рр.): по темі: “Розробити науково - обґрунтовану систему відродження і ведення галузі тваринництва в господарствах різних за розміром і формою власності” (номер державної реєстрації №0101U003254); Миколаївського державного гуманітарного університету ім.Петра Могили (2004-2005 рр.) по темі: “Реформування і розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформації економіки” (номер державної реєстрації №0104U008701). Дослідження проводилися також на замовлення Міністерства аграрної політики України “Становлення та функціонування ринку кормових ресурсів в умовах Півдня України" (№37-14-1-13/10054 від 30.10.2002 р.) та Ради по вивченню продуктивних сил НАН України “Становлення та функціонування ринку кормових культур в нових економічних відносинах" (№25/571-3-14 від 16.01.2001 р.). В процесі дослідження застосовувалися такі методи: абстрактно-логічний (при узагальненні результатів дослідження функціонування кормовиробництва в історичному аспекті, виявленні спільних рис у процесі використання різних видів кормів та розповсюдженні отриманих результатів на хід становлення ринку кормів); аналізу і синтезу (при дослідженні етапів і факторів становлення ринку кормів як цільного явища соціально-економічної природи з виявленням взаємозвязків та взаємозалежностей між його елементами, аналізу стану і тенденцій розвитку кормовиробництва в цілому та його складових разом з сукупністю відповідних факторів макро-і мікросередовища); аксіоматичний (при використанні аксіом наукових знань, технології, біології, економіки, маркетингу та інших для обґрунтування теоретичних засад становлення ринку кормів); математичний (при опрацюванні динаміки кількісних і якісних характеристик, інтерпретації отриманих результатів, розробки методики оцінки становлення та розвитку ринку кормів); статистично-економічний (при проведенні статистичних порівнянь, групуванні видів кормів за їх продуктивними ознаками); монографічний (при вивченні досвіду реалізації передумов і складових використання різних видів кормів на базі системного і ситуативного підходів); прогнозування (при формуванні стратегії ефективного розвитку досліджуваного обєкту, визначенні кількісних і якісних показників перспективного виробництва кормів) та інші.Заготовлено кормів усіх видів: - всього, тис. т корм. од 9520,5 209,5 3691,9 83,9 38,8 40,0 Проведенні дослідження підтверджують, що економічна сутність ролі кормів у виробництві продукції тваринництва полягає в тому, що в сучасний період в усіх витратах галузі корми становлять 52-55%. До стратегічних складових, які забезпечують розвиток кормових ресурсів слід віднести: - удосконалення системи техніко-технологічних і агротехнічних заходів виробництва кормів рослинного походження та промислового виробництва, їх збуту та використання; - впровадження нових енергозберігаючих технологій вирощування, переробки, транспортування, зберігання та реалізації кормової продукції; - здійснення належного контролю за виробництвом якісних і конкурентоспроможних кормових ресурсів на всіх етапах їх виробництва, збуту та інші.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?