Розв’язування задач різними способами - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 72
Поняття математичної та арифметичної задачі, ступені у навчанні розв’язування. Аналіз системи математичних задач, які вивчаються в початкових класах. Математична задача як засіб активізації учіння. Індивідуальний підхід до дитини і диференціація завдань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під час ознайомлення з простими задачами різних видів (II ступінь) учні вчаться встановлювати звязки між даним та шуканим, і на цій підставі обирати арифметичну дію, тобто переходити від конкретної ситуації, що описана в задачі, до вибору відповідної арифметичної дії. Під час ознайомлення з певними видами складених задач вони повинні побачити та усвідомити особливості таких задач, які виявляються в: ? структурі тексту задачі; Поки вчитель розвязує задачу 1 способом з рештою класу, здібні до математики діти вже встигають знайти кілька інших способів. Треба зясувати можливість розвязання задач різними способами; застосувати їх при ілюстрації деяких властивостей арифметичних дій, наприклад, додаванні суми до числа, відніманні суми від числа, розподільній властивості множення чи ділення відносно додавання чи віднімання; організувати самостійне розвязування учнями різними способами таких задач, в яких кожен із способів добре інтерпретується життєвою ситуацією чи практичним виконанням. Результати наукових досліджень і практика досвідчених вчителів показують, що оптимальність мислительної діяльності учнів забезпечується різними прийомами роботи із задачею: пере формулювання змісту задачі, кількаразова заміна числових даних для узагальнення способу розвязування задачі; доповнення задачі даними, яких не вистачає; змінювання кількості слів в умові задачі для того, щоб дістати подібну за зовнішніми ознаками задачу, але відмінну за способом розвязування; ускладнення умови задачі так, щоб утворилася нова задача; розвязування задачі «без запитання», коли учні самостійно встановлюють, які величини можна відшукати за допомогою даної умови задачі; формулювання задачі за заданим числовим виразом, її розвязування; складання задачі за заданою схемою; складання задач за заданим запитанням.Незважаючи на велике значення природних нахилів та здібностей людини, особливостей її характеру, пізнавальні можливості й інтереси формуються не стихійно, а в процесі спеціально організованої діяльності. Тому від цілеспрямованості навчальної і виховної роботи з учнями істотно залежать кінцеві результати їх навчання, виховання та розвитку. Заняття математикою сприяють формуванню в дітей елементарних основ наукового світогляду, розвитку творчих здібностей і вихованню багатьох цінних якостей особистості. Не доцільно проводити тривалі бесіди, які забирають багато часу й відхиляють від прямих завдань уроку математики, але корисно коротко коментувати цифри, які можна використати з виховною метою. Цій меті відповідає розвязування багатьох передбачених програмою математичних задач, насамперед таких, розвязування яких ґрунтується на усвідомленні прямої і оберненої пропорційної залежності між величинами: ціна, кількість і вартість; швидкість, час і відстань; продуктивність праці за одиницю часу, час і вся вироблена продукція.

Вывод
Виховання рис особистості дитини в процесі розвязування математичних завдань.

Незважаючи на велике значення природних нахилів та здібностей людини, особливостей її характеру, пізнавальні можливості й інтереси формуються не стихійно, а в процесі спеціально організованої діяльності. Тому від цілеспрямованості навчальної і виховної роботи з учнями істотно залежать кінцеві результати їх навчання, виховання та розвитку. Для того, щоб визначити шляхи виховної роботи, повязаної з навчанням математики, потрібно зясувати специфічні особливості цієї дисципліни, а також виховні можливості, закладені в самому навчальному матеріалі.

Перша й найістотніша особливість математики - це її абстрактний характер, строга обґрунтованість, доказовість та тверджень, точність, лаконічність формулювань. Заняття математикою сприяють формуванню в дітей елементарних основ наукового світогляду, розвитку творчих здібностей і вихованню багатьох цінних якостей особистості. Значна частина задач може бути використана не лише із суто математичною метою, але й для виховання дітей. Не доцільно проводити тривалі бесіди, які забирають багато часу й відхиляють від прямих завдань уроку математики, але корисно коротко коментувати цифри, які можна використати з виховною метою.

Під час навчання дітей письмових обчислень у них виховується почуття відповідальності за результати роботи, наполегливість у пошуках правильного розвязання, уважність, навички перевірки та самоконтролю.

Навчання письмових обчислень сприяє естетичному вихованню дітей, привчає до того, щоб вони акуратно вели зошити, чітко і красиво записували цифри, додержуючись симетрії в їх розміщенні. Уроки математики багато можуть дати для початкового ознайомлення дітей з різного роду залежностями, для розкриття причинно - наслідкового звязку між явищами навколишньої дійсності. Цій меті відповідає розвязування багатьох передбачених програмою математичних задач, насамперед таких, розвязування яких ґрунтується на усвідомленні прямої і оберненої пропорційної залежності між величинами: ціна, кількість і вартість; швидкість, час і відстань; продуктивність праці за одиницю часу, час і вся вироблена продукція.

Особливу роль у цьому плані відіграють задачі, у яких потрібно на основі аналізу умов наперед «передбачити», якого можна чекати результату, виконавши ті чи інші дії. Такі задачі містять елемент наукового передбачення, яке ґрунтується на точному аналізі фактів і на знанні обєктивних законів, яким підпорядковане дане явище, на розумінні суті виконуваних дій.

У процесі навчання математики відкриваються можливості для формування в дітей уміння перевіряти себе. Систематично ставлячи перед учнями вимоги перевіряти знайдений результат, учитель досягає того, що вних вироблятимуться навички самоконтролю, значення яких для будь-якої навчальної та трудової діяльності важко переоцінити.

Значення математики в розвитку пізнавальних здібностей дітей важко переоцінити. Математика завжди потребує вичерпної повноти аргументації, причому точність та лаконізм - характерні особливості її стилю. Навчання математики створює прекрасні умови для розвитку логічного мислення учнів, для виховання в них вміння коротко, точно, ясно і правильно викладати свої думки. Отже, важливим є не тільки зміст навчального матеріалу, але й зміст розумової діяльності учнів (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизації та форм мислення).

Список литературы
1. Беденко М.В. Математика - це справді цікаво! Збірник задач для учнів початкових класів. - Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 1999

2. Богданович М.В. Методика розвязування задач у початковій школі: Навч. Посібник - 3-те вид., перероб. І допов. - К.: Вища школа, 1990

3. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі: Посібник для вчителя - К.:Рад.школа, 1990;

4. Богданович М.В. Математичні джерельця: Наук - худож. Кн.: Для молодшого шкільного віку - К.: Веселка 1988

5. Богданович М.В. Концепція курсу математики для 1-4 класів // Початкова школа - 1990 - №10 - с. 10-13

6. Богданович М.В., Гапюк Г.В. Дидактичні матеріали за тематики. Різнорівневі самостійні роботи 4 (3) клас - Тернопіль. Підручники іпосібники, 1999

7. Будна Н.О., Вацик Г.Б. Збірник задач та тестів з математики 2 (1) клас. Посібник для вчителів початкових класів та самостійної роботи учнів. Тернопіль, «Навчальна книга - Богдан», 1999

8. Дашевська Л.П. Вивчення нумерації та формування обчислювальних навичок як засіб розумового розвитку школярів // Початкова школа - 1992 - №1 с. 25-29;

9. Друзі Б.Г. Математична мозаїка. Наук. - художня книга: Для мол. та серед. шк..віку. - К.:Веселка, 1991;

10. Лысенкова С.Н. Метод опережающего обучения. Книга для учителя: Из опыта работы - М., Просвещения, 1998;

11. Заїка А.М. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів // К. Магістр - S, 1999;

12. Московченко В.М., Дудко Л.М., Московченко В.В., Пропедевтика розвязування задач на рух. // Початкова школа - 1996 - №3 ст. 17-20;

13. Нотатки з наукової практичної конференції «Початкова ланка в системі безперервної освіти» // Початкова школа - 1991 - №12 - с. 57-69;

14. Омельченко Ж. Основні принципи педагогічного процесу // Початкова школа - 1997 - №11 - с. 51;

15. Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початкових класах: Методичний посібник - К. Рад.школа, 1985

16. Поздняков І.І., Касярум О.І., Позднякова І.І. Розвязування задач різними способами. // Початкова школа - 1990 - №12 - с. 20-24;

17. розвязування математичних задач в початкових класах: Збірник статей // Під редакцією кандидата педагогічних наук Т.Н. Хмари - К.:Рад школа, 1986;

18. Русинов В.Н. Математические олимпиады младших школьников.: Книга для учителя - Из опыта работы - М, Просвещение, 1990;

19. Самарська Н.П., Судомка В.П. Розвязування задач з пропорційними величинами. // Початкова школа - 1990 - №8 - с. 44-48;

20. Скворцова С.О., Мартинова І.І., Шевченко Т.О. Робота над задачами в першому класі трирічної початкової школи // Початкова освіта - 2000 - №25-28 - с. 1-95;

21. Чашечнікова О., Федорова Н. Систематизація і узагальнення знань з математики // Початкова школа. - 1997 - №9 - с. 24-27;

22. Шаповал І.М., Шаповал О.І. Ще одна модель розвязування простих арифметичних задач // Початкова школа - 1991 - №3 - с. 23-27.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?