Розробка дидактичного проекту з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом, обшивкою, корсажною стрічкою" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 219
Методична розробка уроку виробничого навчання за темою програми "Виготовлення поясних швейних виробів". Сценарій з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою". Складання інструкційно-технологічної (інструкційної) карти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого навчання - невідємної складової цієї підготовки. Мета роботи: теоретично обґрунтувати та перевірити методичне забезпечення навчальних занять, спрямованих на формування професійних здібностей майбутніх працівників сфери швейного виробництва. Завдання роботи: розробити дидактичний проект з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом, обшивкою, корсажною стрічкою." навчальної дисципліни "Виробниче навчання" при підготовці кваліфікованих робітників з професії "Кравець" 3 розряду.Найбільше непродовольчих товарів виробляє легка промисловість, яка забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям тощо, а інші галузі промисловості - кордом, технічними тканинами тощо. До того ж держави-постачальники основних видів сировини в Україну постійно підвищують ціни на них, внаслідок чого з початку 1993 р. до 2003 р. вартість продукції легкої промисловості зросла від 26 до 80 разів. Передбачається розширення сировинної бази, ліквідація диспропорцій в окремих підгалузях; розвиток машинобудування для легкої промисловості, механізму відновлення кооперативних звязків з країнами СНД. Вже нині Україна може використовувати власні потужності для виробництва синтетичної шкіри і клею, підошов, хімічних ниток і волокон, капролактаму, необхідного для виробництва хімічних ниток і пряжі. При розміщенні галузей враховують забезпечення трудовими ресурсами, народногосподарські функції і територіальні особливості окремих економічних регіонів України При будівництві нових підприємств, крім капітальних витрат, слід обовязково враховувати витрати на соціальну інфраструктуруПосилення вимог до професійно-практичної підготовки робітників усіх галузей зумовлено необхідністю її наближення до міжнародних стандартів якості, скороченням обсягів некваліфікованої та малокваліфікованої праці у багатьох галузях виробництва, постійним зростанням конкуренції на ринку праці. Концептуальні положення щодо організації виробничого навчання у ПТНЗ знайшли відображення у Законах України "Про освіту" (1991), "Про професійно-технічну освіту" (1998), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Концепції професійної освіти України (1991), Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні (2004), Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року (2006), Положенні про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (2006), Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (1999). Водночас динамічна структура професійної діяльності кваліфікованих робітників і, зокрема, швейного профілю потребує підвищення рівня їх конкурентоспроможності й мобільності на ринку праці, а отже інноваційних підходів до організації виробничого навчання і виробничої практики у ПТНЗ. Це явище можна пояснити обєктивними й субєктивними причинами, а саме: низьким рівнем адаптації випускників ПТНЗ швейного профілю до вимог конкретного робочого місця, а також відсутністю у молоді мотивації до оволодіння робітничими професіями швейного профілю через складні умови праці, низьку заробітну плату.Трудовий процес - це сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливів контрольованого (керованого) людиною знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах. За характером предмета праці та продукту праці виділяють три види трудових процесів: речово-енергетичні, які характерні для робітників в яких предметом та продуктом праці є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) або енергія (електрична, теплова, гідравлічна тощо); За функціями, що виконуються, трудові процеси поділяються на: основні, які здійснюються робітниками основних цехів (виробництв) під час випуску продукції; За ступенем участі людини у впливах на предмет праці трудові процеси поділяються на: ручні, під час яких робітники впливають на предмет праці без застосування додаткових джерел енергії або за допомогою ручного інструмента, який приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної тощо); машинно-ручні, за яких технологічний вплив на предмет праці здійснюється за допомогою механізмів, машин, але переміщення інструмента відносно предмета праці здійснюється робітником.Таблиця 1. Фактори. від яких залежить група трудового процес Фактори. від яких залежить група трудового процесу Мод живість розділення трудового процесу на окремі його елементи.Після проведення аналізу професійної діяльності за спеціальністю "Кравець", можемо виділити такі групи трудових процесів робітника: За характером предмета праці та продукту праці - речово-енергетич

План
Зміст

Вступ

1. Характеристика галузі економіки. проблем та напрямків модернізації технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямків модернізації технічних систем або технологічних процесів

1.2 Актуальність оновлення програм підготовки певних фахівців

2. Вибір групи трудових процесів

2.1 Характеристика технологічної діяльності за групами трудових процесів кваліфікованого робітника

2.2 Критерії вибору груп трудових процесів

2.3 Обгрунтування групи трудових процесів конкретного фахівця

3. Аналіз та коригування навчального плану підготування кравця 3 розряду

3.1 Термін підготовки кваліфікованого робітника

3.2 Цикл дисциплін й дисципліни, що його скидають

3.3 Ключові поняття дисциплін і демонстрація взаємозвязку між основними дисциплінами різних циклів у вигляді схеми

4. Вибір системи виробничого навчання

4.1 Визначення й обґрунтування відповідного виду системи виробничого навчання (СВН) на основі обраної групи трудових процесів

4.3 Тематичний план дисципліни "Виробниче навчання"

5. Постановка навчально-методичних цілей з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою" дисципліни "Виробниче навчання"

5.1 Формування загальної мети вивчення теми

5.2 Визначення кількості рівнів засвоєння навчального матеріалу для навчальної теми й формування мети за відповідними рівнями

6. Складання інструкційно-технологічної (інструкційної) карти "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою"

7. Вибір форм, методів, засобів навчання з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою"

8. Вибір форм методів засобів контролю з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою"

8.1 Поняття та характеристики форм методів засобів контролю під час виробничого навчання

8.2 Зміст форм контролю при вивченні теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою" в ході уроку

8.3 Зміст методів контролю при вивченні теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою"

8.4 Зміст засобів контролю при вивченні теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою"

9. Розробка сценарію з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою" дисципліни "Виробниче навчання"

9.1 Тема уроку, тип уроку, мета уроку перелік структурних елементів, характеристик способів навчання

9.2 Розробка сценарію уроку з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою" дисципліни "Виробниче навчання"

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?