Розробка автоматизованої системи оптимального використання заготовок за для розкрою площинних матеріалів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 198
Вибір і обґрунтування інструментальних засобів. Проектування блок-схем алгоритмів та їх оптимізація. Розробка вихідних текстів програмного забезпечення. Інструкція до проектованої системи. Алгоритм базової стратегії пошуку вузлів та оцінки якості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасне автоматизоване виробництво являє собою складну систему, домогтися оптимального функціонування якої можна тільки застосовуючи на всіх її рівнях ефективні методи автоматизації управління роботою її складових. Стрімкий прогрес в області засобів інформаційного забезпечення вирішення задач науки і техніки передбачає кардинальну зміну підходів до технології вирішення наукових і виробничих проблем. Обєкти виробництва стають більш складними, проте терміни на проектування і технологічну підготовку їх виробництва в умовах конкуренції скорочуються. Інтенсифікація праці конструкторського і технологічного персоналу можлива тільки при наявності обчислювальної техніки, застосуванні компютерних технологій, що базуються на створенні та / або використанні автоматизованих систем управління (АСУ) і складових їх частин: систем автоматизованого проектування (САПР ) і автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва (АСТШТ ). Розробка АСУ на базі математичних методів і моделей, сучасних інформаційних технологій дозволить вирішувати питання управління, проектування і виробництва на належному рівні, зберігаючи конкурентоспроможність виробленої продукції.Розробка закінчується створенням закінченого програмного продукту для оптимізації розкрою заготовок на площинному матеріалі при мінімальних його витратах. Система отримує масив даних про заготовки та їх розкрої. Після обробки та перевірки введених даних, програма розподіляє розкрій на полотні відповідного матеріалу. Тип матеріалу впливає на відстань між розкроями. Проектована система оснащена блоком безперебійного живлення, який захищає систему від перепадів напруги і переривання первинного харчування.Додатковими функціями є: розрахунок коефіцієнта витрат матеріалу, перевірка вхідних даних, експорт даних, збереження звітів, налаштування інтерфейсу користувача. Інтенсивність і склад інформаційних потоків, що входять в проектовану систему, кількість обслуговуваних процесів з їх перерахуванням Система отримує масив даних про розкрої, після перевірки вхідних даних проводитися оптимізація і візуалізація розкрою. Інтерфейс повинен бути розрахований на переважне використання маніпулятора типу «миша», тобто управління системою має здійснюватися за допомогою набору екранних меню, кнопок і т.д. ВИМОГИ ДО ПАТЕНТНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ науково-технічний рівень розробки - система розробляється на рівні корисної моделі;Імовірно, впровадження проектованої системи має дати прибуток підприємству в розмірі 4,000 гривень на місяць. Дані про обєкт, на якому буде використовуватися проектована система Вимоги до даних про обєкт, на якому буде виконуватися проектована система, не предявляються. Особливі вимоги до плану розміщення обладнання не предявляється. Особливі вимоги до плану розміщення проектованої системи по приміщеннях обєкта не предявляються.Детальний аналіз та узагальнення зібраної інформації дають можливість окреслити подальші етапи дослідження, а для кожного з них розробити відповідні заходи, виконання яких призведе до перетворення вхідних даних і поточних результатів розрахунку в очікувані результати виконання роботи. У нашому випадку такими результатами будуть : адаптовані відомі або розроблені нові методики формування допустимих карт розкрою різних концептуальних схем і відповідних їм базових конфігурацій; На сьогоднішній день відомо, що переважна більшість типових задач проектування складних виробничих систем формально зводяться до перебору всіх допустимих її варіантів і вибору серед них найкращих з деякої дискретної сукупності заданих характеристик. Щодо оптимізації технологічний процес (ТП) розкрою, то тут розрізняють два типи дискретних оптимізаційних задач : екстремальні завдання і задачі розпізнавання властивостей. Переважно це стосується задачі оптимізації плану розкрою ПДМ на меблеві заготовки, в якій аргументами є отримані інтенсивності використання карт розкрою і, як наслідок, кількості заготовок по картах розкрою.У роботі розглядається відома задача розміщення прямокутників на площині. Так, на етапі планування інтегральних систем потрібно розташувати без взаємних перетинів в прямокутної області кристала прямокутні компоненти (блоки), які мають фіксовані розміри. Завдання розміщення прямокутників ставитися до класу NP-важких (окремий випадок задачі, коли розміщуються прямокутники мають рівну ширину, відомий як завдання упаковки в контейнери).Кожен прямокутник pi Є P дописується парою позитивних дійсних чисел (wi hj), які відповідають довжині і ширині прямокутника. Рішенням задачі розміщення є вектор = (xi,..., xn ), де хі, = (x2i, x) відповідає координатам розташування прямокутника рі, де x2i, ХЄ R. Для цього введемо відображення g (pi, xi, pj, xj), яке повертає площа прямокутника, отриманого перетином прямокутника pj, з координатами хі, з прямокутником рі, розташованим в точці з координатами xj. У силу цього пропонується наступний вид функції мети (4.4): Задачу (4.1), (4.4) будемо називати завданням розміщення прямокутників на площині. Також інформаційний поті

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАДАЧІ ПРОЕКТА

3. ВИБІР НАПРЯМКУ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ

4. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ

5. РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ

5.1 Вибір і обґрунтування інструментальних засобів

5.2 Розробка блок-схем алгоритмів та їх оптимізація

5.3 Вибір та обґрунтування апаратного забезпечення проектованої системи

5.4 Розробка вихідних текстів програмного забезпечення та вибір стандартного програмного забезпечення

5.5 Компіляція та тестування ПО

6. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 Вихідні тексти проектованої системи

6.2 Опис проектованої системи

6.3 Інструкції з використання проектованої системи

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАННІ В ПРОЕКТІ ДЖЕРЕЛА

ДОДАТОК А - Специфікація

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?