Розробка автоматизованої системи обліку медичних інструментів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 117
Медична інформаційно-аналітична система "Емсімед". Аналіз програмних, апаратних засобів. Архітектурне проектування автоматизованої системи обліку медичних інструментів. Опис структурної та логічної схеми. Вибір мови програмування, керівництво користувача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Рівень конфіденційності збереження інформації, можливість оперативного доступу користувачів до необхідних даних, автоматизація збору та обробки статистичної інформації, містить переваги в процесі надання медичної допомоги. Велике значення в медицині набувають новітні технології, повязані з розвитком науково-технічного прогресу, зокрема, автоматизація робочого місця, впровадження компютерних програм, спеціально розроблених або адаптованих для окремих сторін діяльності медичних закладів [1]. Автоматизація медичних закладів - це створення єдиного інформаційного простору лікувально-профілактичних закладів, що в свою чергу, дозволяє створювати автоматизовані робочі місця лікарів, організовувати роботу відділу медичної статистики, створювати бази даних, вести електронні історії хвороб і обєднувати в єдине ціле всі лікувальні, діагностичні, адміністративні, господарські та фінансові процеси. В умовах реформування економіки важливого значення набуває удосконалення організації на таких підприємствах дієвої системи обліку і аналізу з використання медичного обладнання, налагодження належного обліку лікарських засобів та медичних інструментів, а також цінової політики, орієнтованої на їх доступне та розумне використання.В основному вимагається створення програмних продуктів, які забезпечують ефективність організації управлінської та фінансово-господарської діяльності, швидкого доступу до поточної, найбільш повної і достовірної інформації (дані про пацієнта, його амбулаторна карта, своєчасне надходження результатів аналізів, перегляд вартості послуг, що йому надавались, наявність оплати, облік використання лікарських засобів та медичних інструментів тощо), створення умов для забезпечення конфіденційності інформації згідно лікарської етики, позбавлення лікарів та адміністрації від трудомісткого процесу складання звітів, а також багаторазового повторного введення даних. Важливе місце у підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності медичних закладів відводиться використанню автоматизованих систем з організації статистичного та бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних інструментів, який здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності закладу, установи, організації та компютерної технології оброблення облікових даних. Головний бухгалтер організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з надходження, переміщення та списання медичних засобів, вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання первинних документів, вносить пропозиції щодо застосування при необхідності додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку лікарських засобів та медичних виробів. Ведуться реєстр виданих накладних (вимог), журнал з обліку отриманих та виданих (використаних) лікарських засобів та медичних виробів, звіт до бухгалтерії про відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів. Аналіз наявних програмних продуктів на вітчизняному ринку, що підтримують процес управління медичним закладом, свідчить про те, що хаотична інформатизація лікувальних закладів, відсутність галузевих стандартів та ліцензування програмного забезпечення, єдиних вимог щодо обсягів та форматів збереження інформації, уніфікованих форм статистичної звітності, не дають змоги на сьогодні забезпечити системність, комплексність та узгодженість процесів інформатизації галузі.Діаграма прецедентів у UML - діаграма, що відображає відносини між акторами і прецедентами і є складовою частиною моделі прецедентів, що дозволяє описати систему на концептуальному рівні [14]. спеціаліст, який працює з вхідними даними (дані про медичні інструменти, дані про матеріально-відповідальні особи та дані про бухгалтерські рахунки). В процесі роботи програми будуть «генеруватись» дані які потребують збереження, через великий обєм інформації та наявність звязків між даними, прийняте рішення використовувати реляційну базу даних для її збереження. База даних міститиме наступні данні: дані про медичні інструменти; Дана діаграма станів має такі дані: ведення даних (медичних інструментів, матеріально-відповідальних осіб та бухгалтерських рахунків);Метою розрахунку є визначення кількості освітлювальних приладів, необхідних для забезпечення заданого рівня освітленості на поверхні робочого столу у приміщенні з заданими параметрами [20]. Розрахунок проводиться відповідно до принципів нормування штучного освітлення, показників освітленості робочих місць для різних видів діяльності. Кількість світильників можна визначити за допомогою

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?