Розрахунок струмів несиметричних та симетричних коротких замикань - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 124
Складання схем заміщення прямої, зворотньої та нульової послідовностей і розрахунок опорів їх елементів. Розрахунок надперехідних і ударних струмів КЗ від енергосистеми. Побудова векторних діаграм струмів КЗ і напруг по місцю несиметричного КЗ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В електроенергетичних системах виникають короткі замикання (КЗ) та інші порушення нормального режиму роботи, які викликають появу електромагнітних перехідних процесів.Для визначення результуючого опору схеми відносно точки КЗ і еквівалентної ЕРС необхідно проводити перетворення схеми заміщення. Згортання схеми заміщення відносно точки КЗ проводиться шляхом застосування стандартних формул складання послідовних, паралельних кіл, перетворення зірки у еквівалентний трикутник і навпаки. Струм КЗ Ino знаходиться за формулою (2.26), а струм Іном - за формулою: Іном = Вузли в схемі нумеруються в довільному порядку, також довільно визначаються напрямки струмів у міжвузлових вітках, але номер вузла, номер ЕРС джерела та номер опора вітки джерела повинні співпадати. Матриця П - форми, яка формується наступним чином: ij - елемент матриці дорівнює 1, якщо струм Ij у j - ій вітці направлений від вузла і; дорівнює-1, якщо струм Ij направлений до вузла і; дорівнює 0, якщо струм Ij не звязаний з вузлом і.Розрахунок перехідних процесів - це необхідна умова рішення багатьох задач, які виникають під час проектування і експлуатації систем електропостачання. На основі дослідження і розрахунків перехідних процесів практично вирішуються найважливіші питання проектування, спорудження та експлуатації систем електропостачання: - вибір економічно вигідних систем передачі, розподілення та споживання електричної енергії; На основі досліджень і розрахунків перехідних процесів слід проектувати такі системи електропостачання, в яких перехідні процеси закінчувались би бажаним стійким нормальним режимом. Для вирішення складних задач і проведення традиційних розрахунків перехідних процесів в наш час широко застосовуються засоби обчислювальної техніки. Великі можливості при дослідженні і розрахунку перехідних процесів дають методи моделювання і експериментального дослідження реальних систем електропостачання.

Вывод
Розрахунок перехідних процесів - це необхідна умова рішення багатьох задач, які виникають під час проектування і експлуатації систем електропостачання. Ці задачі звязані з дослідженням електромагнітних перехідних процесів, вибором принципів дії автоматичних засобів протиаварійного керування, аналізом електромеханічних перехідних процесів з метою розробки методів для забезпечення безперервної роботи промислових підприємств в різних режимах системи електропостачання.

На основі дослідження і розрахунків перехідних процесів практично вирішуються найважливіші питання проектування, спорудження та експлуатації систем електропостачання: - вибір економічно вигідних систем передачі, розподілення та споживання електричної енергії;

- випробування апаратури і систем електропостачання в перехідних режимах;

- визначення часу протікання перехідного процесу та його вплив на змінення параметрів елементів системи;

- забезпечення стійкості зміни одного режиму іншим;

- оцінка стійкості режиму, який настав після закінчення перехідного процесу.

На основі досліджень і розрахунків перехідних процесів слід проектувати такі системи електропостачання, в яких перехідні процеси закінчувались би бажаним стійким нормальним режимом.

З урахуванням перехідного процесу повинні забезпечуватись такі змінення параметрів режиму системи електропостачання, за яких не знижувались би суттєво показники електропостачання. Тому дуже важливе зменшення часу протікання перехідного процесу, виключення можливості виникнення нових перехідних процесів, забезпечення зміни перехідного процесу надійним режимом.

Для вирішення складних задач і проведення традиційних розрахунків перехідних процесів в наш час широко застосовуються засоби обчислювальної техніки.

Великі можливості при дослідженні і розрахунку перехідних процесів дають методи моделювання і експериментального дослідження реальних систем електропостачання.

Таблиця 4.1 - Результати розрахунків струмів кз в електричних установках напругою вище та до 1 КВ

Місце та тип КЗI”кз iy

ЕУ (U>1 КВ) симетричне кз19.4 КА 42.4 КА

ЕУ (U>1 КВ) несиметричне кз3.6 КА 9.54 КА

ЕУ (U<1 КВ)От GS: 4.55 КАОт АД: 1.78 КАОт GS: 6.44 КАОт АД: 2.2 КАПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного пректирования. - М.: Энергоатомиздат,1989. - 608с.

2. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник / В.Н. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Несен и др.; под ред. В.Н. Винославского. - К.: Вища шк. 1989. - 422с.

3. Справочник по проектированию электроснабжения / / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.

4. Гост 27514 - 87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 КВ. Госстандарт. М., 1988.

5. Стп 15-96. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів. Вимоги і правила оформлення.

6. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648с.

7. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970 - 520с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Електромагнітні перехідні процеси Укл.: І.Ю. Война. Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. - 36 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?