Розрахунок перемішуючого апарату для виробництва винної кислоти - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 120
Розрахунок реактора з перемішуючим пристроєм лопатевого типу для перемішування розчину неорганічної солі. Опис технологічного процесу виробництва винної кислоти. Обґрунтування вибору конструкції, технічна характеристика апарату із перемішуючим пристроєм.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перемішування - процес, що застосовується в хімічній, біотехнологічній, харчовій промисловості для приготування емульсій, суспензій, сумішей, а також інтенсифікації процесів розчинення, теплообміну і хімічних реакцій [1]. Ідеальним або повним називають таке перемішування, в результаті якого нескінченно малі проби суміші, відібрані в будь-якому місці системи, що перемішується, будуть мати однаковий склад, а температура в будь-якій точці виявиться однаковою [2]. Якщо перемішування застосовують для прискорення теплових, масообмінних і хімічних процесів його ефективність можна оцінити співвідношенням кінетичних коефіцієнтів при перемішуванні та без нього (співвідношення коефіцієнтів тепло-, масовіддачі, тепло-, масопередачі, швидкостей реакції хімічного перетворення). Винна кислота представляє собою безбарвні прозорі кристали, добре розчинні у воді і спирті. Для перемішування доцільно використовувати апарат з лопатевим типом механічного перемішуючого пристрою, оскільки лопатеві мішалки дешеві, мають просту конструкцію і ефективні для перемішування подібних маловязких рідин.

Список литературы
З огляду на час пермішуваняя, можна зробити висновок, що даний процес не є досить ефективним. Для інтенсифікації процессу потрібно змінити діаметр перемішуючого пристрою, або збільшити кількість обертів.

6.

Вимоги техніки безпеки та охорони праці

Попередження небезпечних дій під час підготовки та виконання заміни вузлів апаратури, реорганізації, новому будівництві та технічному переобладнанні обґрунтовані та встановлені ГОСТ 12.3.038-85. Проведення всіх робіт має відповідати вимогам «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 121004-91 [18].

Мають бути приведені до норми наступні параметри: 1. рівень шуму та вібрацій;

2. запиленість та загазованість повітря;

3. рівень світла на робочому місці;

4. фізичні показники: температура, вологість та швидкість потоку повітря навколо робочого місця;

5. вміст шкідливих речовин, що має не перевищувати рівень ГДК, нормованих ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [19].

Повітря на підприємствах мікробіологічної промисловості може стати не тільки причиною для виникнення алергії, але й може призвести до більш серйозних наслідків. Повітря, що видаляється очищається на масляних фільтрах ФТО-1000 або ФТО-750 [18]. Особливу небезпеку на підприємствах мікробіологічної промисловості представляє повітря заводських приміщень, забруднене шкідливими промисловими викидами, який підлягає видаленню з складських приміщень.

Не можна допускати розливу хімічних речовин біля лінії виробництва. У випадку розливів - необхідно змити залиту територію водою або приймати інші заходи для знезаражування і видалення пролитих речовин.

Легкозаймисті речовини необхідно зберігати на спеціально відведених для них місцях. Крім того, необхідно строго дотримуватися вимог інструкцій з проведення технологічних процесів і правила поводження з легкозаймистими і вибухонебезпечними видами сировини.

Не можна робити завантаження сировини в неочищену, не промиту й не перевірену апаратуру, тару та проводити будь-які види робіт на несправному устаткуванні.

Робота виробничого устаткування, норми його навантаження та основні параметри процесу повинні відповідати вимогам технічного регламенту і паспортним даним. Прийом і здача зміни повинні супроводжуватися оглядом всього устаткування. Усі виявлені несправності повинні бути усунені. Засувки і вентилі на трубопроводах необхідно систематично прокручувати. Забороняється застосовувати будь-які важелі для відчинення засувок і вентилів. Усі електроремонтні роботи повинен здійснювати тільки електромонтер. Електромонтер не має права проводити роботи без дозволу майстра зміни. Тому необхідним є стеження за станом контурів заземлення, у випадку ушкодження своєчасно повідомити майстра зміни.

Апарати, що працюють із нагріванням, під тиском повинні мати справні контрольно-вимірювальні прилади, що вказують тиск в апараті і температуру. Робота на апараті без вимірювальних приладів або з несправними приладами забороняється. Знімати болтові зєднання із фланців, штуцерів, кришок, люків, апаратів можна тільки після зняття тиску.

Необхідно вдягати окуляри при усіх роботах, повязаних із можливістю засмічення, подразнення або опіку очей. При влученні в очі бризок розчинів або пилу хімічної сировини негайно промити очі великою кількістю води і звернутися в медичний пункт підприємства.

Повинна бути аптечка з набором медикаментів, необхідних для надання першої допомоги.

Ремонт під час роботи не допускається.

Обслуговуючий персонал повинен неухильно виконувати інструкції по режиму роботи та безпечному обслуговуванню апарата і своєчасно перевіряти справність арматури, вимірювальних приладів, передаточних пристроїв.

Апарат повинен бути зупинений при: а) підвищенні тиску вище допустимого;

б) несправності запобіжних клапанів;

в) виявленні недоліків в елементах апарата;

г) виникненні пожеж, які загрожують апарату під тиском;

д) несправності манометра;

е) несправності або нестачі засобів кріплення;

ж) несправності показника рівня рідини;

з) несправності запобіжних блокувальних пристроїв;

і) несправності (відсутності) передбачених проектом контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики.

Промислове виробництво на підприємствах біотехнологічної галузі організовується у відповідності з технологічним регламентом, в якому описані всі можливі техногенні явища та засоби їх попередження.

Тільки ретельне дотримування правил поводження на потенційно небезпечних обєктах та дотримування правил власної гігієни може запобігти лиху [19].

Висновок перемішуючий апарат реактор

В даній курсовій роботі проводився розрахунок реактора з перемішуючим пристроєм лопатевого типу для перемішування розчину неорганічної солі. Дана конструкція реактора-змішувача є найбільш доцільною для застосування у переробці виноградної вичавки виробництва винної кислоти. ЇЇ вибір ґрунтувався на властивостях розчину кальцію хлористого та економічної вигідності даного етапу виробництва.

Розрахунок був виконаний з урахуванням вимог техніки безпеки. За допомогою проведеного конструктивного та теплового розрахунку на підприємстві можна встановити апарат, який максимально задовольняє заданим умовам. Було встановлено, нагрівання розчину від початкової температури 20ОС до кінцевої 100ОС з поверхнею теплообміну 27,34 м2 при споживанні потужності в 1,6 КВ триває 65,7 хв. З цього можна зробити висновок, що нагрівання в апараті з перемішуючим пристроєм здійснюється не досить ефективно. Прискорення процесу можливе за рахунок збільшення кількості обертів мішалки та її діаметру, але при цьому одночасно збільшується необхідна на перемішування потужність, що з економічної точки зору для підприємств з переробки харчових відходів не є привабливим. Тому для інтенсифікації процесу перемішування і нагрівання більш економічно вигідно встановити змійовик.

Список літератури

1. Козулин Н.А., Соколов В.Н., Шапиро А.Я. Примеры и задачи по курсу оборудования заводов химической промышленности. - Л.: Машиностроение, 1966. - 491 с.

2. Штербачек З., Тауск П. Перемешивание в химической промышленности. Пер. с чешского под ред. И.С. Павлушенко. -Л.: ГХИ, 1963.- 416 с.

3. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для втузов. В 2-х книгах. - М.:Химия, 1995. - 368 с.

4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1971 - 784 с.

5. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: Учебник для техникумов. - Л.: Химия, 1991. - 352 с., ил.

6. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. - 2-е изд. - Л.: Машиностроение, 1970. - 752 с.

7. Герасимов М.А. Технология вина. - М.: Картонажная фабрика, 1959. - 642 с.

8. Фараджева Е.Д., Федоров В.А. Общая технология бродильных производств. - М.: Колос, 2002.- 408 с.: ил.

9. Смирнов В.А. Пищевые кислоты (лимонная, молочная, винная). - М.: Легкая и пищевая промышленность,1983. - 264с.

10. Мешалки. Типы, параметры, конструкция и основные размеры. ГОСТ 26011245-75.

11. Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. - СПБ: Политехника, 1992. - 327 с.

12. Гильперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Книга первая. - М.: Химия, 1981. - 384 с

13. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками. Пер. с польск. под ред. Щупляка И.А. - Польша.: Химия, 1975. - 384 с.

14. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок: Учеб. Пособие для учащихся техникумов.-3-е изд., перераб. И доп. -М.: Высш. Школа, 1982.-304с.:ил;-Библиогр.: с. 299-300.

15. Калунянц К.А., Голгер Л. Оборудование микробиологических производств. - М.: Агропромиздат, 1987. - 389 с.

16. Зайцев И.Д., Асеев Г.Г. «Справочник физико-химических свойств бинарных и многокомпонентных растворов неорганических веществ». справ. изд. - М: Химия, 1988 - 416 с.

17. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов. 10-е узд., переработанное и дополненное. - Л.: Химия, 1987. - 398 с.

18. Трачук К.Н., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Основа, 1983. - 230 с.

19. Макаров Г.В., Васин А.Я. Охрана труда в химической промышленности. - М.: Химия, 1989. - 497 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?