Розрахунок конкурентоспроможності серверів компанії "Квазар-Мікро" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 125
Характеристика основних етапів життєвого циклу товару. Поняття конкурентоспроможності та фактори, що її визначають. Якість як стратегічний потенціал успіху підприємства. Оцінка конкурентоспроможності серверів компанії "Квазар-Мікро" існуючими методами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ця концепція використовується для створення й збуту продукції, розробки стратегії маркетингу з моменту надходження товару на ринок до його зняття з ринку. При всій розмаїтості життєвих циклів товарів можна виділити наступні основні фази (стадії) життєвого циклу як концепції товару: розробку, впровадження, зріст, попиту, зрілість (або стабілізацію) і спад. Обрана тема актуальна для даного дипломного проектування, тому що необхідно аналізувати конкурентоспроможність на кожному етапі життєвого циклу товару для організації ефективного збуту продукції, що користується попитом на ринку. Однак в умовах ринкової економіки покупець зацікавлений не тільки в якості самого продукту, але й у наявності і якості додаткового обслуговування (технічного обслуговування, оформленні замовлень і т.п.) У звязку цим якість для покупця може бути виражена наступною формулою: Якість для покупця = а * Якість продукту в * Якість доставки с * Якість додаткового обслуговування Це означає, що в разі підвищення цін на товар покупці звернуться до більш доступних за ціною замінників цього товару;Витрати енергії складають не більше 120 ккал/год, що у відповідності з ГОСТ 12.1.005 - 88 [36] відноситься до легкої 1а категорії важкості робіт характеризується оптимальними параметрами мікроклімату, які представлені в таблиці 4.1. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату у фінансово-економічному відділі компанії передбачається система вентиляції, спроектована згідно СНИП 2.04.05 - 91* [37] і здійснюється застосуванням кондиціювання із зволоженням (при необхідності) повітря, що регулюється автоматично за заданою програмою, а в холодну пору року - опалювання, теплоносієм є вода. Для забезпечення параметрів освітлення, необхідних для плідної роботи, застосовується сполучене освітлення, яке складається з природного і штучного і нормується ДБН В 2.5-28-2006 [38]. Штучне освітлення виконано за системою загального освітлення, коли освітлюється рівномірно все приміщення, і за системою комбінованого освітлення, коли, окрім загального освітлення, на робочих місцях встановлюються світильники місцевого освітлення, що створюють підвищену освітленість робочих місць. В компанії «КВАЗАР-МІКРО» в приміщеннях, де безпосередньо працюють фахівці, застосовуються світильники прямого світла, а в коридорах, побутових і санітарних приміщеннях - світильники розсіяного світла.За результатами цих розрахунку цих показників встановлено, що за технічними показниками сервери компанії «КВАЗАР-МІКРО» поки що не конкурентоздатні, але за економічними показниками, які становлять q1= 1,47; q2= 1,12; q3= 1,09, вони цілком конкурентоспроможні. Проведені розрахунки конкурентоспроможності серверів комплексним методом, для чого розраховані наступні показники: - груповий показник по технічних параметрах, що становить Ітп = 0,552; Ітп = 0,605 та Ітп = 0,992 для першої, другої та третьої моделей відповідно; В результаті аналізу конкурентоспроможності було виявлено, що перша модель серверів більше конкурентоздатна по економічних параметрах у порівнянні з іншими моделями серверів, за інтегральним показником у третя модель серверів, яка є ідентичною по технічним параметрам становить 1,09 та дозволяє компанії вести конкурентну боротьбу навіть з таким світовим брендом як Hewlett-Packard. Також проведений розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності по роках та індексу конкурентоспроможності який становить 108%, це говорить про те, що за один рік перша модель 2009 року стала більше конкурентоздатна, з погляду збільшення подальшого збуту продукції, чим перша модель 2008 року на 8%. Таким чином дані отримані під час розрахунків говорять про те що компанією «КВАЗАР-МІКРО» правильно вибрані шляхи забезпечення конкурентоспроможності її продукції на українському ринку.

Вывод
В практичній частині дипломної роботи був проведений ряд розрахунків конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗАР-МІКРО».

Розраховані одиночні показники по технічних та економічних параметрах. За результатами цих розрахунку цих показників встановлено, що за технічними показниками сервери компанії «КВАЗАР-МІКРО» поки що не конкурентоздатні, але за економічними показниками, які становлять q1= 1,47; q2= 1,12; q3= 1,09, вони цілком конкурентоспроможні.

Проведені розрахунки конкурентоспроможності серверів комплексним методом, для чого розраховані наступні показники: - груповий показник по технічних параметрах, що становить Ітп = 0,552; Ітп = 0,605 та Ітп = 0,992 для першої, другої та третьої моделей відповідно;

- груповий показник по економічних параметрах шляхом підсумовування одноразових і експлуатаційних витрат, який склав Іеп = 0,69; Іеп = 0,88 та Іеп = 0,91 для першої, другої та третьої моделей відповідно;

- інтегральний показник конкурентоспроможності, що становить К = 0,8; К = 0,69 та К = 1,09 для першої, другої та третьої моделей відповідно.

В результаті аналізу конкурентоспроможності було виявлено, що перша модель серверів більше конкурентоздатна по економічних параметрах у порівнянні з іншими моделями серверів, за інтегральним показником у третя модель серверів, яка є ідентичною по технічним параметрам становить 1,09 та дозволяє компанії вести конкурентну боротьбу навіть з таким світовим брендом як Hewlett-Packard.

Також проведений розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності по роках та індексу конкурентоспроможності який становить 108%, це говорить про те, що за один рік перша модель 2009 року стала більше конкурентоздатна, з погляду збільшення подальшого збуту продукції, чим перша модель 2008 року на 8%.

Таким чином дані отримані під час розрахунків говорять про те що компанією «КВАЗАР-МІКРО» правильно вибрані шляхи забезпечення конкурентоспроможності її продукції на українському ринку.

Під час аналізу також виявлено й недоліки, які певною мірою не можна віднести до прорахунків компанії. До цих недоліків можна віднести недостатню якість обслуговування, не своєчасність технічного оновлення.

Список джерел інформації

1 Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 2004.

2 Диксон П. Управление маркетингом: Учебное пособие. - М.: Бином, 2000.

3 Горбашко Е.А. “Конкурентоспособность промышленной продукции” учеб. Пособие /С-П университет экономики и финансов/ 1991.

4 Продіус Ю.І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 1 (21).

5 Смольникова Г.Н., Зверев С.М. “Стратегия повышения качества” - 2000 № 4.

6 Материалы семинара “Обновление продукции и конкурентоспособность” М: МДНТП, 1991.

7 Калиновская Т.Н. “Качество продукции” Экон. Словарь - М: Экономика, 1990.

8 Цены и ценообразование: Учебник для вузов/ Под ред. В.Е. Есипова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПБ. - М. - Х. - Мн.: Питер, 2002.

9 Фатхутдинов Р.А. “Менеджмент конкурентоспособности продукции” - М: ИНФРА - 1998.

10 М. Альберт, М. Хедоури Ф., Основы менеджмента. Пер. с англ. - M.: ДЕЛО, 2003.

11 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие; 2-е изд., с испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”; Изд-во “ГНОМ-ПРЕСС”, 1998.

12 Фатхутдинов Р.А. “Конкурентоспособность, экономика, стратегия управления” Учебное пособие для ВУЗОВ по техническим и экономическим спец. - М: ИНФРА - 2000.

13 Кочеткова А.В. “Проблемы управления конкурентоспособностью продукции” НИИПИН 1990.

14 Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность и подготовка кадров// Общество и экономика. - 1999.

15 Глухов А. ”Оценка конкурентоспособности товаров и способы ее обеспечения” Маркетинг - 1999. - № 2 с. 56-64.

16 Буркинский Б.В. Стрелец А.А. “Экономическая оценка конкурентоспособности” НАНУ 1998.

17 Лепа Р.Н. “Анализ конкурентоспособности предприятия в условиях внешнеэкономической деятельности” Донецк 1998.

18 Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. - М: Юрайт-М,2001.

19 Корж М.В. ”Функциональный метод определения уровня конкурентоспособности продукции промышленного назначения” НАН Укр., Институт экономики промышленности. Донецк 1998.

20 Тихонов Р.М. “Конкурентоспособность промышленной продукции” Изд-во стандартов, 1985.

21 Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 119 с.

22 Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998 р., 384 с.

23 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство “Финпресс”, 1998. - 416 с.

24 Зуйков В.В. “Международная стандартизация и проблемы повышения качества и конкурентоспособности продукции” М. 1990.

25 Маркетинг: Курс лекций/ Л.Е. Басовский - М.: Инфра-М, 2002. - 219с.

26 Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993.

27 Свиткин М.З. “Организация работ по обеспечению конкурентоспособности продукции” ЛДНТП, 1997.

28 Современный маркетинг/ В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 265 с.

29 Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-прес, 2003. - 326с.

30 Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования - СПБ.: Питер, 2000. - 752 с.

31 Офіційний сайт компанії «КВАЗАР-МІКРО» - www.kvazar-mikro.com

32 Сайт экономических известий - www.eizvestia.com

33 Закон України «Про охорону праці» від 21.12.2002 р.

34 ДНАОП 0.00 - 1.3.1 - 99. Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин. Діє з 01.01.2000р.

35 ДСН 3.3.6.042 - 99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. - К.: 2000.

36 ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введ.01.01.89.

37 СНИП 2.04.05 - 91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1993 - 110с.

38 ДБН В 2.5-28-2006 - Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

39 ГОСТ 12.1.003 - 83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. -Введ. 01.07.89 г.

40 ДСАНПІН 3.3.2.007 - 98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. -К., 1998.

41 ГОСТ 12.1.045 - 84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. - Введ. 01.01.85 г.

42 Правила устройства электроустановок ПУЭ - 87. М.: Энергоатомиздат, 1988.-648с.

43 ГОСТ 12.1.019 - 79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. - Введ. 01.07.80. Изм. 1986.

44 ГОСТ 12.1.030 - 81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. - Введ. 01.07.82. Изм. 1987.

45 НАПБ Б 07.005 - 86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. - Действ. с 01.01.87.

46 ДБН В 1.1.-7-2002. Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека обєктів будівництва. - Діє з 01.01.03.

47 ГОСТ 12.1.004 - 91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ. 01.07.95.

48 Закон України «Про Цивільну оборону». ВРУ. № 2974, ХІІ. - К., 1993.

49 Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К.: Знання-прес, 2003. - 455 с.

50 Кулаков М.А. та ін. Цивільна оборона: Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл./ За ред..проф. В.В. Березуцького. - Х.: Факт, 2008. - 312с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?