Розрахунок характеристик систем електрозв’язку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Структурна схема системи передавання дискретних повідомлень. Розрахунок параметрів кодера й декодера простого коду, інформаційних характеристик джерела повідомлень. Вибір коригувального коду й розрахунок перешкодостійкості системи зв’язку з кодуванням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу «Теорія електричного звязку», шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозвязку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Система - це сукупність обєктів, функціонування яких визначається певною метою. Мета - визначається задачами, які розвязує система, а степінь пристосованості системи до розвязання поставленої задачі характеризується ефективністю (кількісна характеристика якості функціонування). Характеризується: точністю перетворення і передачі інформації, пропускною здатністю, швидкістю передачі інформації і т.д. Обєктом передачі в будь-якій системі є повідомлення, що несе інформацію U(t).Джерело (передавач) і одержувач (приймач) служать для обміну деякою інформацією. Інформація що передається вкладається у керуючий(модулюючий) сигнал, а роль переносника інформації виконує високочастотне коливання, що називається несучим. В якості несучого можуть використовувати коливання різної форми(прямокутні, трикутні), проте частіше використовують гармонічні коливання(відбувається зміна у часі певної величини по синусоїдальному або косинусоїдальному закону). Модулятори широко застосовують у різних галузях техніки, повязаних з передаванням чи перетворюванням сигналів (повідомлень), зокрема, в техніці звязку та автоматичного регулювання, вимірювальній техніці тощо. Ентропія Шеннона визначає абсолютну межу найкращого стиснення даних без втрат: розглядаючи повідомлення як послідовність незалежних та однаково розподілених випадкових величин, теорема Шеннона про кодування доводить що, в границі, середня довжина найкоротшого можливого представлення закодованого повідомлення в заданому алфавіті дорівнює ентропії поділеній на логарифм кількості символів у вихідному алфавіті. б) Коефіцієнт надлишковосі джерела ? - це відношення, що визначає яка доля максимально можливої ентропії, при даному алфавіті, не використовується джерелом. в) Продуктивність джерела, Rg - це сумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу. г) Щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b).Процес перетворення дискретного повідомлення в сигнал і зворотнє перетворення сигнала у повідомленняПовідомлення неперервного джерела перетворюється в первинний аналоговий сигнал b(t) зазвичай без втрати інформації, тому розрахунки інформаційних характеристик джерела проводяться для первинного сигналу. Вихідні дані для розрахунку: - густина ймовірності миттєвих значень первинного сигналу при Двосторонньому експоненційному розподілі (ДЕР) р(b); відношення середньої потужності первинного сигналу до середньої потужності помилки відновлення на виході системи передавання дорівнює ?вих.доп = 36 ДБ. Середнє значення первинного сигналу дорівнює нулю, то IMG_6536fced-5bee-4c16-8b5f-2c17afe16062 . Помилка відтворення на виході системи передачі є гаусівською, тому умовна ентропія дорівнює: IMG_50029bc7-bb2f-441c-84ea-e9920b99073b (2.4) де Коефіцієнт надлишку джерела обчислюється за формулою : IMG_fac10a23-d9d5-4799-b55f-f81008920f61 (2.8) де H?(B) - епсилон-ентропія джерела;Основною характеристикою демодулятора сигналу аналогової модуляції є залежність rвих = f(rвх), яка встановлює звязок між відношенням середніх потужностей сигналу й шуму на вході демодулятора rвх = Ps/Pn і відношенням середніх потужностей сигналу й шуму на виході демодулятора rвих=Pb/Pe. Відношення rвих і rвх визначає виграш демодулятора і обчислюється за формулою: rвих = grвх (3.1) Для сигналів амплітудної модуляції (АМ) величина виграша g не залежить від rвх.і визначається за формулою: IMG_768acba6-820b-4aa3-9d76-23ee75319c96 (3.2) Порогове відношення сигнал/шум суттєво залежить від МЧМ і Ка. Для визначення значення rпор за заданими МЧМ і Ка розраховують залежність rвих = GЧМRВХ, коли GЧМ визначається формулою (6.2).Інформація що передається вкладається у керуючий(модулюючий) сигнал, а роль переносника інформації виконує високочастотне коливання, що називається несучим. Декодер коректую чого коду здійснює обернену операцію до кодера - він виділяє первинний двійковий код що був прийнятий від АЦП з кодової комбінації прийнятої з демодулятора. розрахувати відношення сигнал/шум квантування rкв для розрахованих параметрів АЦП; розрахувати допустиму ймовірність помилки символу рдоп у каналі звязку (на вході ЦАП). а) Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) - пристрої, які приймають вхідні аналогові сигнали і генерують відповідні їм цифрові сигнали, придатні для обробки мікропроцесорами та іншими цифровими пристроями. Порівнявши дане нам ?кв.доп з розрахованим відношення сигнал/шум квантування ?кв., бачимо що вони майже еквівалентні ?кв.доп ? ?кв .. д) Розрахунок допустимої ймовірністі помилки символу Рдоп у каналі звязку (на вході ЦАП).відношення сигнал/шум на виході каналу звязку, за якого забезпечується задана якість відновлення повідомлення: для сигналів дискретної модуляції Необхідно розрахувати: - розрахувати пропускну здатність каналу звязку С для всіх розглянутих вар

План
Зміст

Вступ

1. Структурна схема аналогової системи передавання

1.1 Зображення структурної схеми

1.2 Основні параметри, які характеризують кожний блок

1.3 Часові діаграми характерних сигналів на входах і виходах блоків

2. Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень

3. Розрахунок перешкодостійкості демодулятора

4. Розрахунок основних параметрів цифрової системи передавання

4.1 Структурна схема цифрової системи передавання

4.2 Розрахунок параметрів АЦП і ЦАП

4.3 Розрахунок перешкодостійкості демодулятора сигналу

4.4 дискретної модуляції

4.5 Вибір коригувального коду й розрахунок перешкодостійкості

4.6 системи звязку з кодуванням

5. Розрахунки й порівняння ефективності систем передавання неперервних повідомлень

Висновок

Використана література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?