Розрахунок електромагнітних процесів у системах електропостачання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 125
Електромагнітні перехідні процеси у системах електропостачання, струми та напруги при симетричних та несиметричних коротких замиканнях у високовольтній мережі, струми замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю. Векторні діаграми струмів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Задача досліджень та розрахунків перехідних процесів є у тому, щоб аналізуючи особливості роботи та якісно нові властивості при кількісних змінах у системах електропостачання, передбачати проходження перехідних процесів та керувати ними. За дослідженнями та розрахунками перехідних процесів слід проектувати такі системи, в яких перехідні процеси закінчувалися б злагодженим потрібним стійким режимом.На рисунку 1.1 привела вихідну схему електричної системи Характеристики складових системи обирала за довідником [4]. Трансформатори Т1 та Т2 типу ТДЦ-400000/220-78Т1 o номінальна вища напруга Uвн=237 КВ; Трансформатори Т3 та Т4 типу ТРДН-32000/220: o номінальна вища напруга Uвн=230 КВ; Над перехідна ЕРС синхронних генераторів та синхронних електродвигунів, що працюють до КЗ із перезбудженням, визначається за формулою: , де , - напруга на виводах машини і струм статора в попередньому режимі;Струми джерел в багатопроменевій зірці: КА;Визначення періодичного струму КЗ у довільний момент часу від генераторів потужністю до 500 МВТ включно, від синхронних компенсаторів та електродвигунів проводиться із застосуванням методу типових кривих. Віддаленість точки КЗ від синхронної машини характеризується відношенням діючого значення періодичної складової струму цієї машини в початковий момент КЗ до номінального струму машини: . Розрахунок періодичної складової струму КЗ у довільний момент часу. при коротке замикання вважається віддаленим і періодична складова струму КЗ приймається незмінної по амплітуді: . Не змінюється в часі і періодична складова струму КЗ від енергосистеми. Аперіодична складова струму КЗ від будь-якого джерела у довільний момент часу визначається по формуліРозрахунок несиметричних коротких замикань виконується методом симетричних складових із використанням схем заміщення прямої, зворотньої і нульової послідовностей. Спочатку складаю схему заміщення прямої послідовності. Схема заміщення прямої послідовності перетворюють до найпростішого виду (одна гілка з сумарною ЕРС та сумарним опором прямої послідовності ). У результаті перетворення схеми заміщення визначають результуючий опір зворотньої послідовності . в.о.. Схему заміщення нульової послідовності також перетворюють до найпростішого виду і визначають результуючий опір нульової послідовності . в.о. в.о. в.о.Рисунок 2.7 - Векторні діаграма напругЗа [4] обираю необхідні дані. Умова виконується і реактор встановлювати не треба. Рисунок 5.1 - Принципова схема і схема заміщення для розрахунку три фазного КЗ в мережі 0,4 КВ Опір енергосистеми: МОМ, де - середня номінальна напруга мережі, підключеної до обмотки нижчої напруги трансформатора, В; діюче значення періодичної складової струму трифазного КЗ на боці вищої напруги трансформатора, КА.Для виконання цього необхідно вміти визначити КЗ, що супроводжується перехідними процесами, при якому значення страму та напруги, характер їх зміни залежать від співвідношення потужності та опорів джерела живлення та мережі, у якій відбулося пошкодження. У курсовому проекті розраховано коротке замикання у точці К2 симетричне та однофазне у точці К2. Визначили струм замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю та розрахувала струм трифазного короткого замикання на шинах 0.4 КВ. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1.Переходные процессы в системах электроснабжения // В.Н.

План
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень та скорочень

Вступ

1.Розрахунок струмів трифазного короткого замикання

1.1 Вихідні дані

1.2Складання та перетворення схеми заміщення

1.3 Розрахунок струмів трифазного КЗ у початковий момент часу

1.4 Розрахунок струмів КЗ у довільний момент часу

2.Розрахунок несиметричного короткого замикання

2.1 Складання та перетворення схем заміщення окремих послідовностей

2.2 Розрахунок струмів та напруг при несиметричному КЗ

2.3 Побудова векторних діаграм

3.Визначення стуму замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю

4.Особливості розрахунку струмів короткого замикання в мережі 0,4 КВ

Висновки

Перелік посилань

Додаток А

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

СЕП - системи електропостачання;

КЗ - коротке замикання;

ЕРС - електрорушійна сила;

Uб - базисна напруга;

G - генератори;

М - асинхронний двигун;

MG - синхронний двигун.

Вывод
Для забезпечення надійної роботи енергосистеми та пошкодження обладнання при КЗ потрібно швидко вимикати пошкоджену ділянку та застосовувати правильно обрані апарати за умовами КЗ. Для виконання цього необхідно вміти визначити КЗ, що супроводжується перехідними процесами, при якому значення страму та напруги, характер їх зміни залежать від співвідношення потужності та опорів джерела живлення та мережі, у якій відбулося пошкодження.

У курсовому проекті розраховано коротке замикання у точці К2 симетричне та однофазне у точці К2. Визначили струм замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю та розрахувала струм трифазного короткого замикання на шинах 0.4 КВ.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Переходные процессы в системах электроснабжения // В.Н. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.Н. Несен и др. - К.: Выща шк. Головное издательство, 1989.- 422 с.

2.Рожкова Л.Д, Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648с.

3.Методичесие указания по выполнению курсовой работы. - Д.: ДОННТУ, 2004.-30с.

4.Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. - М.: Энергия, 1986. - 640с.

5.Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А. Веникова. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 456с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?