Розрахунки з покупцями - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 42
Суть та види дебіторської заборгованості. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з покупцями та замовниками, принципи документального оформлення даного процесу на підприємстві, що вивчається. Створення та облік резерву сумнівних боргів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Так чи інакше, вони повязані з контрагентських розрахунками - з одного боку, підприємство виступає покупцем сировини, матеріалів та необхідних послуг для забезпечення своєї діяльності, а з іншого - підприємство саме є продавцем, реалізуючи на конкурентному ринку продукцію, товари та послуги іншим споживачам. У випадку відстрочення платежу з виникненням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів, що підлягають отриманню за товари, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (відсотками) в період її нарахування. Якщо за отриманим векселем, що забезпечує заборгованість покупця (замовника), передбачений відсоток, то в міру погашення цієї заборгованості робиться запис по дебету рахунка 31 «Рахунка в банках» і кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (на суму погашення заборгованості) і 74 «Інші доходи» (на величину відсотка). У цілому можна сказати, що рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» як би дзеркально відбиває в продавця факти господарського життя, що реєструються покупцем по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Як тільки цей рахунок дебетується, тобто власність на відвантажені товари переходить до покупця, так відразу ж у підприємства виникає дебіторська заборгованість і саме тому рахунок листується з рахунками 90.1 «Виторг» і/або 91.1 «Інші доходи».На підставі виконання цієї роботи можна сформувати певні висновки щодо покращення обліку розрахунків з покупцями та замовниками: 1. Розрахунки з покупцями і замовниками - це взаємні розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Порядок і форми розрахунків з покупцями і замовниками визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобовязання - кредиторська заборгованість. При здійсненні обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємство повинне керуватися такими законодавчими і нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», П(С) БО 2 «Баланс», П(С) БО 11 «Зобовязання», П(с) БО 16 «Витрати», П(с) БО 18 «Будівельні контракти»; Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю та якістю, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та ін. В бухгалтерському обліку заборгованість підприємству від покупців та замовників за надані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Вывод
На підставі виконання цієї роботи можна сформувати певні висновки щодо покращення обліку розрахунків з покупцями та замовниками: 1. Розрахунки з покупцями і замовниками - це взаємні розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність.

2. Порядок і форми розрахунків з покупцями і замовниками визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобовязання - кредиторська заборгованість. Господарський договір є найбільш поширеною і важливою підставою виникнення зобовязання, основною формою реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці.

3. При здійсненні обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємство повинне керуватися такими законодавчими і нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», П(С) БО 2 «Баланс», П(С) БО 11 «Зобовязання», П(с) БО 16 «Витрати», П(с) БО 18 «Будівельні контракти»; Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю та якістю, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та ін.

4. Документальному оформленню розрахунків з покупцями і замовниками передує укладання договорів. Основними є: договір купівлі-продажу, договір поставки, договір підряду, міжнародний договір тощо.

5. Облік розрахунків з покупцями та замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.

В бухгалтерському обліку заборгованість підприємству від покупців та замовників за надані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». За дебетом рахунка 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За кредитом рахунка 36 відображається сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.

6. Завершальним етапом обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є їх відображення у фінансовій звітності.

7. На досліджуваному підприємстві ТОВ «Компанія Укрінтек» облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». При аналізі наявних даних можна дізнатися, що розрахунки з покупцями та замовниками станом на 31.12.2013 збільшилась на 1132,4 тис. грн. (1745,9-613,5).

Список литературы
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. №996-XIV

2. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю №П-6 від 25.04.66 р.

3. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю №П-7 від 15.06.65

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей (затверджено наказом Міністерства Фінансів №99 від 16.05.96 року)

5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. №22.

6. План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291

7. Податковий кодекс України Затверджений наказом Верховної ради України від 02.12.2010 р. №2755

8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджене Мінфіном України від 24.05.95 р. №88

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух рух грошових коштів» затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87;

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року №237;

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобовязання»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87;

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87;

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87;

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87;

17. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-Б «Звіт про фінансові результати» затверджено наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. №271

18. Бабіч В.В. Фінансовий облік - 2: навч. посіб. / В.В. Бабіч. - К.: КНЕУ, 2010. - с 20-32

19. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський і фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - 6-те видання, доп. І перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2005. - 756 с.

20. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

21. Горицька Н.Г. Новий бухгалтерський облік. - К.: ООО редакція газети «Бухгалтерія. Податки. Бізнес», 2002. - 256 с.

22. Ґудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. - 2007. - №1-2. - С. 65-70

23. Економічна суть розрахунків з покупцями і змовниками/ С. Шелін // Бухгалтерія в с/г - 2012 №9 с. 39-44.

24. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч.пос. - К.: Знання, 2004. - 473 с.

25. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. - К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2009. - 670 с.

26. Методика й організація обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками // Г.С. Романченко // соціально-економічний розвиток України на поч. ХХІ ст. збірник доп. 78 науової конференції студентів КНЕУ - 2012 - с. 270-272.

27. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.:Вища освіта, 2003. - 800 с.

28. Організація обліку та контролю із покупцями та замовниками на сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Бондачук // Економіка фінанси право - 2012 № - с. 19-22.

29. Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях: Навч.пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 308 с.

30. Садовська І.Б. Фінансовий облік. Навчальний посібник. - Луцьк. Навчально-методичний відділ ЛНТУ, 2011.

31. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік. Навчально-методичний посібник. - К: Знання 2012

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?