Розпорядчі документи - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 39
Поняття, сутність та основні функції розпорядчих документів. Організовування тексту розпорядчих документів. Оформлення службових документів. Складання, датування, індексація, погодження та засвідчення документів. Правила скорочень у текстах документів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Предмет дослідження - організація роботи з розпорядчими документами; дослідження загальних і специфічних правил їх ведення; вивчення загальних принципів роботи з розпорядчою документацією, її видами тощо. Мета роботи - проаналізувати поняття, види та функції а також рух розпорядчих документів розглянути особливості їхнього створення, дослідити окремі аспекти затвердження розпорядчих документів тощо. Управлінська діяльність знаходить своє відображення в документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі та інші. Документ - це діловий папір, що підтверджує який-небудь факт або право на що-небудь; це те, що офіційно засвідчує особу предявника; це письмові свідчення про що-небудь. Документи широко використовуються у повсякденній діяльності людей.Незалежно від характеру й змісту діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, структури та інших чинників, органи управління будь-якого рівня уповноважені видавати розпорядчі документи, а на керівника підприємства покладається персональна відповідальність за забезпечення встановленого порядку роботи з документами. Розпорядча документація створюється і використовується в різних органах управління - Кабінеті міністрів, міністерствах, відомствах, установах, школах, лікарнях, на підприємствах та ін Основна функція розпорядчих документів - регулювати діяльність органу управління задля виконання поставлених перед ним завдань, одержання максимального ефекту від своєї діяльності та діяльності організації загалом. Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, спрямовану від субєкта управління (керівного органу) до обєкта управління (підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок управління Залежно від способу (процедури) ухвалення рішень з певного питання розпорядчі документи групують у v документи, ухвалені колегіально (колективним обговоренням та ухваленням рішень групою працівників - колегією, правлінням, комісією, радою, зборами тощо);v енциклопедичність - опис робіт, що передували цій роботі, - на змістовому рівні виявляється у висвітленні трьох ключових аспектів констатуючої частини: підстави, мети, причини видання наказу. Для розпорядчих документів підстава може містити посилання на нормативно-правові або організаційні документи: закони, постанови, розпорядження уряду, накази, директивні вказівки вищих органів, положення, правила, інструкції тощо. Наприклад: Розглянувши заяви та документи, подані до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 14 березня 2001 року № 49 та рішенням Комісії від 14 березня 2001 року № 60, НАКАЗУЮ: Більше того, текстоутворювальна функція може реалізуватися графічно - розбиттям одного речення на абзаци, кожен із яких розпочинається дієприслівниковим зворотом та поєднанням цих двох мовних засобів Виокремлені нами три змістових ключових аспекти констатуючої частини - підстава, мета, причини видання наказу, - що реалізуються знову ж таки трьома способами організації констатуючої частини - за допомогою прийменникових конструкцій, дієприслівникових зворотів, а також тексту, організованого як розповідь, поєднуються своєрідним структурно-логічним сполучним елементом двох складових тексту розпорядчих документів, заразом - найбільшим виразником їх директивності: ключовими словами. Так, тексти розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) підприємств, які діють на засадах одноосібності ухвалення рішень керівником, мають бути організовані від першої особи у формі однини («НАКАЗУЮ:» - в наказах; «ПРОПОНУЮ:» «ЗОБОВЯЗУЮ:», «ДОРУЧАЮ:» - в розпорядженнях, вказівках).Раціоналізувавши цей процес можна добитися економії часу, підвищити культуру документування і управлінської праці У роботі з документуванням велику роль грає словесне оформлення рішень, дій, звязків. При підготовці документів слід памятати, що мова не є пасивним фіксатором прийнятих рішень, а виконує активну стимулюючу роль в управлінській діяльності. Так, дієвість директивної та розпорядчої документації значною мірою забезпечується імперативом - наказовою інструкцією мови наказів, розпоряджень постанов. Відповідних мовних конструкцій потребують документи, що викладають прохання, вимогу, подяку.У документах системи організаційно-розпорядчих документів застосовують різні типи скорочень. Однак усі скорочення повинні відповідати вимогам затверджених у ГОСТАХ. Скорочення виправдані, оскільки вони скорочують час на складання тексту, зменшується його обсяг та виготовлення документа. Майже всі ініціальні скорочення пишуться з великої літери. Окремі частково скорочені сло

План
ЗМІСТ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.1 Поняття та функції розпорядчих документів

1.2 Організовування тексту розпорядчих документів

1.3 Мова та стиль розпорядчих документів

1.4 Правила скорочень у текстах документів

РОЗДІЛ 2. РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1 Накази

2.2 Постанова

2.3 Розпорядження

2.4 Рішення

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З РОСПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ

3.1 Складання документів

3.2 Оформлення службових документів

3.3 Датування документів

3.4 Індексація документів

3.5 Погодження документів

3.6 Засвідчиння документів

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?