Розмежування огляду від інших слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи - Статья

бесплатно 0
4.5 213
Законодавче закріплення поняття, мети, процесуального порядку проведення огляду та його видів. Проведення порівняльного аналізу огляду та інших слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи, для їх розмежування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті проведено аналіз огляду як слідчої (розшукової) дії, розглянуто спільні та відмінні ознаки з іншими слідчими (розшуковими) діями, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи. В статье проведен анализ осмотра, как следственного (розыскного) действия, рассмотрены общие и отличительные признаки с другими следственными (розыскными) действиями, ограничивающими неприкосновенность жилища или иного владения лица. Ключевые слова: осмотр, обыск, следственный эксперимент, экспертиза, следственные (розыскные) действия, ограничивающие неприкосновенность жилища или иного владения лица. Key words: inspection, search, investigative experiment, examination, investigation (search) actions, limiting the inviolability of the home or other property of a person. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.Незважаючи на те, що проведення огляду має багато спільних рис з іншими слідчими (розшуковими) діями, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи, доцільність їх розмежування обґрунтовується тим, що у кожному конкретному випадку вони різняться такими ознаками як мета, склад учасників, процесуальний порядок та тактичні прийоми їх проведення.

Вывод
Таким чином, зазначимо, що огляд - це окрема слідча (розшукова) дія. Незважаючи на те, що проведення огляду має багато спільних рис з іншими слідчими (розшуковими) діями, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи, доцільність їх розмежування обґрунтовується тим, що у кожному конкретному випадку вони різняться такими ознаками як мета, склад учасників, процесуальний порядок та тактичні прийоми їх проведення.

Необхідність такого розмежування має не лише теоретичне, а й практичне значення. Під час кримінального провадження слідчий, прокурор самостійно приймає рішення щодо часу проведення, виду слідчої (розшукової) дії і мети її виконання задля збирання доказової бази, що покладається в основу обвинувального акту.

Список литературы
1. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: . ua/laws/show/4651-17/page9.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. 1104 с.

3. Гаврилин Ю.В. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /Ю.В. Гаврилин, Н.Г Шурухнов. М.: Юрист, 2004. 345 с.

4. Коновалова В.О. Слідчий огляд. Криміналістика: [підручник] / В.О. Коновалова ; за ред. В.Ю. Шепітька. К.: Ін Юре, 2001. 377 с.

5. Романенко Д.О. Психологічні аспекти огляду місця події: [монографія] / Д.О. Романенко. Луганськ: 2008. 180 с.

6. Попов В.И. Необходимость повышения качества фиксации следов на месте происшествия / И.В. Попов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. 2009. N0 1. Ч. 2. С. 57-63.

7. Колмаков В.П. Избранные труды по криминалистике /В.П. Колмаков. М.: Юрид. лит., 2008. 399 с.

8. Салтевський М.В. Криміналістика в сучасному викладі / М.В. Салтевський. К.: КОНДОР, 2005. 590 с.

9. Слідчі (розшукові) дії: [навчальний посібник] / [О.В. Авраменко, Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк та ін.] ; за заг. ред. Р.І. Благути, Є.В. Пряхіна. Львів: ЛЬВДУВС, 2014. 416 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.

11. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий: [монография] / Ю.П. Аленин. Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2002. 264 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?