Розміри сільськогосподарських підприємства в сучасних умовах господарювання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 144
Обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств. Оптимальні розміри сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань. Інноваційний аспект великих аграрних підприємств. Розрахунок потреби в кормах для фермерського господарства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Необхідність реорганізації сільськогосподарських підприємств призвела до створення в Україні виробничо-господарських обєднань ринкового типу, конкурентоспроможність і прогресивність яких обумовлюється вибором оптимальної господарської структури. Розрахунок структури виробництва, який визначається, враховуючи всі функціональні взаємозвязки між основною діяльністю підприємства за рахунок співвідношення виробничих ресурсів та міри інтенсивності їх застосування на сьогоднішній день залишається особливо актуальним.Розмір сільськогосподарського підприємства характеризують багато показники: вихід продукції (валової і товарної); наявність землі, основних виробничих фондів, техніки, поголівя; площа багаторічних насаджень (для спеціалізованих садівницьких господарств), культиваційних споруд (для господарств з овочівництвом захищеного ґрунту), а число зайнятих працівників. У сільському господарстві до дрібним підприємствам відносять господарства, що має до 15 працівників, до середніх від 16 до 60 і до великих понад 60. Цей показник за певний період часу (як правило, календарний рік) дозволяє порівняти за розміром господарства незалежно від їх організаційно-правової форми, спеціалізації, розташування, технічної озброєності та інших особливостей. Якщо господарство або підрозділ надає виробничі послуги, їх вартість включають у вартість валової продукції. Але треба мати на увазі, що обсяг виробництва продукції показник результативний і формується під впливом багатьох чинників.Підприємства певного виробничого типу в регіоні групують за розмірами сільськогосподарських угідь, ріллі, основних виробничих фондів, поголівям худоби і виявляють залежність між розмірами підприємств та результатами виробництва у різних за розмірами групах господарств (за виходом продукції на одиницю площі, продуктивністю праці, рентабельністю виробництва тощо). При цьому у групах господарств за вартістю валової продукції на одиницю площі виділяють підгрупи за рівнем рентабельності виробництва. Підприємства, які увійшли до вищої групи за вартістю валової продукції, а в ній до вищої підгрупи за рівнем рентабельності виробництва вважаються раціональними за розмірами в сучасних умовах. Здійснені розрахунки з визначення раціонального розміру бригади, ферми доцільно перевірити визначенням інших показників ефективності виробництва за варіантами (витрати на одиницю продукції, чистий доход на одиницю площі, голову худоби, а також строк окупності капітальних вкладень - для ферми). Чаянов рекомендує вести розрахунок за трьома групами витрат, які по-різному змінюються з розрахунку на одну голову залежно від розміру ферми: 1) зменшуються при збільшенні розмірів ферми (відрахування на амортизацію, поточний ремонт основних засобів виробництва, організацію і управління виробництвом); 2) збільшуються при збільшенні розмірів ферми (транспортні витрати); 3) не змінюються при збільшенні розмірів ферми (затрати на корми, воду, медикаменти).Наприклад, при збільшенні в господарстві поголівя тварин відповідно будуть зростати і потреба в кормах, збільшуватися площі під кормовими культурами, зростати розміри основних виробничих фондів і чисельність працівників тваринництва, що може викликати збільшення розмірів господарства або зміна його спеціалізації, способів, змісту і типів годівлі худоби, складу і структури земельних угідь; Так, в районах Поліської зони більш стійкими й ефективними будуть господарства зерно-твариницького типу з великою питомою вагою в структурі посівних площ багаторічних і однорічних трав. Так, наприклад, господарства які спеціалізуються по овочівництву, через велику трудомісткість виробництва за інших рівних умов по площі будуть значно менші господарств які займаються вирощуванням зернових. Якщо в господарствах, що спеціалізуються на рільництві, у складі сільгоспугідь буде переважати рілля, то у тваринницьких-пасовища і сінокоси, в садово - і виноградарських - багаторічні насадження. Наявність у сільськогосподарському підприємстві основних виробничих фондів, їхній стан, рівень енергооснащеності праці і розвитку матеріально-технічної бази дозволяють краще пристосуватися до зміни економічної ситуації, особливо в умовах ринкової економіки, варіювати ресурсами і реструктуризовувати виробництво.Сільськогосподарські підприємства, що мають великі площі забезпечують оптимальні обсяги виробництва продукції та високоефективне ведення галузей шляхом раціонального використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів, у тому числі технічних засобів, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції та зростання доходності від господарської діяльності. За нашими розрахунками технологічні умови при вирощуванні озимої пшениці вимагають повнішого використання системи технічних засобів і відповідного зниження собівартості продукції. Збільшення є їхніх розмірів дає змогу раціональніше використовувати техніку та інші основні виробничі фонди, транспорт, трудові ресурси, а відповідно й ефективніше вести виробництво в цілому. Тому принцип найбільш повног

План
Зміст

Вступ

1. Розміри сільськогосподарських підприємств

2. Методика обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств

3. Оптимальні розміри сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань

4. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні

5. Встановлення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств

6. Інноваційний аспект великих аграрних підприємств

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?