Розгляд справ в суді першої інстанції - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 69
Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Конкретний зміст і послідовність цих дій зумовлені загальними завданнями підготовки, до яких відносяться: уточнення позовних вимог і обставин, які лежать в основі позову; визначення характеру правовідносин сторін і, відповідно, потенційного кола законодавчих актів, які мають бути застосовані при вирішенні спору; визначення можливого кола осіб, які беруть участь у справі; визначення кола доказів, необхідних для вирішення спору по суті, і забезпечення їх подання до моменту початку розгляду; повідомлення заінтересованих осіб про час і місце розгляду справи. Підготовка справи до судового розгляду - це діяльність не тільки суду, а й осіб, які беруть участь у справі. Згідно з цією статтею суддя вчиняє в необхідних випадках наступні дії по підготовці справи до розгляду: - вирішує питання щодо залучення до участі у справі іншого відповідача та виключення й заміну неналежного відповідача; В стадії підготовки справи до господарського розгляду суддя має право зобовязати осіб, які беруть участь у справі, інші організації та посадових осіб виконати певні дії, зокрема звірити розрахунки, надіслати іншій стороні або господарському суду окремі документи, дати висновок з тих чи інших питань тощо[18, c.60]. Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.Отже, господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві. Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіальне у складі трьох суддів. Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше пяти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі. Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.

Вывод
Отже, господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві. Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіальне у складі трьох суддів.

Значення судового розгляду полягає в тому, що вирішується головне завдання - захист майнових та інших прав і законних інтересів організацій та підприємств і активний всебічний вплив на поліпшення їх діяльності. В процесі розгляду перевіряється обґрунтованість взаємних вимог і заперечень сторін; на підставі всебічного, повного та обєктивного дослідження зібраних доказів встановлюються їх дійсні права та взаємовідносини, виявляються умови та причини, що породили спір. Значення цієї стадії полягає також і в тому, що на підставі аналізу та узагальнення матеріалів справи, досліджених у ході судового засідання, а також достовірно встановлених обставин справи господарський суд розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення господарських відносин, господарського законодавства, а також усунення недоліків у діяльності організацій.

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше пяти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі. Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.

Суддя оголошує склад господарського суду, розяснює учасникам судового процесу їх права та обовязки і сприяє у здійсненні належних їм прав. У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол. Протокол веде секретар судового засідання. Протокол у триденний строк підписують суддя і секретар судового засідання. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом пяти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неточностей або неповноти протоколу. При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення. Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.

За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК.

Список литературы
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Урядовий курєр. - 2011 р. - 8 липня. - 77с.

2. Господарський процесуальний кодекс України. - К.: ПАЛИВОДА.А.В., 2011. - 88с.

3. Пилипенко А.Я., Щербини В.С. Господарське право. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 288с.

4. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-ге вид.). - К.: КНТ, 2005. - 208с.

5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право. Навч.-мотод. посібник. - К.: КНЕУ, - 2002. - 248 с.

6. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. Господарське процесуальне право: Підручник. - Суми: ВТД «Університетська книга», - 2009 -378 с.

7. Харитонова О.І. Господарське процесуальне право України: Підручник. - К.: Істина, - 2008. - 360 с.

8. Костюк В. Л., Біда К. М., Бонтлаб В. В. Господарське процесуальне право України. Навч. посіб. - К.: Ін Юре, - 2009. - 223с.

9. Чупрун Олександра. Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі. Юридичний журнал. - 2003. - № 5. - С. 45-47.

10. Кот. О. До питання щодо законної сили судових актів у господарському процесі. Право України. - 2010. - № 4. - С. 13-16.

11. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украиныц : учеб. пособ.- Х. : Успада, 2004. - 408 с.

12. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Издание второе. - X.: Одиссей, 2003.- 336 с.

13. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. - Видання третє. -К.: Видавництво «Юстініан», 2008. - 872 с.

14. Гайворонський В. М., Жушман В. П. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти . - X.: Право, 2005. - 384 с.

15. Степанова Т.В. Місце судових доказів в процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства.-2001.- №4. - С. 183-186.

16. Харитонова О.І. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. К.; Істина, 2008. - 282с.

17. Шелухін M., Зубатенко O.M. Господарське процесуальне право: навч. посібник у схемах. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

18. Стоянов Артем. Початок розгляду справи по суті у господарському процесі. «Юридична газета». - № 43. - 2010. - С. 58-63.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?