Родові характеристики поняття "інформація" - Статья

бесплатно 0
4.5 79
Формування інформаційної цивілізації. Визначення інформації як ідеальної сутності, її дискретність та контінуальність. Математична теорія інформації. Характеристики, які використовуються в якості родових при формулюванні визначення поняття "інформація".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Звернення до етимології вказує на те, що поняття є багатозначним і допускає тільки в першому наближенні наявність трьох смислових концептів: 1) онтологічного інформація як відомості про навколишній світ, що існує незалежно від свідомості конкретного субєкта; 3) комунікативного інформація як повідомлення, яке може бути передане і сприйняте людьми. Яроцький вважають інформацію однією з фундаментальних властивостей матерії та акцентують увагу на тому, що інформаційний обмін відбувається не тільки між людиною та людством, але і між Землею як планетою і Всесвітом[7,с.76-158]. Твердження про те, що інформація може бути отримана ззовні, може призвести до ігнорування поняття ‘пізнання обєктивної дійсності’, здійснюване субєктом. Відділення інформації від суспільної її суті носить характер ідеалістичної теорії, що не може бути нами прийнято, тому що інформація існує у відносинах субєкт обєкт субєкт.

Список литературы
1. Борисенко О.А. Природа інформації: Монографія. Суми: Вид-во СУМДУ, 2006.-212с.

2. Винер Н. Человек управляющий.СПБ:Питер, 2001. 288с.

3. Егоров В.С. Философия открытого мира: уч.-методич. пособие. М.: Воронеж: МОДЗК, 2002. 320с.

4. Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих / Сост. Д.А.Поспелов. М: Педогогика-Пресс, 1991. 352с.

5. Каныгин Ю.М. Основы когнитивного обществознания: информационная теория социальных систем. К.: Украинская академія информатики, 1993. 236с.

6. Левченко Л.Л., Яроцький Л.В. Філософські основи інформації. Житомир: ‘Полісся’, 2007. 176с.

7. Мартинюк С.Є. Генезис інформаційної цивілізації: монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2002. 192.

8. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир,-2001.-200с.

10. Пархоменко О.В. Створення консолідованої інформації і знань // Науковотехнічна інформація. 2007. №2(32). С.35-40.

11. Сетров М.И. Информационные процессы в биологических системах. М.: Наука, 1975.155с.

12. Словник іншомовних слів. К: Наукова думка, 2000. 680с.

13. Тавокин Е.П. Информация как научная категория // Социс. 2006. №22. -С.3-10.

14. Урсул А.Д. Информация: методологические аспекты. М.: Политиздат, -1971г. 296с.

15. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 829с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?