Родинне виховання в сучасній сім’ї - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 65
Мета, завдання, форми і методи родинного виховання в сучасній сім’ї. Умови успішного родинного виховання, методика його здійснення у загальноосвітній школі на сучасному етапі. Розробка методичних рекомендацій вчителям щодо покращення роботи з батьками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Процес формування і розвитку особистості починається з родини, з моменту народження дитини. Уроки життя, здобуті в родині, мають величезну виховну силу, бо дають їх найближчі люди - мама, тато, бабуся… Отже, сімя була й лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості. Родинне виховання настільки важливе в житті кожної людини, що Генеральна Асамблея ООН, оголосила 1994 рік Міжнародним роком сімї та постановила, що “починаючи з 1994 року, 15 травня щорічно буде відзначати Міжнародний день родини”, підкресливши цим величезне значення сімї в фізичному й духовному становленні особистості. Сімя несе повну відповідальність за розвиток, виховання і навчання своїх дітей [5, с.Особливу роль у формуванні моральної свідомості, поведінки, спрямованості і особистості Я.Чепіга відводив сімї: “Сімя утворює грунт морального виховання, у ній дитина здобуває правила поводження; в сімї розвиваються внутрішні - гарні й погані - почуття, і вдача набирає рішучого напрямку в той або інший бік” [28, с.84]. У таких відомих працях як “Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості”, “Як виховати справжню людину”, “Серце віддаю дітям”, “Батьківська педагогіка”, В.Сухомлинський вказував на те, що невідємною частиною виховання, вічно живим і незмінним джерелом патріотичних почуттів і переконань, любові до Вітчизни є любов до батьків і батьків до дітей, взаємна відданість і вірність, яка робить честь родині. Перший підхід дає можливість дослідити такі важливі аспекти: яким чином потреби суспільства впливають на характер сімейно-шлюбних відносин та спосіб життя сімї; які типи сімей мають вважатися дисфункційними щодо суспільних вимог; як змінюються сімейні норми та цінності за певних соціально-економічних, політичних умов, у різних культурах; чим зумовлюється успішність функціонування сімї тощо. Другий підхід передбачає вивчення динаміки стосунків між членами сімї - подружжям, батьками та дітьми, мотиви та причини стабільності сімї і її розпаду (зокрема розлучень), характер групової взаємодії, груповий контроль, сімейні цінності, норми та зразки поведінки, рольову поведінку, інтегрованість індивіда в сімю, його зацікавленість перебуванням в сімї тощо. Такі союзи визнані сімєю); переоцінка досвіду сімейного життя, зменшення кількісного складу сімей (раніше традиційною була трипоколінна сімя; на сучасному етапі найбільш розповсюдженою є сімя, що складається з двох батьків та дітей), зниження можливостей батьківського впливу на дітей в умовах сімї, недооцінка ролі сімї в житті суспільства і кожної людини зокрема.Було здійснено критичний аналіз наукової літератури з обраної теми. Користуючись цим матеріалом, досягнута мета, що була поставлена на початку дослідження - визначили сутність, мету, завдання та умови успішного родинного виховання в сучасній родині: Родинне виховання - це процес цілеспрямованого формування всебічно розвинутої особистості дитини під керівництвом батьків. У надрах української родини сформулювалась своя національна система родинного виховання дітей, яка має культивувати такі якості і особливості характеру людини як: повагу і відданість батькам, готовність до взаємодопомоги; Успішність родинного виховання досягається за наявністю наступних умов: знання батьками своїх дітей; особистого прикладу батьків, їх авторитету, відповідного характеру стосунків у сімї та високої педагогічної культури батьків, складовими частинами якої є оволодіння майстерністю виховання в сімї, культура спілкування, духовне багатство, етика, любов до дітей. Найкращих педагогічних успіхів досягають у сімї ті батьки, які чітко знають виховну мету своїх дій, кінцевий ідеал, до якого прагнуть довести своїх дітей.

Вывод
Було здійснено критичний аналіз наукової літератури з обраної теми. Користуючись цим матеріалом, досягнута мета, що була поставлена на початку дослідження - визначили сутність, мету, завдання та умови успішного родинного виховання в сучасній родині: Родинне виховання - це процес цілеспрямованого формування всебічно розвинутої особистості дитини під керівництвом батьків.

Мета родинного виховання полягає у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

Загальній меті підпорядковуються завдання родинного виховання, якими є: здійснення фізичного, розумового, морального, трудового, економічного та естетичного виховання.

У надрах української родини сформулювалась своя національна система родинного виховання дітей, яка має культивувати такі якості і особливості характеру людини як: повагу і відданість батькам, готовність до взаємодопомоги;

шанування культу предків, традицій і звичаїв свого народу;

усвідомлення власної гідності, честі;

готовність як до розумової так і до фізичної праці, захисту Вітчизни;

дотримання принципів вселюдської моралі;

свідоме ставлення до зміцнення власного здоровя;

повагу до Конституції, державної символіки, законодавства України;

високу художньо-естетичну освіченість.

Успішність родинного виховання досягається за наявністю наступних умов: знання батьками своїх дітей; особистого прикладу батьків, їх авторитету, відповідного характеру стосунків у сімї та високої педагогічної культури батьків, складовими частинами якої є оволодіння майстерністю виховання в сімї, культура спілкування, духовне багатство, етика, любов до дітей. Найкращих педагогічних успіхів досягають у сімї ті батьки, які чітко знають виховну мету своїх дій, кінцевий ідеал, до якого прагнуть довести своїх дітей. Завжди домагаються втішних результатів ті батьки, які вміють своєчасно мобілізувати необхідні виховні засоби і вдало та доречно застосувати відповідні виховні методи.

Як показали дослідження, робота педагогів з батьками здійснюється в двох напрямках: з колективом батьків та індивідуально. В арсеналі педагогів багато традиційних форм роботи: загальні та класні збори батьків; колективні та групові консультації, бесіди, лекції, конференції, відвідування сімей учнів, батьківський всеобуч.

У ході дослідження було встановлено суттєвий недолік у здійснення співпраці батьків та школи: батьківські збори все ще проводяться у застарілій формі, організаційні питання відбирають більшу половину часу батьківських зборів, через це багато питань стосовно поведінки та успішності учнів не розглядається. Ми пропонуємо новий вид роботи з батьками, інтерактивну форму проведення батьківських зборів, які проводяться разом з дітьми. Це допомагає більш досконально вивчити особливості взаємин у родині, краще розібратися з проблемами, що виникають у дітей.

Родина для дитини є першоосновою розвитку її як особистості. Духовний вплив батьківського дому забезпечує становлення дитини як майбутнього громадянина незалежної України, формує її національну свідомість.

Центральним осередком педагогізації батьків виступає школа. Головною єднальною фігурою між школою і батьками є класний керівник, який сприяє активізації ролі батьків в організації процесу соціально-виховного впливу на учня, спонукає їх до педагогічної самоосвіти, залучає до навчально-виховної діяльності у школі, корегує виховні зусилля сімї, нейтралізує її негативний вплив.

Список литературы
Борисенко В.К., Гаврилюк Н.К., Кривець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. - К.1996.

Вілюк С.М., Барановська В.В. Педагогічний всеобуч батьків// Все для вчителя. - 2000,№25-26.

Демянюк Т.Д., Ситник Г.І. Організація роботи з батьками. - Рівне, 1997 р.

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). - К., 1993 - с. 61.

Діалоги про виховання. Книга для батьків.-М.,1985 ”Педагогіка”.

Докуріна О. Зміст виховання молодших школярів у сучасній українській сімї. // Початкова школа. - 1997. - № 5. - с. 17. - 21.

№ 6 - с. 6 - 12.

Закон України про загальну середню освіту. - К., 1998.

Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. - К., 1989.

Кацинська Л.Л. Виховний процес в сучасній школі. - Рівне, 1997.

Конвенція ООН про права дитини.

Конституція України. К., 1996. - с. 16.

Концепція національного виховання. - К., 1996. - с. 15-20.

Макаренко А.С. Книга для батьків // Тв. В 7 т. - К., 1954. - Т. 4. - с. 11 - 445.

Манюк Л.В., Климова Н.О. Рекомендації класному керівнику середніх закладів освіти.// “Освіта України”, №6, 1996.

Виховний потенціал сімї в сучасних умовах. - К., 2002

Огієнко І. Українська культура. - К., 1994. - 272

Пича В.М. Радість сімейного спілкування. - К., 1991.

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. // Інформаційний збірник Міністерство освіти і науки України. - 2000. № 18. - с. 3 - 7.

Стельмахович М.Т. Українська родинна педагогіка: Навч.посібник. - К., 1996.

Стельмахович М.Т. Українське родинознавство. - Івано-Франківськ, - 1994. - с. 3.

Сухомлинський В.О. Вибр.тв. в 5 т. - К., 1978. - т. 2. - с. 535 - 537, т. 5. - с. 189 - 195.

Сявавко Є.І. Українська етнологіка в її історичному розвитку. - К., 1972.

Теоритичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е вид., випр. І доп. - Харків: “ОСВ”, 2002. - 400 с.

Українське народознавство. Посібник. За загальною редакцією Павелю- КАС.П., Горинь Г.Й., Кирчива Р.Ф. - Львів, 1994. - с. 204 - 240.

Ушинський К.Д. Про сімейне виховання. - К., Рад. Школа. - 1974.

Федоренко Д.Т. Курс педагогіки людинознавства- у школах України// Рідна школа., 2000. - №9 - с.11-14.

Чепіга Я.Ф. Моравне внушіння в справі виховання. - К., 1913. - с. 64 - 70.

Шевченко Т.Г. Повн.зібр.тв. в 6 тт. - К., 1963 - т. 4. - с. 17, т. 5. - с. 222

Щербакова К.Й., Григоренко Г.І. У сімї росте дитина. - К., 1995

Анкета "Як ви оцінюєте свої педагогічні здібності?"

1. Чи вважаєте ви, що достатньо володієте основами педагогіки?

А. Володію.

Б. Не володію.

В. Не можу відповісти.

2. Чи повинні ви вивчати основи педагогіки?

А. Обовязково.

Б. Не обовязково.

В. Не задумувався.

3. Чи задовольняє вас робота класного керівника вашої дитина?

А. Задовольняє.

Б. Не задовольняє.

В. Не можу відповісти.

4 В яких заходах разом з дітьми ви брали участь?

А. В організації екскурсій.

Б. Не брали участь.

В. У проведенні виховних годин.

Г. В інших заходах.

5. Чи хочете ви, щоб ваша дитина мала ту ж професію, що й ви?

А. Хотів би. Б. Не хотів би. В. Не можу відповісти.

6. Хто, на ваш погляд, має на ваших дітей вирішальний вплив?

А. Мати.

Б. Батько.

В. Учитель.

Г. Товариші.

Д. Не можу відповісти.

7 Де після 9-го класу ваша дитина буде навчатись?

А. В ПТУ.

Б. У технікумі.

В. У школі.

8. Чи діляться з вами своїми планами та думками ваші діти?

А. Завжди. Б. Не завжди. В. Не довіряють. Г. Не можу відповісти.

9. Як ви проводите спільно з дітьми вільний час?

А. Відвідуєте кіно, театр. Б. Читаєте і обговорюєте молодіжну пресу. В. Займаєтесь спортом. Г. Просто гуляєте.

Анкета «Зміст і методика виховання школярів у сімї»

1 Яким чином ви виховуєте у дітей повагу до старших?

2. Як організовуєте статеве виховання дітей в сімї?

3. Чи розповідаєте ви своїм дітям про охорону природи?

4. Чи виховуєте ви у своїх дітей культуру мови і мовлення?

5. Як ви виховуєте у дітей самокритичне і вимогливе ставлення

6. Яким чином формуєте у дітей єдність переконань і поведінка

7. Чим ви керуєтесь у вихованні дітей: емоціями чи розумом?

8. Що ви робите для того, щоб діти поважали вас?

Анкета "Батьки як вихователі"

1. Як ви розумієте вислів "батьківський обовязок"?

2. Чи можна вважати благополучною сімю, в якій вихованням займається лише хтось один із батьків?

3. Скільки часу протягом тижня ви проводите разом з дитиною? ;

4. Які традиції вашої сімї?

5. Оцініть традиційні взаємини у вашій сімї, стосунки між і дітьми?

6. Як позначається на дітях дефіцит батьківської любові?

7. Чи часто ви спілкуєтеся зі своїми дітьми?

8. Чи зважаєте ви на смаки та уподобання своїх дітей?

9. Як змінюєте ви стиль стосунків із дітьми в міру їх підростань

10. Чи користуєтесь ви у дітей авторитетом? Як ви утверджує авторитет?

Анкета "Чи знаєте ви своїх дітей?"

1. Чим особливо цікавиться ваша дитина?

2 Який улюблений предмет вашої дитини?

3. Хто є улюбленим вчителем вашої дитини?

4. Яку останню книгу прочитала ваша дитина?

5. В які ігри любить грати ваша дитина?

6. Де виконує домашні завдання ваша дитина?

7. З ким із учнів з класу дружить ваша дитина? Що знаєте ви про її друзів?

8. Де, коли і як проводить свій час разом із друзями ваша дитині занять у школі?

9. Які клуби, гуртки, секції відвідує ваша дитина?

10. Які телепередачі любить ваша дитина?

11. Як ви можете допомогти своїй дитині у навчанні?

Анкета "Як ви забезпечуєте умови для навчання дітей удома?"

1 Як ви організовуєте процес виконання домашнього завдання своїми

2 Чи є у вас у квартирі куток для учня?

3 Як ви контролюєте виконання домашнього завдання своїми дітьми?

4. Чи звертаються до вас діти за допомогою при виконанні домашніх лань? У чому виявляється ця допомога?

5 Чи є у вашій домашній бібліотеці улюблені книжки ваших дітей?

6. Які журнали, газети ви виписуєте чи купуєте для своєї дитини?

7. З якими труднощами в організації праці учнів ви зустрічаєтесь? Як і долаєте?

8. Чи аналізуєте ви разом із дитиною причини виникнення у неї труднощів у її навчанні? Чи допомагаєте їх долати?

9. Як використовуєте методи заохочення і покарання для стимулювання і навчання дітей?

Анкета "Чи достатньо ви цікавитеся своїми дітьми?"

1. Чим цікавиться ваша дитина?

2. В якому віці вона навчилась читати і писати?

3. Якому заняттю надає перевагу?

4. Як часто дитина ставить вам запитання?

5. На які теми любить фантазувати ваша дитина?

6. Чи можете ви навести приклад вирішення вашою дитиною якихось проблем?

7. Чи звертається до вас ваша дитина за допомогою при виконанні зобовязань та вирішенні проблем?

8. Чи вважаєте Ви, що у вашої дитини є особливі здібності до певного " діяльності? У чому вони проявляються?

9. Коли саме було виявлено ці здібності?

Анкета " Співпраця з педагогічним колективом школи"

1. Яку інформацію ви хотіли б отримати на батьківських зборах?

2.Які питання виховання вас особливо хвилюють?

3. Яку пресу ви читаєте?

4. Чим ви можете допомогти класному керівнику в роботі з учнями?

5. На що слід звернути особливу увагу вчителю в роботі з вашою дитиною.

Тест "Перевіримо, які ми батьки"

1. Чи допомагаєте ви вранці дітям одягатися?

2. Чи домагаєтесь ви того, щоб ваша дитина завжди була вдягнена бездоганно?

3. Чи тримаєте ви дитину за руку, переходячи через дорогу?

4. Чи часто ви повторюєте: "Ось виростеш великий, як тато.."?

5. Чи переконуєте дитину в тому, що вона повинна бути кращою однолітків?

6. Чи дозволяєте ви собі в присутності дитини критикувати її вихователів і вчителів?

7. Чи втручаєтеся ви в дитячі суперечки і конфлікти.?

8. Чи використовуєте в розмові з дитиною таке порівняння, як "А от -| в дитинстві..."?

9. Чи вимагаєте, щоб дитина завжди повідомляла вас, чим зайнята І ким дружить?

10. Відчуваючи недовіря до інших батьків, чи пропонуєте ви своїм | тям не ходити в гості до друзів і товаришів, а запрошувати їх до себе?

Відповідати на запитання слід: "так", "ні", "інколи". За кожну відповідь "так" - 3 бали, "ні" - 1 бал, "інколи" - 2 бали.

Ключ тесту: Від 10 до 15 балів. Вам відомо, що не можна виховувати дитину за допомогою заборон, не можна зловживати опікою, настановами та моралізуванням. Ви правильно сприймаєте факт дорослішання сина чи доньки,! більше того, ви допомагаєте їм у становленні самостійності, прагнучи, вони зберегли довіря до вас.

Від 16 до 23 балів. Вам важко, але ви допускаєте, що ваша донька має в житті власну стежку, що вона може бути не згідна з вами. Ви (| жди згідні з учителями, і тому із ними у вас не виникає взаєморозуміння. Вам важко жити з думкою, що ваша дитина росте і дорослішає, що її залежність від батьків зменшується. Дайте їй трохи більше волі - це конче потрібно і вам, і їй.

Від 24 до 30 балів. Вам не вдалося налагодити належні стосунки учителями, ні з друзями та однолітками вашого сина чи доньки. у надмірній, хворобливій любові до своєї дитини. Ви живете викликаючи у неї роздратування, у ній для вас - весь сенс життя. Навряд чи це сприяє виховані дитини, налагодженню нею контактів з людьми, що її оточують, неодмінно слід змінити стиль поведінки, відмовитися від ланцюгів, в кували власну дитину. Ви переконаєтеся, наскільки легше стане вам у вас вивільниться час, і ви зможете більше уваги приділити чоловікові.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?