Робота над типами тексту на уроках української мови - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Місце тексту як окремої синтаксичної одиниці в системі методики і розвитку мови, його основні ознаки та типи. Узагальнення практики передових вчителів з досліджуваної проблеми. Організація роботи та шляхи вивчення типів текстів на уроках словесності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови, починаючи з 1-го класу. За сучасних умов модернізації освіти значну увагу приділяють демократизації та гуманізації навчання мови» практичній спрямованості знань, органічному поєднанню навчання мови й мовлення, забезпеченню наступності змісту освіти та ін. Учителі відчувають труднощі в проведенні систематичної роботи з текстом через брак науково-методичних вправ з теми та відсутність розробленої системи вправ, дидактичних матеріалів на текстовій основі [33, с. Основна мета навчання рідної мови, актуальність якої підкреслена в чинних програмах, полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови - її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо) [18], тобто навчити школярів слухати, говорити, читати і писати (створювати тексти). Системність у роботі над текстом - одна з умов озброєння учнів міцними, глибокими знаннями елементів тексту, аналізувати твір як єдине ціле, що характеризується смисловою і граматичною цілісністю змісту усіх складових частин виучуваного тексту.Основні з них: текст - мовний матеріал, що містить необхідні для вивчення мовні одиниці (слова, словосполученні речення), і текст як предмет вивчання. Ця особливість тлумачення тексту важлива для методики навчання мови і мовлення, адже дає змогу показати учням під час аналізу конкретного тексту мірності побудови всіх або певної групи текстів і навчати звязного мовлення на основі узагальненого поняття тексту, що дозволяє формувати мовленнєві уміння й навички свідомим шляхом[10, с. Поняття текст і висловлювання в навчальній практиці виступають як синоніми (учням пропонується «скласти текст» і «скласти висловлювання») [21, с. Для тексту характерна звязність, що відображає єдність фонетичних, лексико-семантичних, граматичних засобів з урахуванням їх функціонально-стилістичного навантаження, комунікативне спрямування (мету, сферу спілкування), композиційну структуру, зміст та внутрішній смисл (тему й основну думку) [18, с. В Енциклопедії української мови (2000 рік) подається таке тлумачення термінологічного значення слова «текст»: Текст (від лат. textum - звязок, поєднання, тканина) - писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, обєднаних у ближчій перспективі смисловими і формально-граматичними звязками, а в загально композиційному дистантному плані - спільною тематикою і сюжетною заданістю.За цими ознаками розрізняють такі типи тексту: розповідь, опис, роздум. Тип мовлення прийнято визначати за типовим значенням висловлювання: постійні ознаки, що не змінюються в часі (опис), дії, що змінюються в часі (розповідь), причинно-наслідкові звязки (роздум, міркування). Опис являє собою словесне зображення кого-, чого-небудь (зовнішнього вигляду або фізичного чи психічного стану людини, явища природи, події і т. д.) через послідовний показ істотних ознак (науковий опис), рис обличчя людини (портретна характеристика), картин природи (художній пейзаж) тощо. Роздум - текст, в якому для доведення чи заперечення чогось використовуються судження, з яких неодмінно виступають наступні судження [29, с. Функціонально-комунікативні ознаки тексту легко розпізнаються навіть на окремих фрагментах того чи іншого тексту.Пентилюк наголошує на тому, що поняття тексту в науковій літературі визначалося по-різному, залежно від різних поглядів на нього, і додає, що основні з них: текст - мовний матеріал, що містить необхідні для вивчення мовні одиниці (слова, словосполученні речення), і текст як предмет вивчання. Ця особливість тлумачення тексту важлива для методики навчання мови і мовлення, адже дає змогу показати учням під час аналізу конкретного тексту мірності побудови всіх або певної групи текстів і навчати звязного мовлення на основі узагальненого поняття тексту, що дозволяє формувати мовленнєві уміння й навички свідомим шляхом [10]. Поняття текст і висловлювання в навчальній практиці виступають як синоніми (учням пропонується «скласти текст» і «скласти висловлювання»). Мовленнєвознавче поняття тексту засвоюється учнями пятого класу й у наступних класах здійснюється поступове накопичення, нарощення інформації про текст, його найважливіші характеристики: 5 клас: ознаки тексту (звязність, завершеність), тема й основна думка тексту (висловлювання), абзац, план тексту, мовні засоби звязку речень у тексті (сполучники, займенники, прислівники, синоніми, спільнокореневі слова, повтори), помилки у змісті; Ознаку членованості тексту учні усвідомлюють практично, зіставляючи одне речення й текст.Зважаючи , що роль української мови в нашому суспільстві значно зросла, мовна і мовленнєва компетенції учнів ґрунтуються на усвідомленні основ

План
План

І. Вступ

ІІ. Організація роботи над типами тексту на уроках української мови

2.1 Текст та його ознаки

2.2 Типи текстів

2.3 Особливості вивчення текстів на уроках словесності

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?