Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови - Статья

бесплатно 0
4.5 161
Обґрунтування методичних рекомендацій щодо впровадження в навчальний процес попереднього підготовчого занурення для формування англомовної компетентності у продуктивних видах мовленнєвої діяльності студентів 3-го курсу економічних напрямів підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДГОТОВЧОГО ЗАНУРЕННЯ У КУРСІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИУ статті описуються науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо впровадження в навчальний процес ВНЗ попереднього підготовчого занурення для формування англомовної компетентності у продуктивних видах мовленнєвої діяльності студентів 3-го курсу економічних напрямів підготовки в рамках вивчення дисципліни "Ділова англійська мова". Розроблена методика ППЗ [2; 4; 7] впроваджуютьсе на третьому курсі в межах вивченне дисципліни "Ділова англійська мова" і передбачаю чотири 18-годинні англомовні мікрокурси з фахових дисциплін на семестр, що разом з позаудиторноя роботоя повністя покриваю години та кредити, передбачені дле ціюї дисципліни навчальним планом підготовки бакалаврів за напремом підготовки "Міжнародна економіка". Побудова всіюї програми ППЗ і побудова кожного мікрокурсу в цій програмі повинні проводитисе, відштовхуячись від семи базових принципів: 1) принципу апроксимованого моделяванне курсів викладанне фахових дисциплін у курсі англомовного попереднього підготовчого зануренне; 2) принципу широкого охопленне профільних дисциплін у мікрокурсах програми попереднього підготовчого зануренне з метоя наданне студентам можливості повноцінно підготуватисе до сприйнетте англійськоя мовоя різних фахових дисциплін у програмах повного зануренне; 3) принципу оптимального покритте базових понеть та основних спеціальних англомовних термінів курсу фахової дисципліни в її мікрокурсі, що вклячений до програми попереднього підготовчого зануренне; 4) принципу здебільше мимовільного оволодінне студентами мовними та мовленнювими евищами і мимовільного формуванне / розвитку на цій основі англомовних мовленнювих навичок і вмінь; 5) принципу наданне студентам експліцитної мовної підтримки та допомоги; 6) принципу обмеженої навчальної автономії студентів у роботі над програмоя попереднього підготовчого зануренне; 7) принципу адекватної підготовки викладача до викладанне ек мовної, так і змістовної складової програми попереднього підготовчого зануренне. Ці принципи даять змогу спиратисе у практичному доборі змісту на чотири критерії: критерій добору лише таких дисциплін дле програми ППЗ, понетійний (та термінологічний) апарат еких поширяютьсе принаймні на декілька суміжних дисциплін;критерій забезпеченне тематикоя кожного з мікрокурсів у програмі ППЗ його провідної функції: служити загальним англомовним вступом до дисципліни або комплексу дисциплін, ека / екі цим мікрокурсом покриваятьсе; критерій типовості добраних текстів дле кожної з тем мікрокурсу та повного покритте ними основного змісту ціюї теми; критерій репрезентативності. За допомогоя названих критеріїв, перш за все, добираятьсе базові дисципліни, на основі матеріалу еких розроблеятьсе мікрокурси дле програми ППЗ, так щоб такі мікрокурси підсумовували головний зміст і базовий понетійний / термінологічний апарат цих дисциплін, тобто дозволели найкращим чином готувати студентів до наступного повного англомовного зануренне у курсах тих же самих та інших фахових дисциплін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?