Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються "фізичним вихованням", та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту - Статья

бесплатно 0
4.5 271
Дослідження наслідків невідповідністі змісту вищої фізкультурної освіти новим соціальним вимогам в освіті. Аналіз протиріч, які існують у педагогічній системі засвоєння теоретичного потенціалу фізичної культури у ході навчально-виховного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються "фізичним вихованням", та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту Підтвердженням актуальності потреби у вдосконаленні професійної підготовки магістрів з фізичного виховання виступає існуюча невідповідність змісту вищої фізкультурної освіти новим соціальним вимогам в освіті, новим потребам особистості та суспільства, умовами життя і діяльності студентів і випускників різних спеціальностей.Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, на якому має здійснюватись заключний етап фізичного виховання молодої особи, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних вмінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обовязків за обраною спеціальністю (Стаття 5, пункт 1) [2]. Мета статті - провести порівняльний аналіз змісту стандартів освіти бакалаврів, які займаються "Фізичним вихованням" і магістрів з фізичного виховання і спорту. Що ж стосується помітних зусиль частини науковців і практиків відносно збереження, усього лише модернізації започаткованого в СРСР тілесно-орієнтованого "Фізичного виховання" - стрижня традиційної III ІФП [7], вони можуть бути подолані через його реформу за рахунок теоретичного і методичного обгрунтування форм і засобів становлення у бакалаврів компетентностей з фізичного виховання. Покращення змісту професійної підготовки майбутніх викладачів-магістрів з фізичного виховання, які мають опанувати, окрім іншого, також педагогічні технології, що сприятимуть формуванню їхніх учнів-бакалаврів як фізкультурно-діяльних особистостей і будівничих власного здоровя, перетворить цю пореформовану навчальну дисципліну на освітній предмет, повною мірою іманентний сутності явища вищої освіти. фізкультурний освіта навчальний Важливо порівняти, якою мірою зміст існуючого проекту Освітньо-професійної програми підготовки магістра з фізичного виховання (галузь знань 0102 - Фізичне виховання, спорт та здоровя людини, за спеціальністю 8.01020101 - Фізичне виховання - Дніпропетровськ, 2012) [4] погоджується із структурою представленого вище блоку змістового модулю ОПП з гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалавра у частині нормативної дисципліни "Фізичне виховання" на прикладі напряму підготовки 0903 "Гірництво".

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?