Пріоритетні напрями інноваційного забезпечення конкурентоспроможності України - Статья

бесплатно 0
4.5 149
Стратегія соціально-економічного розвитку держави, можливості економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Процес формування пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності в розвитку економіки України.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проаналізовано процес формування пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності. Основним пріоритетним напрямом зміцнення конкурентоспроможності України може стати формування та ефективне функціонування в національної інноваційної системи (НІС). Деякі автори не розрізняють пріоритети наукової та інноваційної діяльності, що ускладнює створення подальшого механізму досягнення цих пріоритетів (З.С. Крім того, у більшості праць не розглядаються питання необхідності створення національної інноваційної системи України і відповідно не пропонуються пріоритетні напрями її розвитку. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 49 соціально-економічного розвитку України та забезпечення її конкурентоспроможності, на нашу думку, має стати формування ефективної національної інноваційної системи, оскільки інновації забезпечують більш високий рівень віддачі, ніж просте залучення додаткових ресурсів, що особливо актуально при їх дефіцитності, а максимально повний синергетичний ефект від інноваційної діяльності можна одержати лише шляхом розвитку інноваційної системи.Третій крок у розробці державних наукових пріоритетів був здійснений у липні 2001 року, коли було розроблено та затверджено у Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» нові пріоритети, а саме: збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства; новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань; нові компютерні засоби та технології інформатизації суспільства; новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі; нові речовини і матеріали [4]. Стратегічні пріоритети інноваційної діяльності в Україні на 2003 2013 роки включають наступне: модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології; машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості; транспортні системи: будівництво і реконструкція; охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища; розвиток інноваційної культури суспільства; виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і повязаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх виготовлення [6]. Оскільки інноваційний розвиток потребує наявності відповідної інфраструктури, тому пятим кроком стала розробка Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009 2013 роки, якою було закріплено певні пріоритети розвитку інноваційної інфраструктури, її виробничо-технологічної підсистеми: створення цілісної інноваційної інфраструктури на базі наукових установ та вищих навчальних закладів; підтримка і розвиток інноваційних малих підприємств; створення інноваційної інфраструктури на регіональному рівні з одночасним забезпеченням міжрегіональної координації; оптимізація і розширення мережі центрів інформаційно-консультаційної підтримки інноваційної діяльності; створення інфраструктури кадрового забезпечення інноваційної діяльності. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року включають такі: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали [4]. Таким чином, перші кроки у визначенні пріоритетів науково-технічної діяльності було зроблено ще у 1992 році, у 2003 році було вперше запропоновано пріоритети інноваційної діяльності, проте усвідомлення необхідності розвитку національної інноваційної системи як комплексу, який обєднує наукову, науково-технічну, інноваційну та виробничу діяльність, зявилося тільки у 2010 році.Проте в сучасному світі набуває чинності обєктивна потреба вибору окремих пріоритетів наукової та інноваційної діяльності, оскільки навіть розвинуті країни не в змозі зберегти перевагу одночасно в усіх галузях та вимушені концентрувати увагу тільки на ключових пріоритетах, від яких вони чекають одержання найбільших конкурентних переваг. На нашу думку, зараз в Україні треба сформувати конкретні пріоритетні напрями як наукової, так і інноваційної діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?