Пріоритети дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття - Статья

бесплатно 0
4.5 130
Основні наукові дослідження мистецько-педагогічних аспектів навчання та виховання, становлення та розвитку особистості музиканта-педагога. Узагальнення основних пріоритетів інновацій музичної освіти та педагогіки у працях відомих вчених ХХІ століття.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Віра Кузьо, викладач й старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, методист навчальнометодичного відділу (заочна форма навчання) Леся Чавва, викладач кафедри народних музичних інструментів та вокалу, старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано У статті детально розкриваються основні наукові дослідження мистецькопедагогічних аспектів навчання та виховання, становлення та розвитку особистості музикантапедагога - майбутнього вчителя музичного мистецтва.В статье подробно раскрываются основные научные исследования художественнопедагогических аспектовобучения и воспитания, становленияи развития личностимузыкантапедагога - будущегоучителя музыкального искусства. The article reveals the detailed basic research artistic and pedagogical aspects of teaching and education, formation and development of the individual musicianteacher - the future teacher of music. Теорію та методику навчання й виховання майбутнього педагогамузиканта розглядає ціле гроно науковців у різних аспектах; удосконалення педагогічно методичних умінь майбутнього фахівця (Н. Розділ 2 “Методологічні засади мистецької освіти” сформовані у планомірному висвітленні: гуманістичній спрямованості (застосування в процесі навчання творів, зміст яких сповнено означеного смислу, стимулювання критично оцінного ставлення учнів до мистецтва з вільним його виявленням, максимальну активізацію розвитку творчих можливостей учнів, створення позитивного емоційного забарвлення процесу навчання, поваги до учня, розвиток у нього людської гідності, почуття відповідальності за результати навчання, всебічного осягнення і розповсюдження кращих здобутків музичного мистецтва, осягання мистецтва в цілому із наданнямучневіможливостівільноговиборуйого напрямків) [3, 46 - 46]; національній основі художнього навчання і виховання (“використовуючи скарбницю національного мистецького фонду, викладач отримує додаткові важелісприяння мистецькомурозвиткуучня,його здатності глибше і повніше сприймати художні образи” [3, 65]); особистісно орієнтованого підходу до мистецького навчання, який ґрунтується на трьох позиціях - перша, передбачає спрямування навчального процесу з мистецьких дисциплін на розвиток особистості учня, друга - на втілення особистісно орієнтованого підходу в мистецькій освіті, третя - наствердження субєктивної роліучняв процесі мистецького навчання [3, 72-73]; єдності раціональних і емоційних (звертання педагога до інтелектуальних можливостей учня), свідомих й підсвідомих,обєктивнихі субєктивних способів освоєння мистецтва “як необхідна методологічна засада художнього розвитку учня” (Г. Розділ4 “Методичнезабезпечення навчального процесузмистецьких дисциплін”побудований на принципах (цілісності,культуровідповідальності, естетичної спрямованості, індивідуалізації, рефлективності) і педагогічнихумовах (створення позитивної атмосфери навчання, досягнення діалогу учитель - учень, пріоритет практичної діяльності) навчання мистецтва, водночас, його методи класифікуються: за джерелами передачі та характером сприйняття художньої інформації (включають словесні методи - пояснення, розповідь, бесіду, обговорення, поточний коментар, вербалізацію; демонстративнообразні - демонстрація художніх творів, художнє ілюстрування словесних творів; художньотворчі - художнє вправляння, виконання етюдів, ескізне опрацювання художнього задуму, варіативна розробка художнього матеріалу); за характером мистецької діяльності (наслідувальні, інтерпретаційні та творчі методи), за характером художніх завдань за етапами навчання (методи ознайомлювання, опрацювання та створення художніхобразів); залежностівідзавдань розвитку особистісних художніх властивостей учнів (методи стимулювання художнього навчання, активізації художньої діяльності, пролонгований художнійтренінг,художньопсихологічнапідтримка, регуляція вольових зусиль) [3, 177 - 210].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?