Методика вивчення апострофа - Аттестационная работа

бесплатно 0
4.5 52
Методи і прийоми навчання орфографії. Психофізіологічні особливості та загальнодидактичні принципи методики вивчення апострофа. Правила вживання апострофа та послідовність вивчення їх у початковій школі. Методика вивчення правопису слів з апострофом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МОВИ 1.1 Поняття «орфограма» , типи орфограм 1.2 Принципи української орфографії 1.3 Методи і прийоми навчання орфографії РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АПОСТРОФА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1 Психофізіологічні особливості та загальнодидактичні принципи методики вивчення апострофа 2.2 Правила вживання апострофа та послідовність вивчення їх у початковій школі 2.3 Методика вивчення правопису слів з апострофом у початкових класах ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК № 1 Нестандартний урок з української мови на закріплення теми «Апостроф» у 1 класі ДОДАТОК № 2 Конспект уроку з теми «Правопис апострофа» ВСТУП Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні в умовах євроінтеграційних процесів є формування мовно-освітнього простору з метою розвитку креативної особистості. На мову як неодмінний чинник виникнення, становлення, збереження етносу та нації вказують видатні вчені, політики, педагоги, митці. Мовна особистість як активний носій практичних умінь і навичок роботи зі словом починається з пробудження індивідуальної мовотворчості, що забезпечує вільне самовираження особистості в різних сферах життєдіяльності[7;5]. Для вирішення означених освітніх цілей особливо перспективним є особистісно зорієнтований підхід до навчання рідної мови і мовлення (І.Бех, М.Вашуленко, Л.Мацько, О.Савченко та ін.), що дедалі більше привертає увагу педагогічної громадськості. «Визнання особистості дитини і дитинства в цілому найвищою цінністю педагогічного процесу і загальнолюдською цінністю є, - як зазначає академік Олександра Савченко, - найбільш значущою ознакою гуманістичного мислення педагога”[17; с.70]. Значення орфографії в шкільному курсі української мови витікає із соціального значення орфографічної норми, яка, як і інші норми, є невідємною рисою літературної мови. Завдання шкільного курсу орфографії полягає в тому, щоб, по-перше, ознайомити учнів із системою загальноприйнятих способів передачі звукової мови на письмі; по-друге, довести необхідність практичного оволодіння орфографією, по-третє, сформувати в учнів сталі орфографічні уміння і навички. Весь комплекс завдань зумовлює актуальність теми дослідження. Предметом дослідження є методика вивчення апострофа - не буквеної орфограми. Мета роботи дослідити і описати методику вивчення апострофа в початкових класах. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МОВИ 1.1 Поняття «орфограма» , типи орфограм Введення в шкільний курс поняття «орфограма», що є однією із основних одиниць теорії і практики орфографії, деяких відомостей про типи орфограм є, без сумніву, суттєвим удосконаленням змісту навчання. Ознайомлення учнів з відомостями про орфограму дає можливість, по-перше, поліпшити виховання орфографічної пильності, по-друге, вивчати відомості з орфографії, яка в шкільному курсі не виділена в окремий розділ, по-третє, розширити коло лінгвістичних понять, а отже, й знання з лінгвістики взагалі, по-четверте, попереджувати механічне заучування орфографічних правил з метою піднесення якості засвоєння їх і здійснення принципу розвивального навчання. Для практики навчання орфографії такий підхід до певної міри раціональний, бо відмежування орфограм від неорфограм у вивченні орфографії і формування орфографічних навичок здійснюється протягом усіх років навчання. Третю групу складає переважна більшість передбачених програмою орфограм - буквені, апостроф, пропуски. Насамперед, слово вчителя потрібне для зясування правопису слів, звязаних з чергуванням голосних у коренях слів (чергування о - а, е - и та ін.), окремих правил правопису іншомовних слів, написань через дефіс тощо. Виховання уваги взагалі має надзвичайно велике значення у навчальному процесі, оскільки, за висловом К.Д. Ушинського, увага є ті єдині двері, через які в душу дитини входять явища зовнішнього світу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?