Методика використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ (на матеріалі підготовки операторів комп"ютерного набору) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 286
Сутність, засоби та педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі. Розробка плану-конспекту уроку на тему: "Застосування пункту меню "Вставка" при роботі з документами. Використання об’єктів в документі".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Криворізький національний університет Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки Курсова робота з дисципліни «Методика професійного навчання: основні технології навчання» МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ (НА МАТЕРІАЛІ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ) Виконав: студент групи ПН-09 Шічкова Світлана Володимирівна Перевірив: Сулима Тетяна Сергіївна Кривий Ріг - 2012 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ 1.1 Стан проблеми використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ 1.2 Сутність та засоби реалізації особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ 1.3 Педагогічні умови успішного використання особистісно-орієнтованої технології навчання у навчально-виробничому процесі ПТНЗ Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНО ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ (НА МАТЕРІЛІ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ) 2.1 Методичні рекомендації щодо використання особистісно-орієнтованої технології навчання у процесі підготовки операторів комп’ютерного набору 2.2 Методична розробка плану-конспекту уроку на тему: «Застосування пункту меню «Вставка» при роботі з документами. Використання об’єктів в документі» Висновки до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Проблема впровадження особистісно-орієнтованої технології є досить актуальною на сьогоднішній день, адже все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації особистісного підходу до учнів, зокрема учнів ПТНЗ, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. М.М. Фіцула, досліджуючи проблему використання сучасних технологій навчання у процесі підготовки фахівців, виявив, що«прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей постіндустріального (інформаційного) суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання» [17, с. Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання цілим рядом технологій, серед яких чи не найголовніше місце посідає особистісно-орієнтоване навчання. Центром особистісно-орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: об’єктивний досвід кожного спочатку розкивається, а потім узгоджується зі змістом освіти [21]. У ряді психолого-педагогічних праць, що присвячені проблемі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, висвітлено окремі його аспекти: - забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.В. Киричук, О.Л. Кононко, М.В. Левківський, В.О. Сухомлинський та ін.); - визначення психолого-педагогічних вимог до реалізації особистісного підходу в навчанні (К.О. Абульханова-Славська, Ю.К. Бабанський, В.В. Давидов, О.М. Пєхота, Л.М. Проколієнко та ін.); - розробка форм особистісно орієнтованого підходу до навчання (В.І. Андреєв, О.В. Барабанщиков, Л.М. Деркач, І.О. Зимня, О.Я. Савченко, І.Е. Унт, М.Ф. Феденко та ін.); - забезпечення умов особистісно орієнтованого навчання та виховання (В.В. Рибалка, В.В. Суриков, І. С. Якиманська та ін.). ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розвязання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни» [21, с. Мета дослідження - визначити та теоретично обгрутуватипедагогічні умовиефективного використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору. Ураховуючи об’єкт, предмет та мету дослідження, нами була сформульована наукова гіпотеза, яка полягала у тому, що використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору буде здійснюватись більш ефективно, якщо: - «окультурювання» суб’єктивного досвіду учня. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують одногрупники, за допомогою педагога професійного навчання ведуть відбір змісту, закріпленого науковим знанням; - навчальний матеріал і характер його подання має забезпечувати виявлення життєвого досвіду учня, ураховуючи попереднє навчання; - викладення матеріалу учителем має бути скеровано не тільки на розширення його обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, й на перетворення субєктного досвіду кожного учня; - навчальний матеріал має бути організовано так, щоб учень мав можливість самостійного вибору способів опрацьовування навчального матеріалу, засобів виконання завдань, рішення задач тощо. Берне, А. Маслоу, К. Роджер

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?