Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 153
Психолого-лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції на початковому ступені навчання. Психологічні і вікові характеристики учнів початкової школи. Аналіз підручників з іноземної мови. Використання ігрових прийомів у навчанні фонетики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні відбуваються динамічні перетворення у політичному, соціально-економічному і культурному житті. Зростає потреба суспільства в людях, що володіють іноземною мовою як засобом спілкування. Зростає реальна можливість для учнів спілкуватися зі своїми зарубіжними ровесниками через Інтернет, у міжнародних літніх таборах тощо. Реалії сьогодення ставлять перед ними проблему оволодіння мовою як засобом спілкування та взаємодії. Усе це суттєво вплинуло на підхід до іноземної мови як навчального предмета. Початкова школа є першою сходинкою в реалізації стратегічної мети навчального предмета «Іноземна мова». На початковому етапі закладаються основи комунікативної компетенції, що дають змогу здійснювати іншомовне спілкування і взаємодію дітей на елементарному рівні, в тому числі і з носіями мови. Практичною метою навчання іноземних мов у початковій школі є розвиток здатності молодшого школяра до спілкування іноземною мовою. Реалізація цієї мети повязана із формуванням в учнів таких комунікативних умінь: розуміти і породжувати іншомовне висловлювання відповідно до конкретної ситуації спілкування, мовної задачі і комунікативного наміру; здійснювати свою мовленнєву і немовленнєву поведінку, беручи до уваги правила спілкування і національно-культурні особливості країни мови, що вивчається; користуватися раціональними прийомами оволодіння іноземною мовою і самостійно удосконалюватися в цьому. Умови розвитку пізнавальної активності за допомогою ігрових технологій у навчанні та вихованні розглядалися в працях таких вчених як Л. Данилової, І. Куліша, І. Мамчур, П. Щербаня, І. Щукіної. Актуальність даної проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми курсового дослідження: “Використання ігрових прийомів для формування англомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи”. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування методики використан-ня ігрових прийомів для формування англомовної фонетичної компетент-ності учнів початкової школи. Завдання курсового дослідження: аналіз різноманітної наукової літератури з досліджуваної проблеми; проаналізувати вікові особливості учнів молодшого шкільного віку; обґрунтувати психологічні умови успішної фонетичної іншомовної підготовки учнів молодшого шкільного віку; проаналізувати поняття фонетичного мінімуму; визначити вимоги до вимови учнів; обґрунтувати методику використання ігрових прийомів для форму-вання англомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи; підвести підсумки курсового дослідження. Методологічну й теоретичну основу дослідження становлять положення Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», загальні положення теорії наукового пізнання, концепція особистісно-діяльнісного підходу до розвитку особис-тості, положення психологічної та педагогічної наук про закономірності психічного розвитку дитини (Л. Виготський, Г. Костюк); про взаємозв’язок навчання і розвитку (Л. Занков, О. Скрипченко), теорія поетапного формуван-ня розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна); технології розвивального та особистісно-зорієнтованого навчання (В. Давидов, Д. Ельконін, І. Якіманская та ін.), концепція інформатизації освіти та психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій в навчальному процесі (В. Беспалько, Л. Білоусова, Б. Гершунський, М. Жалдак, Ю. Машбиць, А. Прокопенко, С. Пей-перт, С. Раков, та ін.). Розділ І. Психолого-лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції на початковому ступені навчання лінгвістичний фонетика психологічний навчання 1.1 Лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції Мовленнєва діяльність розглядається як один з багатьох видів людської діяльності і визначається як активний, цілеспрямований та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою. Як же співвідносяться між собою поняття: мова, мовлення та мовлен-нєва діяльність?. Мова - це нормалізована система звуків, морфем, слів та правил їх сполучення на морфологічному, синтаксичному, семантичному та логічному рівнях, тобто система знаків, яка є основним засобом спілкування членів певного людського колективу, засобом переробки й передачі інформації від покоління до покоління. Оволодіння усним мовленням та читанням уголос взагалі неможливе без стійких слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок. Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками і звукосполученнями іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями (інтонемами) найбільш поширених типів простих і складних речень [14,37]. Фонематичність передбачає ступінь правильності фонетичного оформлення мовлення, достатній для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника; швидкість - ступінь автоматизованості вимовних навичок, яка дозволяє учням говорити в нормальному (середньо-нормальному) темпі мовлення (для англійської мови - 130-150 слів за хвилину). Необхідно також підкреслити особливості англійськог

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?