Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Теоретичні основи обліку фінансових результатів та їх відображення у звітності. Вплив аудиту на фінансовий результат діяльності підприємства. Загальна методика проведення аудиту звіту про фінансові результати підприємства та її документальне оформлення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота З ДИСЦИПЛІНИ: “ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” На тему: „МЕТОДИКА АУДИТУ звіту про фінансові результати ” Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту фінансових результатів 1.1 Теоретичні основи обліку фінансових результатів та їх відображення у звітності 1.2 Теоретичні аспекти основ аудиту: сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту 1.3 Загальна методика проведення аудиту звіту про фінансові результати підприємства Розділ 2. Організація і методика аудиту звіту про фінансові результати підприємства 2.1 Організація проведення аудиту звіту про фінансові результати 2.2 Документальне оформлення результату аудиторської перевірки Розділ 3. Шляхи вдосконалення аудиторської перевірки та її вплив на фінансовий результат діяльності підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Питання проведення аудиту звіту про фінансові результати на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Метою такої діяльності підприємства - є отримання доходу. Формування інформації про доходи і витрати здійснюється послідовно та безперервно за допомогою системи бухгалтерського обліку. Нажаль в Україні розвиток нормативної та методичної бази за різними напрямами здійснюється без відповідної узгодженості, що призвело до значних відмінностей у методиці обліку доходів, витрат, визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх у звітності для використання різними групами користувачів. Тому питання бухгалтерського обліку доходів і витрат, методики визначення фінансових результатів та контролю за їх формуванням і відображенням у звітності є досить актуальними, досліджуються як науковцями так і практикуючими бухгалтерами, аудиторами, менеджерами. Питаннями аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Вони роблять значний внесок у розвиток аудиту, підходячи до нього з точки зору стандартизації звітності. Особливою проблемою є неузгодженість методик аудиту та визначення фінансових результатів діяльності підприємств для цілей оподаткування та формування фінансової звітності. Доходи ототожнюються із споживною вартістю товарів, продукції, витрати - із їх фактичною вартістю. Фінансові результати проявляються у вигляді прибутків (у випадку ефективної діяльності) чи збитків (у протилежному випадку). Виходячи з цього, ми дійшли висновку про необхідність уточнення формулювання завдань бухгалтерського обліку фінансових результатів, а саме: завданням бухгалтерського обліку фінансових результатів є оперативне і правильне відображення доходів та витрат у системі бухгалтерського обліку і звітності, у відповідності до обраної облікової політики, з метою визначення фінансових результатів та надання достовірної управлінської інформації для різних її користувачів і контролю за наявністю та станом засобів підприємства на всіх стадіях їхнього руху. Для досягнення цієї мети необхідно: - перевірити, чи відповідають показники за доходами і фінансовими результатами Звіту про фінансові результати в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок його підготовки; - перевірити достовірність показника прибутковості акцій; - провести зіставлення показників за доходами і фінансовими результатами з відповідними показниками минулого року, з плановими завданнями; - підтвердити або спростувати інформацію про доходи і фінансові результати діяльності, відображені у Звіті про фінансові результати, аудиторським висновком. При дослідженні операцій за доходами і фінансовими результатами слід керуватися: - П(с)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності; - П(с)БО 3 Звіт про фінансові результати; - П(с)БО 15 Дохід; - Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291. Собівартість реалізованої продукції (ряд 040) слід звірити стр. 3) Інші доходи - включають доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів. 7. Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання балансового прибутку, величина якого суттєво залежить від правильності обчислення належних платежів (податок на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування з доходу). При встановленні фактів реалізації продукції, товарів, робіт та послуг без укладання договорів аудитор повинен зафіксувати встановлені факти в робочому документі (Додаток Д) За фактами реалізації, які оформлені договорами купівлі-продажу, підряду тощо, необхідно хоча б вибірково перевірити, чи відповідає оформлення договорів вимогам Цивільного кодексу від 16.01.2003 №435-ІУ (гл. 52, 53, 54, 61, 63, 64 і т. ін.). Виконання передбаченого порядку розподілу прибутку перевіряється за даними бухгалтерського обліку. 2.2 Документальне оформлення результату аудиторської перевірки Розглянемо процес проведення аудиту на прикладі підприємства ТОВ Валте

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?