Методи ціноутворення на основні види банківських послуг - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 104
Сутність цінової політики комерційного банку. Формування цін на банківські продукти і послуги, методи та підходи до реалізації даного процесу. Цінова політика банків на депозитні та кредитні продукти. Трансфертне ціноутворення та напрямки вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Становлення та розвиток ринкових відносин визначає ряд першочергових стратегічних завдань діяльності банків, оскільки ефективно діюча банківська система є рушійною силою економічних перетворень, зі створенням та розвитком якої пов’язане і формування ринку банківських послуг. За таких обставин природнім є зростання ролі банківських установ як головних фінансових посередників ринку, ефективна діяльність котрих відображає умови нормального функціонування усієї економічної системи. Сучасні тенденції розвитку національної економіки відображають процес переходу від екстенсивного до інтенсивного розвитку банківської системи, зокрема, усе більше розширення сфер діяльності банків, опанування ними нових сегментів ринку та впровадження нових видів послуг. Це пов’язано зі зростаючим рівнем конкурентної боротьби між банками, а також посиленням ролі небанківських посередників фінансового ринку. З посиленням впливу маркетингового фактора на результати банківської діяльності та підвищенням його ролі при управлінні банками проводяться широкі дослідження у сфері стратегічного і тактичного маркетингу зарубіжними та вітчизняними вченими, серед яких Ф. Котлер, Л. Дансон, Ж.Ж. Ламбен, Є.В. Єгоров, М.М. Єрмошенко, Г.П. Макарова, О.В. Романов, Н.Б. Куршакова, Е.О. Уткін, В.Т. Севрук, Я.О. Спіцин, І.О. Спіцин, А.В. Нікітін, О.В. Шумкова. Актуальність теми курсової роботи обумовлена посиленням конкурентної боротьби за клієнтів, яка змушує банки обирати найоптимальнішу стратегію ціноутворення на власні послуги, з метою зниження їх собівартості та відповідно залучення більшої кількості клієнтів. Вказані обставини визначатимуть на найближчу перспективу стратегію розвитку вітчизняних банківських інститутів, з огляду того, наскільки успішно комерційними банками буде опановано сукупність різноманітних видів банківських послуг, що можуть бути реалізовані на сегменті відповідного ринку. Метою роботи є висвітлення теоретичних та практичних аспектів за питань методології ціноутворення на основні банківські послуги в комерційних банках України. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач: - розглянути основні теоретичні питання щодо цінової політики банку; - висвітлити загальні методи ціноутворення на банківські послуги; - проаналізувати особливості ціноутворення на основні банківські послуги в комерційних банках України; - наголосити на питаннях зниження собівартості банківських послуг; - розробити напрямки вдосконалення маркетингових стратегій банку в напрямку ціноутворення на основні послуги. Цінова політика забезпечує довгострокове задоволення потреб клієнтів шляхом оптимального сполучення внутрішньої стратегії розвитку банку і умов зовнішнього середовища в межах довгострокової маркетингової стратегії. Політика ціноутворення - комплекс заходів щодо визначення з позицій маркетингу рівня цін і граничних цін на окремі групи продуктів і послуг. Ціноутворення завжди варто проводити з урахуванням особливостей продуктового ряду, його якості, корисності, вагомості та купівельної спроможності клієнтів, а також цін конкурентів. Політика управління цінами - комплекс заходів для підтримки умовних цін при їх фактичному регулюванні відповідно до різноманітності та особливостей попиту, конкуренції на ринку [16, с. Стратегія інтенсивного (активного) маркетингу, яка передбачає встановлення високої ціни та значні витрати, повязані із стимулюванням збуту. При цьому варто уникати формування несприятливої суспільної думки про, так званий, «надлишковий прибуток», що спонукає клієнтів шукати більш прийнятні альтернативи. 1.2 Методи ціноутворення Для визначення оптимального, з позицій попиту та пропозиції, рівня цін, застосовують два традиційні методи ціноутворення: - витратний метод ціноутворення - орієнтація на витрати та цільовий для банку прибуток; - адміністративні методи ціноутворення - орієнтація на ціни основних конкурентів або одного конкурента-лідера [7, с. Якщо цільовий прибуток заданий у процентному вираженні, то ціна визначається за формулою: (1.1) Якщо цільовий прибуток використовується у розрахунках не в процентному, а у грошовому вираженні, тоді ціна визначається за формулою: (1.2) Метод розрахунку ціни на основі точки беззбитковості. Одночасно існують надбавки до ціни (зазвичай, у вигляді штрафних санкцій) залежно від термінів відстрочки платежів, що розраховуються на основі банківської ставки на кредит. Алгоритм формування цін на банківські продукти і послуги ціновий політика банк трансфертний Прикладами мети ціноутворення можуть бути: отримання цільового прибутку; позиціювання продукту чи послуги за престижними цінами; проникнення у новий сегмент ринку; реалізація стратегії виживання; збільшення ринкової частки шляхом збільшення попиту тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?