Методи та механізми управління системою економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 182
Дослідження сутності та змісту категорії "економічна безпека". Стратегічні та інноваційні напрями удосконалення системи управління економічною безпекою підприємства ТОВ "Глобино". Економічна безпека України в умовах кризи та у глобалізованій економіці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Анотація дипломної роботи Об’єктом дослідження є методи та механізми управління системою економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності. Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних і методичних положень економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, а також практичних рекомендацій щодо оцінки та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Відповідно до встановленої мети поставлені і вирішені такі задачі: - визначення сутності поняття «економічна безпека»; - розкриття змісту методологічного арсеналу теорії економічної безпеки; - дослідити поняття системи економічної безпеки та її складові елементи; - проаналізувати методи управління системою економічної безпеки підприємства та її аналізу; - на основі аналізу та оцінки рівня економічної безпеки підприємства виявити механізми регулювання системи економічної безпеки господарюючого субєкта. Методологічною основою даного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ, положення економічної теорії щодо економічної безпеки, сучасна теорія управління. Пріоритетність використання того чи іншого методу визначалася конкретним завданням і поставленою метою. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти системи управління економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності 1.1 Дослідження сутності змісту категорії «економічна безпека» 1.2 Методи управління економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності 1.3 Економічна безпека України в умовах кризи та у глобалізованій економіці 1.4 Сутність і зміст інновацій в сфері економічної безпеки підприємств. Дослідження механізмів управління системи економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності:ТОВ «Глобино» 2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства «Глобино» 2.2 Основні складові системи економічної безпеки ТОВ «ГЛОБИНО» 2.3 Організація та механізми управління системою економічної безпеки «Глобино» Висновки до розділу ІІ РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення управління системою економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності 3.1 Стратегічні та інноваційні напрями удосконалення системи управління економічною безпекою підприємства 3.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства, як шлях підвищення її ефективності 3.3 Шляхи удосконалення системи економічної безпеки підприємств Висновки до розділу ІІІ Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки ВСТУП У сьогоднішніх умовах нестабільності ринку вдалий розвиток та функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності в значній мірі залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи економічної безпеки підприємства. Нагальна потреба у вивченні та розвитку питання економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності виникла з переходом України до ринкової економіки і на сьогоднішній день є актуальною. Вивчення теоретичної спадщини дозволило зробити висновок про те, що більшість вчених свої дослідження присвячували або аналітичному огляду негативів, що відбиваються на економічній безпеці, або прогностичним підходам до зміни внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств. Інформаційною базою для написання дипломної роботи виступили підручники, навчальні посібники, матеріали науково-практичних конференцій, інформація, отримана з мережі Інтернет, з досліджуваної проблеми. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Дослідження сутності та змісту категорії «економічна безпека» У вирішення наукових проблем, пов’язаних з економічною безпекою, простежується досить нетривала історія, яка починається з використання Ф. Рузвельтом терміна «економічна безпека» при проведенні аналізу внутрішніх проблем Сполучених Штатів Америки [4-с.16]. У 1934 році було прийнято перший нормативно-правовий акт з питань безпеки - закон «Про національну безпеку» та створено Федеральний комітет з економічної безпеки з метою підвищення рівня якості життя населення через забезпечення економічної безпеки держави [4-с.18]. На другому етапі розвитку економічної безпеки в 1940-60-х роках створено міжнародні асоціації забезпечення міжнародної економічної безпеки розвинених країн світу, зокрема: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародну асоціацію розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Міжнародний центр по регулюванню інвестиційних спорів, Організація країн-експортерів нафти. Третій етап характеризується прийняттям країнами Західної Європи стратегії економічного методу забезпечення національної безпеки, в результаті чого ними створено механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. Наступний етап є характерним, в основному, для країн колишнього СРСР, але його вплив було відчутно в глобальних світових процесах економічної безпеки. Нова ера інтелектуальної глобальної економіки характеризується комплексною механізацією, автоматизацією, інформатизацією та елекронізацією майже всіх бізнес-процесів [26-с.8]. Але поряд з такими позитивними характеристиками, які дозволяють значно підвищити інтенсивність виробницт

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?