Методи і аудиторські процедури аудиту власного капіталу - Реферат

бесплатно 0
4.5 104
Власний капітал підприємства: складові, функції, нормативне регулювання утворення та змін. Завдання, методичні прийоми і процедури аудиту власного капіталу: види робіт, інформаційні та документальні джерела; організація перевірки та розробка програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Кафедра аудиту РЕФЕРАТ На тему: Методи і аудиторські процедури аудиту власного капіталу Виконав: студент ОЕФ, V-курсу, 5 група Криволап Андрій Перевірив: Щербакова Наталія Андріївна Київ 2011 Зміст Вступ 1. Цілі та завдання аудиту власного капіталу підприємства 2. Економічна сутність капіталу підприємства та його складових 2.1 Складові частини та функції власного капіталу 2.2 Нормативне регулювання утворення та змін власного капіталу 3. Методичні прийоми і процедури аудиту 3.1 Методичні прийоми аудиту 3.2 Процедури аудиту 4. Недоліки і порушення, що допускаються підприємствами при здійсненні операцій з власним капіталом Висновок та висвітлення результатів аудиту Список використаної літератури Вступ Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» кожне підприємство, незалежно від організаційно-правової форми і видів діяльності, повинно вести безперервний бухгалтерський облік з дня його реєстрації до ліквідації. Відповідальність за організацію і ведення обліку покладено на власника підприємства, установи чи організації або уповноваженого ним органу (посадової особи), що здійснює керівництво підприємства. Зважаючи на це, власники (засновники), керівництво підприємства, постійно потребують отримання незалежної аудиторської оцінки фінансового стану та результатів діяльності підприємства, які значною мірою залежать від стану його власного капіталу. 1. Нормативною, методологічною та аналітичною основою аудиту власного капіталу підприємства, являються: законодавчі та нормативні акти з питань підприємництва, бухгалтерського обліку та аудиту; статутні та організаційно методичні документи підприємства; дані бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності підприємства. 2. За формою: - Інвестований капітал - сума простих і привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, додатково вкладений капітал; - Подарований капітал - безоплатно отримані активи, безповоротна допомога; - Нерозподілений прибуток - частина прибутку, отриманого внаслідок ефективної діяльності підприємства, яка не була розподілена між акціонерами, власниками, а реінвестована у підприємство. 2. За рівнем відповідальності: - Статутний капітал - його сума визначена в установчих документах і підлягає обовязковій реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ; - Додатковий капітал - нереєстрований капітал, тобто додатково вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо. 2.1 Складові частини та функції власного капіталу Створюється підприємство з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу. Власний капітал налічує такі складові як: Статутний капітал, Пайовий капітал, Додатковий капітал, Вилучений капітал, Резервний капітал, Нерозподілені прибутки. Це сукупність внесків (часток, акцій за номінальною вартістю) засновників (учасників) в майно, виражених у грошовому вимірнику, при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності. Пайовий капітал - це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?