Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Рівень розвитку психологічної готовності студентів-економістів до майбутньої аудиторської діяльності в умовах професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Навчально-професійна психограма формування психологічної готовності студентів до аудиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Науковий керівник: кандидат психологічних наук Шандрук Сергій Костянтинович, Галицький інститут імені Вячеслава Чорновола, м. Захист відбудеться “16 ”березня 2007 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м.Діяльність аудитора базується на нормативних і законодавчих актах, Законі України “Про аудиторську діяльність”, Національних нормативах аудиту України, Кодексі професійної етики аудиторів України. На основі даних документів визначено, що у становленні та розвитку ринкової економіки важливу роль відіграє аудиторська діяльність як процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює цілісну інформацію про діяльність підприємства і визначає відповідність показників ефективності організації певним стандартам і меті замовника. Готовність до праці є складним особистісним утворенням, системою, що включає багато компонентів, які у своїй сукупності дають змогу аудитору виконувати більш чи менш успішно певну роботу. Адже ефективність роботи аудитора залежить від таких психологічних властивостей особистості аудитора, як високий рівень його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, комунікативної, креативної, в цілому, особистісної готовності. Тому, відсутність належної уваги до проблеми вивчення і розвитку психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності зумовило вибір теми кандидатської дисертації “Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності”.У першому розділі „Теоретико-методологічний аналіз проблеми формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності” представлені результати теоретичного аналізу психолого-педагогічних даних з проблеми психологічної готовності, зокрема, розкриваються поняття психологічної готовності до професійної діяльності як інтегрованої характеристики розвитку особистості студентів-економістів; здійснюється психологічний аналіз професійної діяльності аудитора; обґрунтовується доцільність використання методологічного підходу у вивченні та формуванні психологічної готовності студентів-економістів до аудиторської діяльності. Принципові підходи до розуміння структури психологічної готовності в цілому закладено роботами М.І.Дьяченка і Л.А.Кандибовича, В.О.Моляко; психологічної готовності до управлінської діяльності - Л.М.Карамушкою; готовності до реалізації гуманних відносин з учнями, їх професійного самовизначення - О.В.Массановим, П.О.Шавиром та ін. На основі конкретизації та спеціалізації наукових положень загальнопсихологічного особистісного підходу в ході психологічного аналізу специфіки аудиторської діяльності запропоновано спеціальний інваріант такого підходу, який дозволяє розглядати психологічну готовність фахівців до проведення аудиту в трьох аспектах: особистісному (врахування соціально-психологічних та індивідуально-психологічних особливостей, особистісних новоутворень майбутніх аудиторів у процесі формування їх психологічної готовності до професійної діяльності); нормативному (розуміння та створення загального образу аудиторської діяльності на основі законодавчих актів щодо проведення аудиту в Україні, що визначає нормативні критерії проведення аудиту) та оціночному (здійснення майбутніми фахівцями економічного профілю процесу оцінювання фінансово-господарського стану підприємства через надання аудиторських послуг у формі незалежного висновку аудитора, що передбачає психологічну готовність майбутніх аудиторів до оцінки фінансової документації і представлення замовнику аудиторського висновку). У другому розділі “Емпіричне дослідження особливостей психологічної готовності студентів-економістів до майбутньої аудиторської діяльності” представлені процедура і методика вивчення розвинутості психологічної готовності студентів економічного профілю до діяльності аудитора; проаналізовано результати емпіричного дослідження психологічної готовності студентів до проведення аудиту; обґрунтована навчально-професійна психограма як основа формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності. Мотиваційно-контрольний компонент: наявність у майбутніх аудиторів стійкої позитивної мотивації до здійснення аудиту, усвідомлення важливості аудиторської діяльності як необхідної умови успішного професійного становлення, ціннісного ставлення до виконання обовязків майбутньої професійної діяльності Тест на загальні здібності до підприємництва (за Ю.Ф.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?