Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 166
Вивчення психолого-педагогічних умов формування професійної компетентності студентів, які навчаються на музичному відділенні педагогічного коледжу. Розробка педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжіДисертаційне дослідження присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель процесу та педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі; визначено критерії, показники і рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики. Установлено, що ефективному формуванню професійної компетентності сприяє застосування таких форм навчально-виховної діяльності, як: робота творчих гуртків; виконання творчих самостійних завдань; проведення уроків музики у школі; проведення психолого-педагогічних тренінгів, ділових ігор. Розроблено і впроваджено спецкурс „Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у процесі підготовки позакласних заходів у загальноосвітній школі”. В диссертации проанализировано состояние исследуемой проблемы в философской, культурологической, искусствоведческой, социологической, психологической, педагогической литературе; конкретизировано понятие „профессиональная компетентность учителей музыки”, выявлены особенности формирования профессиональной компетентности будущих учителей музыки в педагогическом колледже.Загальні тенденції гуманізації та демократизації системи вищої освіти України, орієнтація на загальноєвропейські рекомендації щодо необхідності залучення до світової культурної спадщини передбачають модернізацію професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті підвищення рівня їх професійної компетентності. Важливість формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у педагогічному коледжі зумовлена: запитами ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освітньої системи; необхідністю ефективного функціонування ступеневої системи підготовки фахівців та створенням умов для формування на відповідних рівнях освіти загальних знань, умінь і навичок, а також професійних якостей особистості, що визначатимуть теоретичні засади досягнення якісно нового рівня підготовки вчителя, здатного до діяльності у сучасному соціокультурному просторі. Складність розвязання означеної проблеми визначається суперечностями, які існують у системі навчання та виховання в коледжі, а саме між: зростаючими вимогами до якості фахової підготовки майбутніх учителів музики та недостатньою розробкою теоретичних і технологічних засад навчального процесу у педагогічних коледжах та училищах; необхідністю виховання студентів як професіоналів і нерозробленістю педагогічних методик, які враховували б психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності; наявним рівнем музично-практичної підготовки студентів і здатністю реалізувати набуті знання, вміння та якості у професійній діяльності. Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробка в педагогічній науці та необхідність вирішення визначених суперечностей і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження „Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі”. Завдання дослідження: Проаналізувати стан проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у сучасній психолого-педагогічній літературі, уточнити та науково обґрунтувати сутність поняття „професійна компетентність учителя музики”.У першому розділі - „Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема” - представлено результати теоретичного аналізу проблеми на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики, розкрито сутність професійної компетентності, її зміст та структуру, визначено поняття професійної компетентності учителя музики, розроблено модель музично-практичної компетентності майбутніх учителів музики. У роботі обґрунтовано специфіку підготовки майбутнього учителя музики в умовах організації навчального процесу педагогічного коледжу, що визначається орієнтацією на музично-практичну діяльність у школі з першого курсу навчання у вищому навчальному закладі. У другому розділі - „Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі” - представлено діагностику рівня сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики; розроблено, обґрунтовано відповідну педагогічну технологію та модель процесу формування професійної компетентності. З метою вдосконалення процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики протягом 2004-2008 рр. у навчальний процес було впроваджено авторську педагогічну технологію формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (рис.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?