Фінансовий ринок - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 31
Структура, функції, суб’єкти та об’єкти фінансового ринку. Розвиток ринку цінних паперів. Підвищення продуктивності та ефективності економіки. Форми і методи забезпечення розподільчих і перерозподільних відносин, утворення доходів, фондів грошових коштів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На фінансовому ринку відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. На фінансовому ринку ті, що мають вільні фінансові ресурси, передають їх іншим учасникам ринку, які опосередковано через субєктів ринку або безпосередньо використовують залучені ресурси для фінансування різних галузей економіки, забезпечення потреб населення та потреб державного бюджету. Тому фінансовий ринок можна визначити як ринок, на якому випускають, продають і керують фінансові інвестиції. Мета даної курсової роботи розглянути фінансовий ринок, як економічну категорію, його фінансовий механізм, субєкти та обєкти ринку, функції та класифікацію. Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.Склад і структура господарського механізму визначається рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями розвитку суспільства. Яким же чином і з допомогою яких форм та методів здійснюється розподіл та перерозподіл виробленого суспільного національного продукту та національного доходу? Перш за все вказані процеси знаходять відображення у фінансовому плануванні - діяльності по складанню планів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на рівні окремих субєктів господарювання, їх обєднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому. У фінансових планах вказуються основні пропорції розподілу створеної вартості через задоволення власних виробничих потреб, спрямування частин коштів на сплату податків обовязкових зборів, стимулювання працюючих, інвестування тимчасово-вільних коштів та ін. Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, обовязкові збори, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів в бюджетних установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, заохочувальні фонди, штрафи, пеня, премії та ін.Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Всі субєкти господарювання стикаються насамперед із фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу, причому в одних субєктів господарювання утворюються заощадження, а інші відчувають необхідність у фінансових ресурсах для розширення своєї діяльності. Фінансовий ринок існує як сукупність взаємоповязаних і взаємодоповнюючих ринків: кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підриємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах; Товарами фінансового ринку є кошти і цінні папери, які виступають обєктами купівлі-продажу на ринку.За умовами передачі фінансових ресурсів в користування фінансовий ринок поділяють на ринок позикового і ринок акціонерного капіталу. За терміном обігу фінансових активів, що можуть бути в обігу на ринку, фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів (рис. На цьому ринку перебувають в обігу фінансові активи, термін обігу яких не перевищує одного року: короткострокові казначейські зобовязання, ощадні та депозитні сертифікати, векселі, різні види короткострокових облігацій тощо. Залежно від того, чи нові фінансові активи пропонуються для продажу, чи емітовані раніше, фінансовий ринок поділяють на пер винний та вторинний ринки. Первинний ринок є ринком перших та повторних емісій, на якому здійснюється початкове розміщення фінансових активів серед інвесторів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки.Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємоповязаних та взаємодоповнюючих елементів, кожний з яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи. Проте слід зазначити, що фінансовий ринок нашої країни ще перебуває в стадії формування, хоч окремі його сегменти розвиваються досить активно. Принципова відмінність цих двох моделей полягає в тому, що романо-германська уособлює домінування кредитної форми фінансування з використанням інструментів боргу, тоді як англосаксонська використовує ринок цінних паперів, особливо ринок акцій і пайових сертифікатів, як пріоритетний інструментарій формування контрактних відносин. Фінансовий ринок України еволюціонує шляхом модифікації кількісних і якісних характеристик свого розвитку - насамперед шляхом упровадження нових інструментів, операцій і послуг.

План
Зміст фінансовий ринок економіка

Вступ

1. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

1.1 Ринок, як економічна категорія, його фінансовий механізм

1.2 Фінансовий ринок: структура, функції, субєкти та обєкти фінансового ринку

1.3 Класифікація фінансового ринку

2. Фінансові ринки в Україні на сучасному етапі

2.1 Модель фінансового ринку України

2.2 Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи

2.3 Сучасний стан і тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні

3. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні

3.1 Аналіз сучасного стану фінансового ринку

3.2 Напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?