Фінансовий ринок у трансформаційній економіці: закономірності формування та розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
З’ясування змісту і структури фінансового ринку в сучасних сформованих ринкових системах та в системах трансформаційного періоду. Аналіз соціально-економічних факторів, що впливають на процес формування й розвитку фінансового ринку в економіці України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"Захист відбудеться "26" листопада 2010 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03113, м. Здійснено аналіз еволюційного розвитку фінансового ринку протягом ХХ ст., а також розглянуто інституційні зміни, як спосіб підвищення цивілізованості фінансового ринку та його ролі у підвищенні ефективності та зростання сучасного національного виробництва із урахуванням інституціонального середовища. Сформулированы основные направления улучшения системы регулирования финансового рынка в трансформационной экономике через разработку стратегически сбалансированной государственной финансовой политики. Обобщены закономерности функционирования финансового рынка в условиях трансформационной экономики с позиции его субъектно-объектной основы: показаны (раскрыты) характерные черты отечественного рынка - нестабильность, деформированость, противоречивость, преобладание текущих задач над стратегическими целями.Фінансовий ринок є одним з найважливіших складових економічної системи, що інтегрує економічні та фінансові відносини в єдине ціле. Досвід країн із трансформаційною економікою 90-х років ХХ ст. показав, що за слабкого керування процесів, що відбуваються на фінансовому ринку, економіка виявляється неспроможною розвязати гострі проблеми макроекономічної розбалансованості. обґрунтовано теоретичну модель фінансового ринку за умов трансформації економічної системи, основними принципами якої є: використання фінансового ринку з метою забезпечення сталого економічного зростання та розвитку на засадах інноваційної економіки; необхідності врахування взаємодії та взаємовпливів формальних і неформальних інститутів, які забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку; підвищення рівня цивілізованості функціонування фінансового ринку; забезпечення оптимального співвідношення інституційних та фінансових ризиків щодо інвестиційних можливостей фінансового ринку; запропонована періодизація інституційних змін розвитку фінансового ринку України з виділенням трьох етапів: перший етап (1992-1999 рр.) - період первинної інституціоналізації - створення та формування інститутів фінансового ринку, в процесі якого здійснений перехід від монополії державної власності до багатоманітності форм власності із завершенням сертифікатної приватизації та формуванням ринкових цін, що засвідчило створення інституційного базису ринкової економіки, а відповідно і ринкової системи економічних відносин на фінансовому ринку; другий етап (2000-2007 рр.) - період вторинної інституціоналізації - функціонування, трансформації інститутів фінансового ринку, де критерієм зрілості є завершення формування системи інститутів фінансового ринку та забезпечення повного розкриття всіх її функцій та форм прояву. підходи щодо основних напрямків подальшого розвитку фінансового ринку в трансформаційній економіці України при виході з кризи: відновлення довіри всіх субєктів економіки до інститутів фінансового ринку; реалізація економічного зростання на основі більш ефективного використання потенціалу фінансового ринку; детінізація фінансових відносин і фінансового ринку; створення мегарегулятора на фінансовому ринку; зменшення дефіциту державного бюджету та подолання на цій основі інфляційних процесів; проведення пенсійної реформи. набуло дальшого розвитку: - положення про звязок розвитку фінансового ринку, динаміки нагромадження капіталу (капіталоутворення) та економічного зростання; встановлено, що вітчизняний фінансовий ринок вельми слабо реагує (з погляду процесу капіталоутворення) на потреби розвитку великомасштабного конкурентоспроможного суспільного виробництва.У розділі 1 "Загальнотеоретичні засади дослідження фінансового ринку" висвітлюються концептуальні підходи до загальнотеоретичних проблем дослідження фінансового ринку, охарактеризовані сутність, механізм, структура та роль фінансового ринку в ринковій економічній системі. У дисертаційному дослідженні визначено ще один важливий аспект сутності фінансового ринку як економічної категорії: обґрунтовано, що фінансовий ринок як обєкт теоретичного дослідження не можна розглядати поза відтворенням фінансового капіталу.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?