Фінансові засади формування та функціонування нових виробничих систем - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Обґрунтування методологічних основ необхідності формування фінансово-економічних засад функціонування кластерів. Дослідження взаємодії між учасниками фінансових відносин виробничих систем. Огляд альтернативних джерел забезпечення суб’єктів кластера.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фінансових наукСьогодні недостатні базові умови (фінансові, правові, інституційні і т. ін.) адаптації нових виробничих систем в українській економіці, що спонукає до поглибленого вивчення і створення теорії виробничого кластера, розробки організаційної структури такої системи, формування фінансового механізму її функціонування. Вивченню питань економічної природи, фінансово-економічних засад формування та функціонування кластерів присвячено багато наукових праць із врахуванням комплексності даної проблеми. Проте, незважаючи на їх значний науковий доробок у цьому напрямі, на сучасному етапі економічних перетворень низка проблем щодо запровадження ефективних методів управління фінансовими ресурсами в процесі їх формування і використання на рівні кластерів, формування фінансових відносин між субєктами кластера та фінансово-економічних засад його функціонування потребують глибшого дослідження і подальшої розробки. Стефаника, зокрема планової, комплексної теми: “Підвищення соціально-економічної результативності функціонування виробничо-господарських структур у регіоні” (державний реєстраційний №0104U002443), пілотного наукового проекту створення кластерної моделі організації виробництва “Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті”, що виконується Прикарпатським науково-аналітичним центром спільно з кафедрою фінансів відповідно до розпорядження голови Івано-Франківської облдержадміністрації від 22.07.2002 року № 525 “Про розробку і впровадження системи кластерних моделей регіонального розвитку” в рамках регіональних програм. Удосконалено: - трактування сутності кластера як системи економічних відносин, що виникають між субєктами господарювання, обєднаних на добровільних засадах, базуються на територіальних, технологічних і/або соціальних звязках з метою досягнення кращого сумарного фінансового результату кластера та кожного його субєкта при високому рівні конкуренції, методологічну послідовність дослідження концепцій економічних відносин, на основі яких викристалізувалося теоретичне підґрунтя концепції кластерів, класифікацію типів кластерів за ступенем інтеграції щодо взаємних дій (вертикальний, горизонтальний, змішаний), яка виконує подвійну роль: 1) систематизує наявні типи кластерів;Перший розділ - “Теоретико-методологічні основи формування нових виробничих систем та їх фінансової діяльності” - присвячено висвітленню особливостей діяльності підприємців в нових економічних умовах та їх ролі в процесах самоорганізації, основних концептуальних засад фінансового механізму функціонування нових виробничих систем - кластерів, головними учасниками яких є одноосібні виробники, методологічних аспектів організації поведінки субєктів нових виробничих утворень. Виробничо-територіальне утворення, що складається з виробництв, обєднаних виробничо-технологічними звязками і спеціалізуються на виробництві певних видів продукції при повному використанні ресурсів окремої території, є важливим з точки зору формування і функціонування виробничої системи та її фінансової результативності. Фінансовий механізм в умовах становлення ринкової економіки, тобто такої, яка має ґрунтуватися на економічному базисі приватної власності зі збереженням значного сектору державної власності, повинен забезпечувати таке поєднання факторів виробництва його регуляторів, яке реалізує приватновласницькі та суспільні інтереси усіх учасників шляхом еквівалентного обміну кінцевого продукту. Аргументовано, що фінансовий механізм функціонування кластера є відображенням синтезу елементів фінансових механізмів підприємств, підприємців, установ, організацій, які можуть виступити субєктами кластерної системи. У другому розділі - “Практика становлення господарських і фінансових відносин субєктів кластера” викладено аналіз і оцінку структурних перетворень в економіці регіону, обґрунтовано практичні аспекти фінансово-господарської діяльності кластера, розглянуто прагматику і проблематику фінансово-правового забезпечення функціонування кластерної моделі в українській економіці на прикладі кластера народних художніх промислів, досліджено практику формування джерел фінансових ресурсів субєктів кластерів.Дослідження теоретико-методологічних засад формування фінансових відносин у нових виробничих системах підтверджує, що самоорганізація підприємництва забезпечує формування і розвиток внутрішнього ринку та суспільне відтворення в цілому. Доведено, що самоорганізація є основою забезпечення підтримки умов функціонування, обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між субєктами фінансово-господарської системи підприємництва, а також між підприємцями і зовнішнім середовищем.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?