Державний фінансовий контроль в Україні - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 74
Поняття державного фінансового контролю. Організації та служби, які здійснюють державний фінансовий контроль. Правові основи державного фінансового контролю. Методи вдосконалення державного фінансового контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Так само, як фінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну результативність, так і фінансовий контроль виступає в ролі свого роду лакмусового папірця, з допомогою якого зримо проявляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи зі стадії їх формування, шо необхідно для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері публічного життя, і завершуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності. Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними процесами зумовлюється його специфікою, що найяскравіше проявляється в контрольній функції самих фінансів. Обєктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним. Якщо контрольна функція фінансів є властивістю самих фінансів і виступає базисом фінансово-контрольних правовідносин, то власне фінансовий контроль є діяльністю відповідних органів і організацій, що його здійснюють. Вимоги фінансової дисципліни визначаються, з одного боку, загальними принципами організації фінансів, з іншого - специфічними умовами функціонування фінансів в структурних підрозділах матеріального виробництва і невиробничої сфери.

План
Основний зміст фінансового контролю у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна звести до наступного:

Список литературы
Як ми бачимо, Фінансовий контроль - це цілеспрямовані діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної влади і не державних організацій, спрямована на забезпечення законності фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованим грошових фондів держави з метою найефективнішого соціальне економічного розвитку усіх субєктів фінансових правовідносин.

Як було вказано вище, основним завданням фінансового контролю є покращення фінансової дисципліни в країні

Список літератури

Андрійко О. Ф. Державний контроль: теорія і практика: Наук. доп. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Відділ пробл. держ. упр. і адм. права; [Відп. ред. В. Б. Аверянов]. - К., 1999. - 22 с.

Как избежать финансовых санкций: [Группировка затрат по источникам возмещения]: Рекомендации по формированию и проверке издержек пр-ва (обращения) и фин. результатов предприятий и орг. - 3-е изд., перераб. и доп. - [К.: ЦСП ”Компас”, 1995]. - 40с. - (На книжную полку специалиста).

Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит: Теория и практика применения в России: Науч.-метод. пособие / Контрол.-счет. палата Москвы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 237, [1]с.: табл.

Ирвин, Дэвид. Финансовый контроль/ [Пер. с англ. И. М. Щитинская, В. В. Быков; Науч. ред. И. И. Елисеева]. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 251, [2] с.: ил., табл.

Теорія фінансово-господарського контролю: Опор. конспект лекцій для студентів екон. спец. з базової освіти / Київ. держ. торг.-екон. ун-т; Уклад. О. Ю. Редько, М. О. Никонович; Ред. К. І. Тишкевич. - К., 1999. - 70, [1] с., включ. обкл.: іл.

Інструкція про порядок проведння перевірок, ревізій Рахунковою палатою/ Рахунк. палата України. - К., 2000. - 32 с.

Стефанюк І. Б. Про проблемні питання діяльності ДКРС: (Неоголош. ст.). - Львів: [Піраміда], 1998. - 25 с.: табл.

Економічний аналіз, контроль та ревізія у галузі звязку: Навч. посібник/ Орлов В. М., Спільна H. П., Потапова-Сінько H. Ю., Шаркий Д. М.; [Відп. ред. Орлов В. М.]. - Одеса: [УДАЗ ім. О. С. Попова], 1999. - 227с.: табл.

Дерій В. А. Контроль і ревізія: [Курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації за спец. ”Облік і аудит”]. - [Бучач: МІФ], [2000]. - 54 с.

Пудовкин Ю. И. Анализ нарушений финансово-хозяйственной деятельности: По итогам ревизий для бухгалтеров и руководителей учреждений образования: [Учеб.-метод. материал]. - М.: [Фирма ”ЭКАР”], 1997. - 62, [1] с. - (Библиотека журнала ”Бюджетные и некоммерческие организации. Для руководителей и главных бухгалтеров”).

Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: [Підруч. для студентів кооперат. вузів]. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ІНЮРЕ, 1998. - 351с.: табл.

Бардаш С. В. и др. Контроль і ревізія: Практикум: [Навч. посіб. для студ. вузів зі спец. ”Облік та аудит”] / Бардаш С. В., Дерій В. А., Петренко H. І. - Житомир: ПП ”Рута”, 2000. - 382 с.: іл., табл.

Бардаш С. В. и др. Контроль і ревізія: [Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за освіт.-проф. прогр. підготов. бакалавра з економіки зі спец. ”Облік і аудит”] / Бардаш С. В., Дерій В. А., Петренко H. І.; За ред. Ф. Ф. Бутинця; Житом. інж.-технол. ін-т. - Житомир:ПП ”Рута”, 2000. - 382 с.: іл., табл. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).

Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: [Підруч. для студентів вузів, що вивчають дисципліну ”Бух. облік і аудит”]. - К.: Манускрипт: ПП ”Влад і Влада”, 1996. - 320с.: іл., табл.

Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. Д. Василика. - К.: ТОВ ”НІОС”, 1998. - 220.

Джонс, Эрнест. Деловые финансы/ [Пер. с англ. М. H. Гребнева, М. Э. Усаковского; Общ. ред. пер. H. H. Барышниковой]. - М.: ЗАО ”Олимп-Бизнес”: [Тройка диалог], 1998. - 411с.: ил., табл. - (Мастерство). - (Библиотека журнала ”Эксперт”).

”Роль высших органов финансового контроля в бюджетном процессе и государственном управлении”, междунар. симпоз. (1999; Киев). Отчет о проведении международного симпозиума на тему: ”Роль высших органов финансового контроля в бюджетном процессе и государственном управлении”, 24-26 июня 1999 года, Киев, Украина. - [К.]: Регион. бюро для Европы и СНГ, 1999. - 44, [1] с. - (ПРООН: Программа развития Организации Объединенных наций).- (ПОП: Программа подотчетности и прозрачности / Регион. офис в Братиславе).

Хелферт, Эрик. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. под ред. Л. П. Белых; [Пер. с англ. Л. E. Долгова]. - М.: Аудит: Изд. об-ние ”ЮНИТИ”, 1996. - 663 с.: ил., табл.

Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подгот. курс / [Пер. с англ.: Огибин Ю. А. и др.]. - [М.]: СИРИН, 1998. - 302с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Знання, 2000. - 378 с.: табл. - (Вища освіта XXI століття).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?