Державний фінансовий контроль - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 56
Теоретичні питання, що регулюють діяльність Державної фінансової інспекції в Україні. Програма ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Порядок оформлення результатів інспектування (ревізій) та прийняття рішень за її наслідками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вивчити та викласти в реферативному вигляді теоретичні питання, що регулюють діяльність Державної фінансової інспекції (ДФІ) в Україні і стосуються підготовки, організації та методики проведення інспектування (ревізій) фінансово-господарської діяльності підприємств (організацій, установ), порядку оформлення результатів інспектування (ревізій) та прийняття рішень за її наслідками. До складу Державної фінансовій інспекції в Україні входять Державна фінансова інспекція України, Державні фінансові інспекції в Автономній республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, Державні фінансові інспекції в районах, містах, районах у містах. На етапі підготовки до проведення ревізії підприємства керівник ревізійної групи з метою глибокого й всебічного дослідження матеріалів і документів, які стосуються діяльності обєкта контролю, що підлягатиме ревізії, має здійснити такі заходи: - проаналізувати ризики і підстави, відповідно до яких заплановано проведення ревізії; Кожним ревізором ведеться журнал (відомість) ревізора, де реєструються виявлені факти недоліків і порушень з необхідною деталізацією підстав для складання акта ревізії про суть порушень. У вступній частині зазначається: тема ревізії і підстава для її проведення; перелік осіб, що проводили ревізію (у тому числі залучених спеціалістів); період, що підлягав ревізії; дати початку і закінчення ревізії; інформація про зупинення та/або продовження ревізії; з відома яких посадових осіб проведено ревізію; інформація щодо проведення ревізії у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану; загальні відомості про обєкт контролю документи, які перевірялися у ході ревізії (складається відповідний додаток до акта ревізії); інформація про будь-які дії, спрямовані на перешкоджання проведенню ревізії.№ з/п Питання програми інспектування (ревізії) Період, який підлягає інспектуванню (ревізії) Дати початку і закінчення інспектування (ревізії) Спосіб інспектування (ревізії) питання програми (суцільний, вибірковий) Відповідальний виконавець (П.І.Б., посада) Статутна діяльність і фінансовий стан: - перевірка відповідності видів діяльності, що передбачені Статутом, із фактичною діяльністю, що здійснювалась підприємством протягом періоду, який підлягає ревізії; - перевірка обґрунтованості планових показників фінансового плану; дотримання граничного обсягу встановлених законодавством окремих витрат; - стан виконання фінансового плану 2010-2013 рр. Грошові кошти: - дотримання законодавства під час списання коштів з рахунків та при зарахуванні коштів на рахунки, наявність документів, які підтверджують відповідні операції; - своєчасність звітування про використання коштів, виданих у підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу; - перевірка дотримання ліміту готівки в касі; - дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, а також на рахунки в установах банків готівки, виданої з каси обєкта контролю для зарахування на відповідні рахунки; 2010-2013 рр. Запаси: - правильність визнання запасів активами; визначення їх первісної вартості; - повнота та своєчасність оприбуткування запасів; - метод оцінки запасів при відпуску у виробництво або продажу (вибутті), що застосовується на підприємстві; - правильність списання запасів; - достовірність оцінки запасів на дату балансу 2010-2013 рр. Дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, а також на рахунки в установах банків готівки, виданої з каси обєкта контролю для зарахування на відповідні рахунки; Документальна, арифметична, аналітична перевірка, інвентаризація, інспекція, 089.01 10.

План
Робочий ПЛАН ІНСПЕКТУВАННЯ (РЕВІЗІЇ) ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Список литературы
1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами).

3. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012).

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна» від 15.12.2005 № 3202-IV.

5. Указ Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 № 499/2011.

6. Про Положення про Міністерство фінансів України : указ Президента України від 08.04.2011 № 446/2011.

7. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (із змінами).

8. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (із змінами).

9. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

10. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / [Є. В. Мних, М. О. Никонович, Н. С. Барабаш та ін.]; за ред. Є. В. Мниха. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 319 с.

11. Іванова І. Державний фінансовий контроль. Парадигми розвитку: монографія / І.Іванова - К.: Академвидав, 2010.

12. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. - К. : КНЕУ, 2013.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?