Державний бюджет. Дефіцит бюджету - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Теоретична сутність державного бюджету. Аналіз механізму формування і використання бюджетних грошей. Джерела доходів. Типи позик та суб’єкти оподаткування. Класифікація видатків. Визначення та причини виникнення бюджетного дефіциту. Вирішення проблеми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При вивченні даного питання значну увагу слід приділити розумінню суті державного бюджету та його значенню для проведення державою своєї економічної політики, бо саме бюджет являється інструментом бюджетної політики держави. Не меншої уваги потребує і розгляд проблеми бюджетного дефіциту. Потрібно визначити методи подолання бюджетного дефіциту, виходячи з чинників, які призводять до нього. Бюджетний дефіцит - негативне явище, яке впливає на економічне зростання. Всі ці питання та проблеми досліджуються в даній курсовій роботі, яка складається з вступу, трьох розділів, які в свою чергу діляться на підрозділи (Розділ 2, Розділ 3), висновку та списку використаної літератури.Саме слово “бюджет” походить від норманського “bouqebouqtte”, що означає “кишеня”, “торба”, “шкіряний мішок”. Потім словом budget стали називати промову канцлера скарбу, яку він влаштував у парламенті. Взагалі бюджет - це баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), який складається для держави, місцевих органів управління, субєктів господарювання або окремих громадян на певний термін [4, c. Відповідно до цього бюджет можна розглядати як важливий економічний важіль держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва, що, в свою чергу, надає бюджету вагомого значення як економічної категорії, через яку відображаються реальні економічні відносини. Суть бюджету полягає в тому, що органи державної влади і управління, які його затверджують і виконують, мають можливість використати його для керівництва фінансовою діяльністю та контролювати діяльність місцевих органів влади і управління, які складають, затверджують і виконують бюджети адміністративно-територіальних органів, не порушуючи принципи їх самостійності.Державний бюджет країни складається з доходів (надходжень) і видатків (витрат). Доходи бюджету утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами податків, зборівта інших обовязкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством. У багатьох країнах бюджетні дефіцити стали враховуватися під час складання бюджету, а розмір позик, як і податків, установлюється до початку виконання бюджету. Податками називають обовязкові платежі, які держава стягує з окремих осіб, установ, організацій у центральний і місцевий бюджети. За механізмом стягування, податки поділяються на: 1) прямі - це податки на доходи.Бюджетний дефіцит зявляється в результаті вибору такої політики, що веде до зростання дисбалансу між доходами та видатками протягом значного періоду, або дисбаланс є відносно короткостроковий і відображає ситуацію, що відрізняється від прийнятої за основу при розробці бюджету. Якщо йдеться про ринкову економіку, то дефіцит бюджету може бути корисним, коли при спаді виробництва держава втрачає більше, ніж одержує; він забезпечує збільшення попиту, в тому числі й купівельної спроможності населення. Проте, в період піднесення економіки, держава не може дозволити собі дефіциту бюджету, оскільки він стимулюватиме інфляцію. Бюджетний дефіцит виникає як результат негативних явищ в економічному та політичному житті держави і посилює їх, якщо він перевищує встановлені світовим досвідом показники, в рамках яких бюджетний дефіцит, як правило, керований у цивілізованому суспільстві [15, c. Дефіцит державного бюджету виникає, тому що головні фактори, які визначають якість бюджету, мають негативний прояв: економіка нестабільна, економічна політика невизначена, розрахунки проекту бюджету недосконалі, субєктивний вплив визначається відповідальністю.Дефіцит державного бюджету є основним інструментом державної фінансово-кредитної політики і здатен справляти значний вплив на соціально-економічне становище країни, а також бути чинником стримування або прискорення розвитку. Розгляд питомої ваги дефіциту бюджету (а не абсолютних його значень), дасть змогу зрозуміти реальні масштаби зростання дефіциту бюджету з урахуванням змін ВВП України у 2005-2010 рр. Дефіцит Державного бюджету України у відсотках до ВВП наводжу на рисунку 1. Це повязано з падінням абсолютного значення дефіциту державного бюджету України та зростанням рівня доходів державного бюджету України та ВВП. Але з 2009 року спостерігається порушення даної тенденції, а саме питома вага дефіциту бюджету у ВВП складає 3,88%, тобто перевищує норматив бюджетної безпеки, визнаний європейським економічним співтовариством. Як свідчать аналітичні матеріали, основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є: зменшення приросту національного доходу у звязку зі стагнацією економіки та впливом світової економічної кризи; збільшення бюджетних витрат, як наслідок економічної кризи та незбалансованої бюджетної політики; зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками через диспропорції основних галузей економіки України.

Список литературы
1. Гальчинський А. С. , Єщенко П. С. , Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - К. : Вища школа. - 1998. - с. 544.

2. Дяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації //Фінанси України. - 1998. - №10. - с. 53-59.

3. Дяконова І. І. Причини та фактори бюджетного дефіциту / І. І. Дяконова //Банківська справа. - 1998. - №6. - с. 57-60.

4. Дяконова І. І. Удосконалення методів регулювання доходів і видатків державного й місцевого бюджетів / І. І. Дяконова //Фінанси України. - 1999. - №3. - с. 125-129.

5. Економічна теорія: у 2-ох кн. Кн. 1. Макроекономіка: Навч. Посібник /За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К. : Заповіт, 1997. - 408с.

6. Єпіфанов А. О. , Сало І. В. , Дяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник для вузів. - 2-е видання. - К. : Наукова думка, 1999. - 304с.

7. Єпіфанов А. О. , Сало І. В. , Дяконова І. І. Регіональна економіка: Навч. посібник для вузів. - К. Наукова думка, 2000. - 304с.

8. Закон України “Про бюджетну систему України” //Правові аспекти приватизації в Україні. - К. , 1996. - с. 51-52.

9. Кухарець А. В. З історії бюджету / А. В. Кухарець //Фінанси України. - 1998. - №2. - с. 113-115.

10. Мельничук С. Державному бюджету економічне обґрунтування / С. Мельничук //Фінанси України. - 1999. - №11. - с. 12-28.

11. Механізм фіскальної політики //Савченко А. Г. , Пухтаєвич Г. О. , Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підруч. - К. , 1999. - с. 169-193.

12. Опарін В. М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні / В. М. Опарін //Фінанси України. - 2000. - №9. - с. 126-133.

13. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України. - 1998. - №3. - с. 37-45.

14. Основи економічної теорії: політичний аспект: Підручник /Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каліщенко та ін. ; За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - 2-е видання, перероб. і допов. - К. : Вища школа. - Знання, 1997. - 743с.

15. Павлюк К. В. Проблеми формування бюджету розвитку / К. В. Павлюк //Фінанси України. - 2000. - №1. - с. 59-65.

16. Радіонова І. Ф. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу / І. Ф. Родіонова //Загальна економіка: Підруч. для ліцеїв і гімназій. - К. , 1995. - с. 277-290.

17. Радіонова І. Ф. , Бурлай Т. В. Модель дефіциту бюджету України //Фінанси України. - 1998. - №9. - с. 9-15.

18. Редіна Н. І. , Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні //Фінанси України. - 2000. - №5. - с. 93-97.

19. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид. , стереотип / О. П. Нестеренко. - К. : МАУП, 2002 .

20. Ніколенко Ю. В. , Діденко М. М. , Шегда А. В. Основи економічної теорії. - Київ: Либідь,2005р.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?