Державне управління та державна влада - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 70
Методи державного управління та їх специфіка, втілення державної влади в діяльність органів суспільства. Політичний режим та партійна, профспілкова, виробнича демократія. Адміністративний аспект державного управління, самоактивність спонукальних причин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У певному розумінні політичний режим близький до поняття «стиль державного управління», але якщо останній розкриває технологію управління з погляду її раціональності й ефективності, то політичний режим фіксує політичну сторону державного управління - реальну належність влади певним субєктам політичних дій, способи володіння й утримання її і, відповідно, механізми її впливу на людей. Політичний режим покликаний виступати каналом двостороннього звязку держави і суспільства, влади і людей. В одному напрямку держава має широко, достовірно і повно сприймати суспільні (людські) потреби, інтереси, цілі, у другому - так організовувати владу, управлінські процеси, щоб вони сприяли прогресивному суспільному розвитку. Бюрократизм становить собою таку форму здійснення влади (перш за все державної), за якої відбувається підміна загальної волі суспільства, громадян волею групи осіб, причому не легітимна, а субєктивістська, вільна, часто протизаконна зміна форм і методів ведення тих чи інших справ. Важлива роль у забезпеченні стабільного, гармонійного розвитку суспільства та характерні риси державного управління дають змогу визначити його суть як багатогранну організуючу діяльність держави, яка здійснюється на основі й відповідно до чинного законодавства, через практичну діяльність органів виконавчої влади.Управлінські методи можна класифікувати: а) за функціональним змістом методи управління можна визначити: адміністративні (організаційно-розпорядчі), економічні, правові, соціально-психологічні. б) за спрямованістю впливу розрізняють три групи методів: орієнтовані на загальнодержавний рівень; різноманітні структури (галузі, регіони, установи, організації тощо); окремих працівників, в) за характером управлінського впливу методи бувають прямої чи непрямої дії. 3) юридична обовязковість актів управління (указів, постанов, рішень, розпоряджень, наказів і резолюцій), невиконання яких розглядається як порушення обовязків та може спричинити не тільки адміністративну чи дисциплінарну відповідальність, але навіть кримінальну. Основні види документального оформлення регламентаційних методів: Положення - це правовий акт, що визначає статус органу та його структурних підрозділів, їх завдання і функції, права, відповідальність, порядок діяльності. Основою розробки посадових інструкцій служить професійно-кваліфікаційна характеристика - нормативний документ, який, виходячи з опису посади, виду функцій, встановлює положення посади в структурі органу виконавчої влади, порядок прийняття, проходження і припинення служби на основі правового статусу органу та його основних завдань, відображає правовий статус державного службовця, в тому числі права, повноваження, функціональні обовязки, відповідальність і гарантії; визначає вимоги щодо кваліфікації, компетентності та професіоналізму, основних аспектів особистої культури. Наказ - це нормативно-правовий акт, що видається керівником органу виконавчої влади (його структурного підрозділу), який діє на засадах єдиноначальності, містить вимогу необхідності вчинення якоїсь дії або утримання від неї певною фізичною або юридичною особою (особами) з метою вирішення основних і оперативних завдань, що стоять перед цим органом, і є обовязковим до виконання підпорядкованими структурами та підлеглими службовцями.Файоль сформулював наступні 14 принципів управління: 1. Він вважає, що влада поєднує офіційний (заснований на займаній посаді) плічний (містить в собі сплав розумового розвитку, досвіду, морального рівня, навичок по роду колишньої служби й ін) чинники. Розуміючи дисципліну як повагу угоді, розрахованих на те, щоб забезпечити покору, старанність, енергійність і зовнішній прояв поваги, Файоль підкреслює, що для підтримки дисципліни необхідна наявність гарних керівників на всіх рівнях. З усіх засобів впливу па підлеглих з метою зміцнення дисципліни одним з найбільш дієвих Файоль вважав особистий приклад начальника. Єдиноначальність, але думку Фаіоля, має в порівнянні з колегіальністю ту перевагу , що воно забезпечує єдність точки зору, єдність дії і єдність розпорядження.

План
Зміст

І. Теоретична частина

1. Державне управління та державна влада

2. Методи державного управління та їх специфіка

ІІ. Практична частина

1. Визначте класичні принципи управління А. Файоля

Список використаної літератури

І. Теоретична частина

1. Державне управління та державна влада

Список литературы
1. Державне управління. Мельник А.Ф., Смоленський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л. Ю. 2003.

2. Основи державного управління. Конспект лекцій. Висоцький О.Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю.П. 2008.

3. Менеджмент. Конспект лекцій. 2011.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?