Державне управління економікою - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Комунікація і комунікаційні процеси в службах державного управління. Взаємодія релігії і держави: ретроспективний аналіз. Національна комісія з питань регулювання зв’язку України. Прикладні аспекти державного управління діяльністю суб’єкта підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Друга характерна особливість - часті зміни в уряді, які призводять до змін посадових осіб і викликають непевність у термінах політики та будь-яких спроб висунути ініціативи чи зберегти безперервність програм або служб. По-перше, це шляхи сполучення (наприклад, повітряні або водні комунікації); по-друге, це форма звязку (радіо, телеграф); по-третє, це процес передачі інформації (радіо, телебачення, преса, кінематограф); по-четверте, комунікація виступає як акт спілкування, звязок між двома або більш індивідами, повідомлення інформації однією особою іншій. Так, якщо релігія охоплює такі складники, як релігійні уявлення, релігійні почуття, релігійні дії, релігійні інституції (організації), то політика - політичну свідомість, політичну діяльність, політичні відносини, а також політичні організації тощо. Вона підтримує взаємовідносини з державою, політичними партіями, дотримується своєї “науки життя” - сукупності правових норм, які визначають організацію, внутрішній устрій, діяльність церкви, а також ставлення її до держави і окремих осіб, в той же час прищеплюючи віруючим бажані їй мотиви діяльності. Таке двоєдине буття віруючої частини наших громадян - участь у політичному житті як громадян держави і членів суспільства і, одночасно, в релігійному житті як віруючих, що духовно і організаційно включені в певну релігійно-церковну систему, породжує необхідність у кожної особистості вибудовувати для себе внутрішньо несуперечливу цілісну життєву позицію, ідейні переконання, морально-психологічні цінності, політичну і релігійну поведінку, які б узгоджували чи враховували як політичні, так і релігійні пріоритети цієї особистості, а також пріоритети того суспільного середовища, в якому вона знаходиться і які особистість приймає чи не приймає.На сучасному етапі наша держава намагається створити цілісну програму соціально-економічного розвитку, реформувати економіку, забезпечити необхідні механізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну, кредитну та грошову системи. В Україні питання державного регулювання розвитку ринку страхових послуг необхідно розглядати у двох аспектах: по-перше, прийняття державою базових законів та нормативно-правових актів, що обєднуються в поняття "страхове законодавство"; по-друге, здійснення спеціального нагляду за розвитком відносин страхування відповідно до інтересів громадян України та загальнодержавних Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту прав страхувальників. Основним принципом державного регулювання страхового ринку України вважається реалізація загальнодержавних інтересів, забезпечення гарантій страхувальникам і певної безпеки інвестиційної діяльності в Україні. Важливе місце у становленні системи державного регулювання страхового ринку відводиться Закону України "Про страхування", в редакції від 4 жовтня 2001 року.

План
Вступ

Вывод
На сучасному етапі наша держава намагається створити цілісну програму соціально-економічного розвитку, реформувати економіку, забезпечити необхідні механізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну, кредитну та грошову системи.

Поряд з цим сфера безпосереднього державного управління економікою сьогодні звужується. Якщо раніше домінувала й зміцнювалась державна власність на засоби виробництва, а більшість підприємств, обєднань та інших обєктів перебувала у власності держави, то вона була покликана через систему своїх органів здійснювати управління ними.

Стан розвитку законодавчого регулювання економіки України переконливо свідчить про перехід від переважно адміністративних методів управління до економічних (реєстрація, ліцензування, квотування, пільги, податок, позика тощо). Важливою особливістю процесу регулювання є індикативне державне планування, яке застосовується у ряді високорозвинутих країн. Нагальною потребою тут є прийняття Закону України «Про індикативне планування».

Державне регулювання страхової діяльності.

Ринок страхових послуг у більшості країн є предметом державного регулювання. В Україні питання державного регулювання розвитку ринку страхових послуг необхідно розглядати у двох аспектах: по-перше, прийняття державою базових законів та нормативно-правових актів, що обєднуються в поняття "страхове законодавство"; по-друге, здійснення спеціального нагляду за розвитком відносин страхування відповідно до інтересів громадян України та загальнодержавних

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту прав страхувальників. Основним принципом державного регулювання страхового ринку України вважається реалізація загальнодержавних інтересів, забезпечення гарантій страхувальникам і певної безпеки інвестиційної діяльності в Україні.

Якість державного регулювання страхового ринку суттєво залежить від обсягів, достовірності, адекватності та незалежності інформації щодо фінансово-господарської діяльності страховиків. Важлива роль у цьому відводиться незалежним субєктам підприємницької діяльності, які здійснюють відповідні функції на страховому ринку - аудиторам, аварійним комісарам, оцінювачам.

В основі системи державного регулювання страхового ринку знаходиться Конституція України. Важливе місце у становленні системи державного регулювання страхового ринку відводиться Закону України "Про страхування", в редакції від 4 жовтня 2001 року.

Механізм установлення вимог до покриття технічних резервів певними (допустимими) категоріями активів, власне, і є засобом державного регулювання розміщення страхових резервів. Введенням відповідних обмежень на деякі категорії активів держава може стимулювати або дестимулювати певні напрями інвестиційної діяльності страховиків.

Окремим завданням, яке потребує ефективного державного регулювання, є діяльність зі страхування життя. Цей вид страхування,. на відміну від так званих "ризикових" видів страхування, дає змогу чітко і точно прогнозувати характер розвитку страхового портфеля завдяки математичній обробці даних таблиць смертності як загальнодержавних, так і регіональних або галузевих.

Не останню роль в такому стані речей відіграє державне регулювання галузі. Так, на державному рівні не вирішені питання: - формування страхового законодавства щодо регулювання діяльності компаній зі страхування життя;

- встановлення економічно обґрунтованих нормативів щодо достатності капіталу страховиків і якості їх активів;

- забезпечення довіри до компаній зі страхування життя шляхом створення державних гарантій повернення коштів страхувальникам у вигляді заснування

В розвинених країнах світу страхування життя займає від 40 до 60% страхового ринку і виконує як функцію страхового захисту громадян і забезпечення високих стандартів їх життєдіяльності, так і накопичення коштів для інвестування в економіку. В Україні стан цього сегменту ринку не дозволяє говорити про виконання вказаних функцій. Надходження страхових премій зі страхування життя не перевищують 4% від надходження страхових премій в цілому по страховому ринку.

Перелік використаних джерел

1. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 142 с

2.

3. офіційне інтернет представництво Національна комісія з питань регулювання зв»язку України

4. Релігія та соціум. - 2008. - №1© Володимир Лешан

5. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JE27Z00A.html ліга закон.ua

6. www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/Zvit_kmu_rpz_2010.do

7. індустріальний телевізійний комітет

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?