Державна політика підтримки інвестування в інноваційну діяльність в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 142
Поняття інвестицій та інновацій. Забезпечення реалізації інвестиційно-інноваційної політики: нормативно-правова база; форми. Державна інноваційна політика. Результати діяльності відповідних структур у сфері підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Термін «інвестиції» першочергово ототожнюється з латинським «investire», що означає «облачати», «вкладати» або з англійським «investments», що означає «капітальні вкладення». В англійській мові використовуються споріднені слова «to innovate» (запроваджувати нове, робити зміни), «innovation» (нововведення), «innovator» (новатор). Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової, але не кожне нововведення, нове виробництво є інновацією» [6]. Відповідно до міжнародних стандартів, які викладені у Керівництві Фраскаті (Frascati Manual, документ, прийнятий ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) в 1993 р. в італійському місті Фраскаті) «Пропонована стандартна практика для обстежень досліджень і експериментальних розробок» редакції від 1993 року, а також у «Методиці збирання даних щодо технологічних інновацій», прийнятих у 1992 році в Осло, існує наступне трактування терміну «інновація» : “інновація - це кінцевий результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг [9]. Ще одним кроком підтримки інвестування в інновації стала розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2010-2012 роки щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи», який 02.06.2010 внесено на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Список литературы
1. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.

2. Артемова Л.В., Бор М.З., Денисов А.Ю., Пятенко В.Г., Резчикова А.С., Хижняк А.В. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ Словарь-справочник от А до Я / Под ред. Бора М.З. - М.: Издательство «ДИС», 1998 г. - 208 с.

3. Петкова Л.О., Інвестиційна привабливість регіонів // Фінанси України. - 2005. - №9. - С.40-46.

4. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. - К.: ІЕП НАНУ, 1999. - 254 с.

5. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: Навчальний посібник/ За заг. ред. В.Є. Новицького. - К.: КНТ, 2008. - 360 с.

6. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін Навч. посібник. - Київ: Заповіт, 1996. - 238 с.

7. Сміян Л.С. Нікітін Ю.В. Правові основи інвестиційної та інноваційної дяльності. Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 368 с.

8. Економічна енциклопедія. У 3 т. / Під ред Мочерного. - К.: Тернопіль: Видавничий центр “Академія”, Академія народного господарства; 2000-2001. - Т. 1. - 864 с.

9. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь / Под ред. Л.М. Гохберга. - М.: Центр исследований и статистики науки, 1996.

10. Гоптаренко Ю. Правові засади побудови інноваційно-інвестиційної моделі в Україні // Юридичний журнал. - 2004. - №6.

11. Дитрих Ф. Как организовать технопарк // Проблемы прогнозирования. - 1999. - № 2. - С. 132-137.

12. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення // Економіст. - 2005. - №6. - С.28-32.

13. В. Нежиборець. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. НДІІВ (Науково-дослідний ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Національної академії правових наук)

14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Інвестиційний словник: Навч. посібник. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. - 512 с.

15. Звіт про результати діяльності Державного агентства України з інвестицій та розвитку за 2010 рік.

16.

17. Постанова КМУ № 376 «Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку» від 31 травня 2010 р.

18. Постанова КМУ № 1094 «Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності» від 17 липня 2003 р.

19. Постанова КМУ № 1801 «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки» від 28 грудня 2001 р.

20. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. №40-IV

21. Постанова КМУ № 567 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобовязань за запозиченнями субєктів господарювання державного сектора економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення…».

22. Постанова КМУ № 1474 «Про затвердження Порядку реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» від 17.09.2003 р.

23. Постанова ВРУ «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999 р.

24. Державний комітет статистики України.

25.

26. Фонд державного майна України.

27.

28. Рижов В.Л. Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку України // Матеріали засідання круглого столу 18 грудня 2002 р. у НІСД. - К.: Альтерпрес, 2003.

29. Контроллинг: ученик / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова; - М.: Финансы и статистика, 2006. - 336 с.

30. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційного діяльності в Україні» від 16.01.2003 р.

31. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 12.01.2006 р.

32. Наука та інновації. 2010. Т. 6. № 6. С. 77-81.

33. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. - М: Прогресс, 1982. - 454 с.

34. Чухно А. Науково-технологічний розвиток як обєкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України. - 2008. - №1. С. 12-22.

35. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» № 2189-III.

36. Бодров В.Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, В.О. Гусєв, В.Ф. Мартиненко. - К.: НАДУ, 2009. - 60 с.

37. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія / Кириченко О.А., Єрохін С.А. та ін.; Під наук. ред. д.е.н. проф. О.А. Кириченко. - К.: Національна академія управління, 2008. - 252 с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?