Держава і державне управління - Реферат

бесплатно 0
4.5 55
Держава як організаційно-правова структура публічно-політичної влади, її характеристика, устрій і форми. Функції і принципи державного управління. Форми політико-правових режимів. Філософія державного управління. Рушійна сила сучасної української держави.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дієве і кваліфіковане державне управління не лише дозволяє чітко виконувати основні державні функції, а й забезпечує сталий та успішний розвиток будь-якої держави, в тому числі й України - як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Філософи Еллади, Риму і Китаю рекомендували доручати управління державою порядним, компетентним, мудрим людям, які б були патріотами своєї Батьківщини. Вивчення курсу “Державна служба в Україні” має допомогти у вирішенні декількох нагальних завдань, в тому числі: - Знайомство зі стислою історією розвитку державного управління і державної служби.Держава - це організаційно-правова структура публічно-політичної влади, яка має суверенні повноваження регулювати суспільні взаємовідносини в межах країни та визначати відносини з зовнішнім світом. Державна влада - це форма соціальних відносин, що характеризується здатністю та можливістю впливати на характер і напрям діяльності людей, їх обєднань за допомогою економічних, організаційно-правових та ідеологічних механізмів, а також за допомогою авторитету, традицій, примусу та інших засобів. Для здійснення влади держава створює певні інститути, які визначають її форми. Слід розрізняти [АЛС1, с.71-73; НЕР1, с.245-253; КІС1, с.237-245]: - Форму адміністративно-територіального державного устрою - спосіб територіальної організації державної влади. Форми політико-правових режимів поділяють на: За організаційно-керівною формою правління розрізняють типи держав: Розрізняють такі історично-формаційні типи держав: - рабовласницькі;Спільна ознака функцій державного управління (за Бернаром Гурне) - це забезпечення колективних потреб населення [ГУР1, с.21-23]. Серед державних функцій Б.Гурне розрізняв головні, допоміжні та командні. Кількість головних функцій зростає постійно. Головні функції державного управління поділено на 4 групи: - Функції верховної влади: оборона; функціонування (регулювання) політичних інституцій;Оскільки державне управління потребує наукового підходу, це викликало появу і розвиток науки державного управління. Розвиваючись, наука державного управління скористалась такими загальними принципами управління: - принцип зворотного звязку, який дозволяє реалізувати управління за відхиленням, або цільове управління; принцип оперативного врахування збурюючих впливів, який дозволяє реалізувати управління за збуренням, або реактивне управління; та деякими іншими, і сформулювала спеціальні принципи державного управління [ЩЕБ1, с.38-44; WEB1; WEB2]: - принцип раціональності управління (державне управління повинно мати раціональну мету, раціональну стратегію, раціональні методи та засоби державного управління); В цих принципах, як загальних так і спеціальних, втілено найбільш загальні закономірності державного управління, які спираються на теорію управління (кібернетику Н.

План
Зміст

Вступ

1. Держава. Державна влада. Устрій та форми держав

2. Функції державного управління

3. Принципи державного управління

4. Філософія державного управління

Заключення

Література

Список литературы
1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 2004. - 224с.

2. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. - М.: Мысль, 2000. - 524с.

3. Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по философии истории. - СПБ.: Наука, 1993. - 479с.

4. Гурне, Бернар. Державне управління. - К.: Основи, 2008. - 165с.

5. Дружбинський, Валерій. Пам?яті загиблих могил // Дзеркало тижня, 2003. - № 46(471). - С.21.

6. Кістяківський Богдан. Держава і особистість // Кістяківський Б.О. Вибране. - К.: Абрис, 2006. - 512с.

7. Корженко В.В. Філософсько-методологічні аспекти становлення та розвитку державного управління // Державне управління і менеджмент: навчальний посібник у таблицях і схемах / За загальною редакцією Г.С.Одінцової. - Х.: ХАРРІ УАДУ, 2002. - С.91-106.

8. Краткий философский словарь. Под редакцией М.Розенталя и П.Юдина. Издание третье, переработанное и дополненное. - М.: Государственное издательство политической литературы. 1952. - 614с.

9. Мандевиль, Бернард. Басня о пчелах, или пороки частных лиц - блага для общества. - М.: “Наука”, 2000. - 291с.

10. Мир философии: книга для чтения в 2-х ч. Ч. ІІ. Человек. Общество. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - 624с.

11. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 552с.

12. Поппер, Карл. Відкрите суспільство та його вороги. В 2-х тт. Т.1. - К.: Основи, 1994. - 494с.

13. Речицький, Всеволод. Громадянські права як юридичний засіб противаги державній владі // Українське право. - 1995. - №1(2). - С.78-83.

14. Украинская Советская Энциклопедия в 12 тт., т.6. - К.: Українська Радянська Енциклопедія, 1981. - 552с.

15. Щедрова Г.П., Бодрухін В.М. Державне управління. - Луганськ: СУДУ, 2007. - 156с.

16. Mohl R. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzen des Rechtsstaates. Bd. 1-2. Tubingen, 1832-1833.

17. Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tubingen: J.C.Mohr, 1921. - 258s.

18. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University California Press, 1978. Vol. 1.

19. Welcker K.T. Die letzten Grunde von Recht, Staat und Strafe. Giesen, 1813.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?