Депозитні та електронні гроші - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 55
Теоретичні основи депозитних та електронних розрахунків: поняття та функціональні особливості, нормативно-правове забезпечення та призначення. Сутність та види електронних і депозитних грошей, їх спільні та відмінні ознаки, перспективи розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Останнє десятиріччя характеризується появою інноваційних продуктів для здійснення платежів, чому певною мірою сприяє науково-технічний прогрес і розвиток фінансового ринку. Нові платіжні інструменти не зявляються випадково за бажанням розробників, їх поява - обєктивний процес, викликаний новими незадоволеними потребами і підвищеними вимогами до ефективності та надійності платежів. Традиційні технології банківського обліку операцій, повязані з ідентифікацією клієнта, виявляються дорогими для систем масових платежів, які здебільшого оброблюють операції з невеликими сумами. Для вирішення питання ефективності та конфіденційності платіжних трансакцій необхідно відмовитися від зберігання та передавання конфіденційних відомостей при віддаленому здійсненні тих угод, які не потребують ідентифікації клієнта. Аналіз джерел і публікацій показує, що, незважаючи на появу систем електронних грошей в Україні, у вітчизняній науковій літературі поки що мало уваги приділяється теоретичним аспектам цієї проблеми.Аналіз джерел і публікацій показує, що, незважаючи на появу систем електронних грошей в Україні, у вітчизняній науковій літературі поки що мало уваги приділяється теоретичним аспектам цієї проблеми. На сьогоднішній день питання електронних грошей та їхнє нормативне регулювання закріплено в Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України «Про банки і банківську діяльність», а також рядом інших нормативних документів. Наслідком цього є відсутність на сьогодні визнаного у світі визначення електронних грошей, яке б однозначно розкривало їх економічну та правову сутність, і брак чітких критеріїв віднесення новітніх платіжних продуктів до електронних грошей. У системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки використовуються лише, якщо гроші вводяться та виводяться із системи. Міжнародні банківські установи, зокрема, Банк міжнародних розрахунків та Європейський центральний банк, наголошують, що електронні гроші необхідно розглядати окремо від засобів доступу до банківського рахунку, і встановлюють вимоги до емітентів і систем розрахунків електронними грошима незалежно від виду носія, на якому електронні гроші зберігаються.Активний розвиток сучасних телекомунікаційних, компютерних технологій привів до розвитку нових суспільних відносин. Поряд з наданням послуг виникла необхідність і оплати за ці послуги. Глобальність самої мережі, відсутність кордонів у спілкуванні дещо змінили встановлені правила ведення бізнесу, замовлення послуг та товарів, їх отримання та оплату. Глобальна мережа надала можливість проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг, не виходячи з дому. З введенням національної валюти в Україні спостерігається процес інтенсивного наповнення економіки грошовою масою за всіма її компонентами, однак кризовий 2012 р. відмічений значним спадом грошової маси країни.

Вывод
Активний розвиток сучасних телекомунікаційних, компютерних технологій привів до розвитку нових суспільних відносин. Перш за все, це надання послуг за допомогою мережі Інтернет. Поряд з наданням послуг виникла необхідність і оплати за ці послуги. Глобальність самої мережі, відсутність кордонів у спілкуванні дещо змінили встановлені правила ведення бізнесу, замовлення послуг та товарів, їх отримання та оплату. Глобальна мережа надала можливість проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг, не виходячи з дому. Швидкість обробки та передачі замовлень відповідно повинні бути підтверджені оплатою. Виникла необхідність у швидких розрахунках.

З введенням національної валюти в Україні спостерігається процес інтенсивного наповнення економіки грошовою масою за всіма її компонентами, однак кризовий 2012 р. відмічений значним спадом грошової маси країни.

Зростання грошової маси в Україні відбувалося доволі нерівномірними темпами. Зокрема, найбільший приріст грошової маси спостерігався у 2008 та 2010 рр., низький - у 2009 р., а найнижчий - у 2012 р.

Зокрема, протягом 2012 р. спостерігався відємний приріст грошових агрегатів М2 - - 5,42% та М3 - - 5,51%.

Відбувається помітне відхилення темпів приросту агрегату М0 від траєкторії агрегату М3 у 2008 р. - майже на 10%, що свідчить про відчутне зростання грошей, які знаходяться поза банками. Практично синхронна зміна темпів приросту спостерігається у грошових агрегатів М1, М2 та М3. При цьому темпи приросту грошових агрегатів М2 та М3 практично ідентичні. Найменші середньорічні темпи приросту протягом досліджуваного періоду демонструють готівка (31,1%) та кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті (27,1%).

Проаналізувавши річні темпи приросту складових грошових агрегатів ми бачимо, найменші середньорічні темпи приросту протягом досліджуваного періоду демонструють готівка (31,1%) та кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті (27,1%).

Термін «електронні гроші» є відносно новим у науковій літературі і часто використовується до широкого спектра різних платіжних інструментів, що ґрунтуються на інноваційних технічних рішеннях у сфері роздрібних платежів. Відповідно до визначення Банку міжнародних розрахунків: електронні гроші - це «вартість, яка зберігається в електронному вигляді на таких пристроях як чіпова картка або накопичувач на жорсткому диску персонального компютера».

Безумовно, на стан справ в Україні впливатимуть події в Європі, де протягом найближчих пяти років очікується різке зростання на ринку наперед оплачених карток. Прогнози, розроблені за результатами дослідження, проведеного у Великобританії компанією PSE Consulting, показують, що у 2014 році європейці витратять 75 млрд. євро, використовуючи наперед оплачені картки, що на рік складатиме 2,3 млрд. трансакцій, - це відповідає 110% збільшенню на рік.

Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підґрунтя для свого існування. Якщо емісія електронних грошей на карткових носіях за відсутності в законодавстві належних правових положень регулюється нормами щодо емісії платіжних карток і здійснюється в Україні лише банками, то системи розрахунків електронними грошима програмного типу та небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності.

Список литературы
1. Валентинова, Т. Електронні гроші: види, переваги, недоліки / Т. Валентинова // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №103. - C. 12-13. Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. - К.: Кондор, 2009. - 436 с.

2. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності / А.М Герасимович, М.Д Алексеєнко // Підручник. - К.: КНЕУ, 2004 р. - 599 с

3. Гришин, О. Електронні гроші і мікрокредитування: оцінка можливості їх співіснування за допомогою математичної моделі / О. Гришин, О. Біліловець // Вісник Національного банку України. - 2012. - №4. - C. 54-60.

4. Гроші та кредит: навч. посібник / Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. - К.: ВД Професіонал, 2009. - 368 с

5. Демківський А.В., Основи банківської справи: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009.

6. Деркач, Т. Нове в обігу електронних грошей / Т. Деркач // Бухгалтерія. - 2011. - №7. - С. 93-95.

7. Добровольська, О. Розрахунки бюджетних установ через систему платіжних карток / О. Добровольська // Все про бухгалтерський облік. - 2009. - №30. - С. 49-50. -

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України: від 20 вересня 2001 року №2740-III (зі змінами і доповненнями).

9. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України: від 05.04.2001 №2346-III

10. Про Національний банк України: Закон України: від 20 травня 1999 р. №2922-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

11. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України: від 18.06.91 р. №1201-XII.

12. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. - 2011. - №5. - C. 8-9.

13. Ільїн, В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей / В. Ільїн // Вісник Національного банку України. - 2011. - №4. - C. 60-64.

14. Ільницька, Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Н. Ільницька // Вісник Національного банку України. - 2010. - №5. - C. 31-36.

15. Ільницька, Н. Мобільні гроші як перспективний напрям розвитку інформаційних технологій у грошовій сфері [Текст] / Н. Ільницька // Економіка та держава. - 2010. - №12. - С. 158-160.

16. Ковальчук, Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості / Т. Ковальчук // Банківська справа. - 2013. - №7. - C. 3-11.

17. Конституція України. Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

18. Кот, О. Грошовий обіг як об"єкт аналізу і контролю в управлінні банками / О. Кот // Банківська справа. - 2010. - №1. - C. 69-75.

19. Кравчук, І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №8. - C. 263-271.

20. Кропивницький, В. Електронні гроші: бухгалтерський та податковий облік / В. Кропивницький // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - №67. - C. 11-13

21. Лісіца, Т. Електронні гроші: законодавчі нововведення / Т. Лісіца // Баланс. - 2011. - №7. - C. 28-30

22. Мельниченко, О. Аудит електронних грошей у банках України / О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. - 2013. - №3. - C. 41-45.

23. Несходовський І. Електронні гроші // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - №4

24. Омельченко, А.Міжнародний і національний досвід правового регулювання електронної комерції (організаційно-правові аспекти) / А. Омельченко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №9. - C. 15-18

25. Основи банківської справи [Прокопенко І.Ф., Ганін В. І., Соляр В.В., Маслов С. І.] - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

26. Уварова, О. Електронні гроші та розрахунки картками: правила гри для суб"єктів господарювання / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. - 2012. - №89. - C. 31-35

27. Цвєткова, Н. Електронні гроші, переваги та недоліки / Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. - 2010. - №6/7. - C. 41-43.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?