Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів - Реферат

бесплатно 0
4.5 112
Дослідження сутності та видів депозитних ресурсів банку. Аналіз сучасного стану депозитного ринку України. Порядок розміщення коштів на депозитах, умови їх вилучення. Регулювання величини процентних виплат. Перспективи розвитку депозитної бази банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми визначається тим, що специфіка діяльності банківських установ полягає в тому, що вони працюють в основному із залученими ресурсами. Вони забезпечують необхідні ресурси для здійснення банками діяльності на фінансовому ринку, і тому являються джерелом зростання прибутку. Операції, завдяки яким банк формує свої ресурси, є пасивними. Саме в результаті здійснення пасивних операцій банки залучають додаткові ліквідні кошти. Важливе теоретичне і практичне значення мають дослідження в даній темі, які здійснювали ряд різних вчених, зокрема: О.Я.Банки є насамперед підприємствами, що спеціалізуються на посередницькій діяльності, яка повязана, з одного боку, з купівлею вільних грошових коштів на ринку ресурсів, а з другого - їх продажем підприємствам, організаціям та населенню. Від операцій із залучення коштів залежить розмір банківських ресурсів і, отже, масштаби діяльності комерційних банків. На даному етапі існування банківської системи України не існує єдиного визначення «ресурси банку», тому необхідно розглянути бачення декількох авторів, щоб сформувати певне визначення, яке надалі буде використано в моїй роботі. Зовсім інше, повніше визначення представлено журналом «Економіст»: «Банківські ресурси - це сукупність власних, залучених та інших фінансових коштів банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності» [2]. Проаналізувавши вище викладене доцільно дати таке визначення залучених (депозитних) ресурсів - це сукупність тимчасово вільних коштів клієнтів (в національній або іноземній валюті), які були залучені банком на певних умовах і на визначений термін, з умовою подальшої виплати процентів вкладникам, і які забезпечують банку необхідний обсяг коштів для здійснення активних операцій і виконання нормативних вимог за законодавством.Водночас відбувся приріст депозитів у секторі нефінансових корпорацій, в основному на рахунках на вимогу в національній валюті. Насамперед знизилися залишки депозитів домашніх господарств, зокрема в Луганській області через подальше погіршення рівня суспільної безпеки, а також у Київському регіоні та Дніпропетровській області через підвищення витрат домашніх господарств на купівлю товарів та благодійність. Водночас зросли депозити на рахунках на вимогу в національній валюті у банківських установах Донецької області, зокрема через початок робіт по відновленню втраченої інфраструктури. Протягом місяця переважно скорочувалися строкові депозити в національній валюті, особливо короткострокові - на 1.2 млрд. грн., або на 1.0%, та депозити в іноземній валюті строком від 1 року до 2 років - на 3.8 млрд. грн., або на 3.0%. У річному обчисленні найвищими залишалися темпи приросту депозитів строком більше 2 років - 25.7%.У банківській практиці України для налагодження депозитних послуг згідно з вимогами ринкової економіки велике значення має розробка і впровадження системи депозитних рахунків. До головних елементів цієї системи належать: форми депозитних розрахунків, режими здійснення депозитних операцій, порядок розміщення коштів на депозитах; умови їх вилучення, встановлення строків зберігання коштів, регулювання величини процентних виплат [7]. Наприклад, в Україні не дуже активно працює програма довгострокових накопичувальних депозитів строком на 10 - 20 років, тобто на такому рівні, як це відбувається в розвинених європейських країнах. Безумовно, банки сьогодні можуть, виходячи зі своїх можливостей, запропонувати депозити строком на 10 років. Люди розуміють, що інфляція буде у будь-якому випадку - розмістять вони гроші на депозит чи ні.Дослідження ресурсів і ресурсної бази банку виявило, що необхідність залучення достатньої кількості ресурсів - це ключове завдання банку.

План
Зміст

Вступ

1. Депозитні ресурси банку: сутність та види

2. Сучасний стан депозитного ринку України

3. Перспективи розвитку депозитної бази банків України

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
Дослідження ресурсів і ресурсної бази банку виявило, що необхідність залучення достатньої кількості ресурсів - це ключове завдання банку. Тому що достатня ресурсна база дозволяє банку здійснювати активні операції і отримувати прибуток, тобто досягати основної мети діяльності.

Отже, на даний момент формування банківських ресурсів через депозити є найбільш вигідним як для інвесторів, так і для самих банків. За умови розвитку економіки України, і банківської системи в тому числі, в тих тенденціях, в яких він відбувається зараз, депозити ще багато років залишаться основним джерелом формування банківських ресурсів.

Список литературы
1. Стойко, О. Я. Банківські операції [Текст] : підруч. / ред. О. Я. Стойко. К. : КУНЕС, 2002 р. - 252 с.

2. Положення про порядок визначення та формування обовязкових резервів для банків України [Електронний ресурс] / Постанова № 91 від 16.03.2006. НАУ-Online. - Режим доступу : .

3. Савлук, М. І. Гроші та кредит [Текст] : підруч. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. - 4-те вид., перероб. і доп.- К. : КНЕУ, 2006. - 744 с.

4. Мещеряков, А. А. Формування та використання ресурсної бази банку [Текст] / А. А. Мещеряков // Фінанси України. - 2006. - № 3. - C. 89-94.

5. www.bank.gov.ua - офіційний сайт НБУ.

6. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку/ В. Кириленко / Банківська справа. - 2005. - № 2. - С. 42-50.

7. Ковшар А. І. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі / А. І. Ковшар // Фінанси України. - 2011. - № 7. - С. 42-45.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?