Демократичний політичний режим - Реферат

бесплатно 0
4.5 58
Головні принципи, що лежать в основі діяльності демократичної правової держави. Основні характеристики демократії як політичного режиму. Демократія як форма організації державної влади. Процес становлення демократичної соціальної держави в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Усі інші, недемократичні форми суперечать прагненню людини до самостійності й свобод, деформують її волю і пригнічують гідність» [7, c.35] демократія політичний режим Як зазначає О.Скрипнюк, у правовій демократичній державі «за обсягом своїх прав людина значно домінує над державою» [11, с.138]. Як політичний режим демократія характеризується виборністю Центральних і місцевих органів влади, свободою думки і слова, ідеологічним і політичним плюралізмом, існуванням легальної опозиції тощо. Демократія як принцип організації і діяльності державних органів реалізується через принципи поділу влади на гілки, гласності, плюралізму, залучення населення до участі в роботі державних органів усіх рівнів, рівності і гарантованості прав і свобод людини і громадянина, підзвітності і підконтрольності посадових осіб народу, взаємній відповідальності особи і громадянина. Для ефективного функціонування такої держави необхідне створення організаційно-правового механізму взаємодії громадянського суспільства і держави, що передбачає участь громадських організацій в управлінні справами держави і суспільства, їх вплив на організацію і діяльність апарату держави.

Список литературы
1. Гончаров Д., Гоптарева И. Введение в политическую науку. - М., 1996. - 352 с.

2. Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2009. - С. 63-66. - (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93).

3. ’---Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних звязків українського суспільства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2001. № 3. С.91-99.

4. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. - Київ, 2003. - № 1. - С.123-127.

5. Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. - Харків, 2006. - № 3. - С. 244-248.

6. -Нудненко Л.А. Теория демократии / Л.А. Нудненко. Москва : Юристъ, 2001. 95с.

7. ---Основи демократії : навч. посібник / Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. Вид. 2-ге, стереотипне. Київ : Ай Бі, 2004. 669 с.

8. Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії. // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. - Київ, 2001. - № 8. - С.26-32.

9. Скрипник О. Вплив інститутів громадського суспільства на становлення і розвток демократичного і політичного режиму // Право України. - 2001. - №5. - С. 32-37.

10. Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О.В. - Київ, 2006. - 368с.

11. Скрипнюк О. Принципи соціальної та правової держави: єдність чи конфронтація // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. - Київ, 2001. - № 1. - С.137-144.

12. -Цвик М.В. Теория социалистической демократии / за заг. ред. А. Колодія. К., 2002. 157с.

13. ---Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2000. 600с.

14. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозвязках // Право України. - 2004. - №8. - С. 8-12.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?