Демографічні передумови розміщення продуктивних сил - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Сутність та роль демографічних передумов розміщення продуктивних сил. Характеристика трудових ресурсів. Демографічна політика держави. Аналіз показників руху населення України та забезпечення раціонального використання трудових ресурсів України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.3 Демографічна політика держави..1 Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості.3.1 Шляхи подолання демографічних проблем України.У комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні є найважливішою складовою частиною, бо трудові ресурси - головна продуктивна сила Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, потрібно враховувати, що населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Населення у своїй сукупності формує як споживчий ринок, так і ринок праці. Розміщення продуктивних сил - розподіл продуктивних сил територією відповідно до природних, соціальних і економічних умов її окремих частин і районів, що визначається особливостями суспільного й територіального поділу праці. Населення, - це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, області, міста, села та ін.). Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ відповідно до наявних природних ресурсів.Тому населення й господарство складають особливу систему, людські потреби в якій зумовлюють появу нових виробництв і послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей, забезпечуючи відновлення робочої сили, фізичний і духовний розвиток людини. На думку Касімовського Е.В. трудові ресурси - це частина працездатного населення, як зайнятого в суспільному виробництві, так і того, що знаходиться в резерві, кількісні і демографічні межі якого залежать від суспільної форми виробництва і рівня розвитку продуктивних сил; трудові ресурси виражають суспільні відносини з приводу їх формування, перерозподілу і використання [10]. Долгушкін Н.К., і Новіков В.Г. зазначають, що трудові ресурси - це частина населення країни, яка володіє необхідним фізичним розвитком, здоровям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності [11]. Але на нашу думку трудові ресурси - це частина населення країни, яка за фізичним розвитком, набутою освітою, професійно-кваліфікаційним рівнем здатна працювати у народному господарстві, займатися суспільно корисною діяльністю. Трудові ресурси складаються з таких категорій населення: перша - працездатне населення у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів першої та другої груп, а також непрацюючих осіб працездатного віку, що отримують пенсії на пільгових умовах); друга категорія - працюючи пенсіонери; третя - працюючі підлітки (особи до 16 років).Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає. З 2006 р. по 2009 р. населення зменшилося на 800 тис. осіб. А саме навіть за умови збільшення народжуваності до вказаного найвищого в сучасній Європі рівня (2 дитини на жінку) і зменшення смертності до найнижчого у світі рівня (середня очікувана тривалість життя - 80 років) протягом найближчого десятиліття чисельність населення України безперечно неухильно скорочуватиметься [5]. Зважаючи на те, що протягом останніх років кількість населення України скоротилася більше ніж на 3 млн. осіб, а площа країни залишається незміною, то значно зменшилася і його середня густота. Згідно даних рисунка 2.2 у 2012 році середня густота населення в Україні становила 75,6 осіб на 1 км2.Це загрожує знелюдненням сільської місцевості, зменшенням питомої ваги людей працездатного віку, труднощами із забезпеченням обороноздатності країни тощо. Без проведення глибоких соціально-економічних реформ, ліквідації колгоспів і передачі землі в приватну власність тим, хто її обробляє, реалізації ефективної демографічної політики держави демографічна ситуація в Україні буде погіршуватися й надалі. Велике значення має відновлення зруйнованого комуністичним режимом генофонду української нації створенням сприятливих умов для багатодітних сімей і забезпечення державою виховання їхніх дітей у дусі традиційних цінностей української нації, вивчення рідної мови, культури, звичаїв, поваги до батьків. Все це дозволить поліпшити демографічну ситуацію в Україні, яка є найгіршою в світі і загрожує самому існуванню української нації і держави. [6] Центральну роль у цьому мають відігравати: - глибоке реформування сфери праці, оскільки саме тут формуються провідні важелі репродуктивних і міграційних настанов, здорового способу життя;У результаті проведеного дослідження теоретичних і практичних питань демографічних передумов розміщення продуктивних сил зроблені наступні висновки: Демографічні передумови відіграють провідну роль у розміщені продуктивних сил, тому що трудові ресурси - головна продуктивна сила. Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба брати до уваги, що населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Для, того щоб характеризувати трудові ресурси потрібно знати такі поняття як безробіття, безробітний, зайнятість, трудова міграція та ін. Трудові ресурси формуються з таких категорій населення, як

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

1.1 Сутність та роль демографічних передумов розміщення продуктивних сил.

Список литературы
ВСТУП

Розглядаючи РПС України, то Україна - одна з найбільших держав світу за економічним потенціалом, однак продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох розвинутих країн, падає природний приріст населення. Причини такого стану мають складний соціально-економічний характер.

Населення, його соціальне самопочуття та розвиток є визначальною ознакою суспільства, основою могутності держави. Тому демографічна сфера завжди є обєктом пильної уваги політиків та громадськості. В Україні сучасна демографічна ситуація викликає занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і народжуваності стали характерними ознаками демографічної ситуації в Україні. Причини цього мають історичне коріння і накопичувалися протягом тривалого часу. За оцінками експертів, перша та друга світові війни, три голодомори (1921, 1932-1933, 1947 рр.), форсована індустріалізація, примусова колективізація, масові репресії 30-50-х рр., Чорнобильська катастрофа, затяжна системна криза 90-х рр. вкрай негативно вплинули на нормальний процес демографічної трансформації, призвели до помітних деформацій складу населення, передчасної смерті близько 16 млн. осіб. У поєднанні зі зниженням народжуваності ще в 60-х рр. це обумовило вичерпання демографічного потенціалу

Мета дослідження полягає у визначені напрямків покращення демографічних передумов розміщення продуктивних сил. Для досягнення цієї мети, ми ставимо перед собою наступні завдання: 1) розглянути сутність та роль демографічних передумов в розміщення продуктивних сил.

2) дати характеристику трудовим ресурсам.

3) розглянути демографічну політику держави.

4) охарактеризувати ддемографічну ситуацію в Україні та її регіональні особливості.

5) проаналізувати показники руху населення України

6) дати оцінку трудовим ресурсам України.

7) визначити шляхи подолання демографічних проблем України.

8) визначити напрямки раціонального використання трудових ресурсів України.

Отже, обєктом дослідження є продуктивні сили, а предметом - їх територіальний стан і розвиток.

У процесі дослідження було використано такі методи, як системний аналіз, історичний, порівняльний, економіко-статистичний, графічний.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?