Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 102
Сутність поняття "трудовий потенціал". Загальна чисельність населення, його структура, тривалість життя, рівень народжуваності та смертності. Співвідношення демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Демографічні фактори впливають в основному на кількісну складову трудового потенціалу. Однак, як зазначається в роботах ряду дослідників, їх вплив не зводиться до суто кількісних тенденцій, оскільки виявляється у формуванні демографічної якості населення через його генофонд, стан здоровя, тривалість активного трудового періоду тощо. Трудовий потенціал - це здатність працездатного населення, трудових ресурсів, які перебувають у розпорядження трудових колективів, суспільства загалом, до кількісного та якісного зростання за наявного рівня розвитку економічної системи, передусім продуктивних сил( зокрема науки і техніки), та відносин економічної власності і господарського механізму, які при цьому розвиваються. На основі сукупності даних факторів формується трудовий потенціал, який характеризується максимально можливою потенційною здатністю до праці кожного індивіда трудового колективу, які в свою чергу формують потенційну здатність до праці всього суспільства. На прикладі України спробуємо дослідити значення демографічних факторів у формуванні трудового потенціалу населення. трудовий потенціал демографічний працівникТаким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що на сучасному етапі відбуваються істотні зміни у демографічній структурі населення, що викликало у свою чергу істотне погіршення кількісного та якісного стану трудового потенціалу країни. Основними причинами погіршення демографічної ситуації як в Україні можна вважати падіння рівня і якості життя; зміну цінностей та зміну традиційного життєвого укладу; домінування міського способу життя над сільським; зростаючу глобальну нерівність у розподілі ресурсів і благ між багатими і бідними країнами. Скорочення чисельності населення, високий рівень смертності й низька народжуваность, негативне сальдо міграції свідчить, що демографічна ситуація потребує значної уваги з боку держави.

План
Зміст

Вступ

Сутність поняття «трудовий потенціал»

Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу

Висновки

Вступ

Вывод
Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що на сучасному етапі відбуваються істотні зміни у демографічній структурі населення, що викликало у свою чергу істотне погіршення кількісного та якісного стану трудового потенціалу країни. Основними причинами погіршення демографічної ситуації як в Україні можна вважати падіння рівня і якості життя; зміну цінностей та зміну традиційного життєвого укладу; домінування міського способу життя над сільським; зростаючу глобальну нерівність у розподілі ресурсів і благ між багатими і бідними країнами.

Скорочення чисельності населення, високий рівень смертності й низька народжуваность, негативне сальдо міграції свідчить, що демографічна ситуація потребує значної уваги з боку держави. Украй необхідним стає реагування та впровадження відповідних заходів, спрямованих якщо не на підвищення кількісних параметрів трудового потенціалу, то хоча б на збереження існуючого стану. Досягти позитивних зрушень показників демографічного розвитку можливо лише за умови, що буде розроблена концепція проведення послідовної державної демографічної політики, а не прийняття окремих постанов. До основних важелів регулювання трудового потенціалу можна віднести: збільшення доходів та рівня життя; збільшення тривалості життя; збільшення народжуваності; забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань населення; повернення співвітчизників, які працюють за кордоном тощо. Тільки застосовуючи дані заходи можна буде покращити відтворення трудового потенціалу.

Отже, демографічний чинник є одним із базових для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її функціонування. Від демографічних характеристики працездатного населення і показників демографічного розвитку залежить розвиток трудового потенціалу і як результат - величина сукупного національного доходу.

Список литературы
1. Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. Т. 2/ За ред. С.В.Мочерного. - Львів: Світ, 2006 - 568 с.

2. Ніколайчук М.В., Курій Л.О. Демографічні аспекти відтворення людського потенціалу регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. праць] / НАНУ, ІРД НАНУ. - Львів, 2009. - Вип. 6(80). - С. 377-382.

3. Завиновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб. - 3-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2007.

4. Управління трудовим потенціалом Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. - Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 403 с.

5. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін. Економіка праці і соціально трудові відносини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.

6. К. М. Шило Демографічні передумови формування трудового потенціалу України . - Київ: 2011 - 7 с.

7. http://www.ukrstat.gov.ua/

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?